Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Moan Rikin te Halloween​—Tera Ana Taeka te Baibara Iai?

Moan Rikin te Halloween​—Tera Ana Taeka te Baibara Iai?

Ana kaeka te Baibara

Akea taekan te Halloween n te Baibara. Ma moan rikin te Halloween ao kateina aika kakaraoaki ni boong aikai, e oti iai bwa e boboto te bukamaru aei i aoni koaua aika kairua ibukia maate, anti, ke taimonio.—Nora “Rongorongon te Halloween ao kateina.”

E anga te kauring ae kangai te Baibara: “E aki riai n iai i buakomi te aomata ae . . . karekea buokana mairouia anti ke taamnei, ke ae e kateirakea te mate.” (Te Tua-Kaua 18:10-​12, The Jerusalem Bible) E ngae ngke iai tabeman aika iangoa te Halloween bwa akea karuanikaina, ma e katerea te Baibara bwa a boni karuanikai waakina nako. E kangai te Baibara n 1 I-Korinto 10:20, 21: “I aki tangiria bwa kam na irekereke ma taimonio. Kam aki kona ni moi n ana mwangko te Uea ao n aia mwangko naba taimonio.”​—New International Version.

Rongorongon rimoa te Halloween ao kateina

  1. Te toa ae Samhain: Ngkana e kakaaeaki moan rikin te Halloween ao e taekinaki n The World Book Encyclopedia bwa e irekereke ma “aia toa beekan aei rimoa are a bubukamaruia taian Celts, e raka i aon 2,000 te ririki n nako. A kakoauaa taian Celts bwa a kona maate n nakonako i buakoia aomata aika maiu n te tai aei. N tain te toa ae Samhain, a kona ni kawariia taamneia maate aomata aika maiu.” Ma e reirei ni kamataata te Baibara bwa “a bon aki ataa te bwai teuana” akana mate. (Te Minita 9:5) Ngaia are a bon aki kona n reitaki ma aika a maiu.

  2. Kunnikai aika bwabwainaki n tain te Halloween, kanre, ao te bubutii ae te trick or treat ae nanona: N na kumeiko ke ko na karekea kaniwangau: Ni kaineti ma te boki ae Halloween​—An American Holiday, An American History, ao a bwabwaini onea aika kakamaaku taian Celts tabeman, n te aro bwa a na kaireruaaki irouia anti n taku bwa bon raoia naba, ao n aki kumeiia. Tabemwaang a anga taiani karewerewe nakoia anti ni kamananaiia iai. I Eurobe rimoa ao a kamaiui katei ni beekan aikai mataniwi n te Aro ni Katorika, ao a kaungaia kaain aia Aro bwa a na kawari auti nako ma aeka n onea aikai ao ni bubutii bwaintangira aika uarereke. Ma e aki kariaia te Baibara renganan aia waaki Aaro aika kewe ma taromaurian te Atua.​—2 I-Korinto 6:​17.

  3. Anti, turaekura, aomata aika riiriki ni kameaanti, ibonga, ao zombies ae aongkoa maate ake a a maiu: A a kaman ataaki baikai bwa a irekereke ma aia waaki taimonio. (Halloween Trivia) E katerea raoi te Baibara bwa ti riai n rarawa nakoia taamnei aika buakaka ao ti aki riai ni bukamaru ma ngaiia.​—I-Ebeto 6:​12.

  4. Bwaukin aika kabonganaaki n tain te Halloween, ke taian taura aika jack-o’-lanterns: I Buritan rimoa “ao a mwamwananga taani bubutii ni katoai auti ni bubutii te amwarake, ao ngaiia a na tataro ibukin am mate.” A uouotii “bukinikai aika taian turnip aika kaaraki ni kabwangabwangaaki ao iai te taura te nenea i nanona. Te taura te nenea e tei ibukin te aomata ae aongkoa e mena n te burikatorio.” (Halloween​—From Pagan Ritual to Party Night) Tabemwaang a taku bwa taura aikai a kabonganaaki ibukini kanakoaia anti. N 1800 tabun i Amerika Meang ao a oneaki mwin taian turnips n taiani bwaukin, kioina ngke a mwaiti riki ngkoa taiani bwaukin, ao e bebete riki kaarakia ni kabwangabwangaaki. Koaua aika irekereke ma te katei aei, n aron te taamnei ae aki mamate, te burikatorio, ao te tataro ibukia maate, a bon aki boto man te Baibara.​—Etekiera 18:4.