Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

E Kona te Kristian ni Butimwaea te Bwainnaoraki?

E Kona te Kristian ni Butimwaea te Bwainnaoraki?

Ana kaeka te Baibara

Eng. E ataia Iesu bwa a kona taan rimwina ni kakaaei bwainnaorakiaia ngke e taekinna ae “a aki kainnanoa te taokita aomata aika marurung, ma a kainnanoia akana aoraki.” (Mataio 9:12) E ngae ngke tiaki te boki ni bwainnaoraki te Baibara, ma iai booto n reirei iai ibukini kairaia naake a kani kakukureia te Atua.

Titiraki aika ko na titirakiniko iai

1. I ota raoi n te bwainnaoraki are N na anganaki? E reirei te Baibara bwa ti na kakaaea te rongorongo ae onimakinaki raoi nakon ae ti a ‘kakakoauai naba taeka nako.’—Taeka N Rabakau 14:15.

2. I riai n ongora riki irouia taokita tabeman? E kona naba ni manena aia iango “taan angareirei n ibuobuoki aika bati” ao riki ngkana e a kakaiaki aorakim.—Taeka N Rabakau 15:22.

3. E irekereke te bwainnaoraki aei ma uruan ana tua te Baibara are ‘raawa nakon te raraa’?—Mwakuri 15:20.

4. E kabonganaaki te tabunea n te bwainnaoraki aei? E kabuakakaaki “te tabunea” n te Baibara. (I-Karatia 5:19-21) Ibukin ataakina bwa e bon irekereke ma te tabunea ke e aki, iangoi titiraki n aron aikai:

  • E tatabunea te tia bwainnaoraki?

  • E boboto te bwainnaoraki i aon te koaua ae ko aoraki ibukina bwa ko reke irouia anti ke ko karaoaki irouia taan ribaiko?

  • E irekereke katauraoan te bwainnaoraki ke kabonganaana ma te anga mweaka, te kawai, ke katei riki tabeua ke bwaai aika irekereke ma te tabunea?

5. Te koaua bwa e a rangi n riao tabeakinani marurungiu? E anga te reirei ni kairiri te Baibara ni kangai: “E na ataaki wanawanami irouia aomata nako.” (I-Biribi 4:5) E na buokiko te wanawana bwa ko na kaatuui “bwaai aika kakawaki riki,” n aroni kabanean am tai ni beku ibukin Iehova.—I-Biribi 1:10; Mataio 5:3.