Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Bon Iai te Riaboro?

Bon Iai te Riaboro?

Ana kaeka te Baibara

Eng, iai te Riaboro. Boni ngaia “te tia tautaekania kaain te aonnaba,” ae te anera ae karikaki are e a manga riki ni buakaka ao ni karitei nakon te Atua. (Ioane 14:30; I-Ebeto 6:11, 12) A kaotaki anuan te Riaboro n te Baibara rinanon aara aikai ma kabwarabwaraaia:

Tiaki kaikonakan te buakaka ae mena i nanora

Tabeman a iangoa Tatan te Riaboro bwa tii kaikonakan te buakaka ae mena i nanora. Ma iai n te Baibara ana maroro te Atua ma Tatan. E kororaoi te Atua, ngaia are akea te buakaka ae mena i nanona. (Te Tua-Kaua 32:4; Iobi 2:1-6) E kaririaki naba iroun Tatan Iesu are e aki rotaki n te bure. (Mataio 4:8-10; 1 Ioane 3:5) Mangaia are e kaotaki n te Baibara bwa bon iai te Riaboro, ao tiaki tii kaikonakan te buakaka.

Ti riai ni mimi ngkai a bati aomata aika aki kakoauaa ae bon iai te Riaboro? Ti aki, bwa e taku te Baibara bwa Tatan e mwamwanaiia aomata ibukin uaiakinan te bae e tangiria. (2 I-Tetaronike 2:9, 10) Anne teuana ana bwai ni kamwane ae rangi n nakoraoi, are e a kamatakia iai aomata aika bati bwa a na aki kakoauaa ae iai ngaia.—2 I-Korinto 4:4.

Iango riki aika aki eti ibukin te Riaboro

 

Te koaua: Te taeka n Ebera ae rairaki ni Baibara tabeua bwa “Rutibeero” nanona “ngkoe ae ko raneanea.” (Itaia 14:12) E oti n te rongorongo bwa te taeka aei e kaineti nakon te utu n uea, ke bwaanuea i Baburon, ake e kabwainrangia te Atua ibukini kainikatongaia. (Itaia 14:4, 13-20) E kabonganaaki te taeka ae “ngkoe ae ko raneanea” ni kakanikoaki iai te utu n uea i Baburon imwini kabwakaakia.

 

Te koaua: Te Riaboro bon te tia kairiribai nakon te Atua, ao tiaki ana toro te Atua. Bon Tatan te Riaboro ae e ekianako ao ni kabuakakaia aomata ake a beku iroun te Atua.​—1 Betero 5:8; Te Kaotioti 12:10.