Ana kaeka te Baibara

E a maan te tai ae aki katoka iai te aomata temanna te Atua mani karekeani buuna ae raka i aon temanna. (Karikani Bwaai 4:19; 16:1-4; 29:18-29) Ma bon tiaki te Atua ae moani karika te waaki ae kabatiaan te buu. E karika buun Atam ae tii temanna.

E mwiokoaki Iesu Kristo iroun te Atua bwa e na manga kaoka Ana moani kaetieti ibukini karekean te buu ae tii temanna. (Ioane 8:28) Ngke e titirakinaki Iesu ibukin te mare, ao e taku: “Teuare karikiia aomata n te moantai, e karaoiia bwa te mwaane ao te aine ao e kangai, ‘Ibukin aei ao e na kitana tamana ma tinana te mwaane ao e na nim ma buuna, ao a na riki n tii te irikona naaka uoman.’”—Mataio 19:4, 5.

E kairaki iroun te Atua rimwi riki temanna te tia rimwin Iesu bwa e na korea aei: “Ke a karekei oini buuia mwaane n tatabemania nako ao ke a karekei oini buuia aine n tatabemania nako.” (1 I-Korinto 7:2) E kaotaki naba n te Baibara bwa te mwaane ae kaain te ekaretia ae e a tia n iein ao iai mwiokoana ae kakawaki, e “riai ni buuna te aine ae tii temanna.”—1 Timoteo 3:2, 12.