Ana kaeka te Baibara

Ngkai bon te anera ae karikaki te Riaboro, e memena n te tabo ae aki kona n noraki. Ma e aki mena n te ai ni moone ike e karawawataia iai aika a buakaka, n aron ae kaotaki n te korobanna ae oti n te kaongora aei.

“Te buaka i karawa”

E mena i karawa Tatan te Riaboro i nanon tabeua te tai, ao e tetei naba i matan te Atua i rarikia anera aika kakaonimaki. (Iobi 1:6) Ma e a kaman taekinna te Baibara bwa e na boo te “buaka i karawa” are e na kabaneaki iai Tatan mai karawa ao ni “karenakoaki nakon te aonnaba.” (Te Kaotioti 12:7-9, King James Version) A kakoauaaki mani warekan te tai n te Baibara ao ni baika a riki n te aonnaba bwa e a tia ni boo te buaka aei i karawa. E a mena ngkai n te aonnaba te Riaboro.

Nanon anne bwa e maeka te Riaboro n te tabo teuana ae okoro n ara aonnaba aei? N te katoto, e taekinaki te kaawa rimoa ae Berekamo bwa “e mena iai ana kaintokanuea Tatan” ao “e maeka iai Tatan.” (Te Kaotioti 2:13) Ni koauana, e taraa n ae taeka aikai a nanoni baika irekereke ma taromaurian Tatan n te kaawa anne. E taku te Baibara bwa e tautaeka te Riaboro i aoia “tautaeka n uea nako n te aonnaba ni kabutaa,” ngaia are e aki maeka n te tabo teuana ae okoro n te aonnaba, ma e memena n te aonnaba.​—Ruka 4:​5, 6.