Ana kaeka te Baibara

E tabu te maiu iroun te Atua ao e iangoaki te teei ae tuai ni bungiaki bwa bon te aomata ae maiu ae kaokoro ma maiun tinana. E kairaki n te taamnei te Uea ae Tawita bwa e na korea ae kangai ibukin te Atua: “A norai naba matam ngke I a tibwa beru.” (Taian Areru 139:16) E taekinna te Atua bwa e na boni kaekaa bukinana te aomata ibukin kaikoakan te teei ae tuai ni bungiaki. Ngaia are kabwakaan te teei ae tuai ni bungiaki bon te tiritiri irouna.—Te Otinako 20:13; 21:22, 23.

Ma tera arona ngkana e a karina n riki te kangaanga n te bung, ike a a riai iai taanga ni baireia bwa antai ae e na kawakinaki maiuna, te teei ke te tina? Ni kaineti ma anne ao a riai taanga ni baireia bwa antai ae e na maiu.