Ana kaeka te Baibara

Eng. Taimonio bon “anera ake a bure,” ake taian taamnei ake a karitei nakon te Atua. (2 Betero 2:4) Te moan anera are e karikia i bon irouna bwa te taimonio bon Tatan te Riaboro, are e aranna te Baibara bwa “aia tia tautaeka taimonio.”—Mataio 12:24, 26.

Te karitei n ana bong Noa

E koreaki ae kangai n te Baibara ni kaineti ma aia karitei anera, imwain te Ieka are n ana bong Noa: “Natin te Atua ae koaua aika mwaane a noriia natiia aomata aika aine bwa a baaraoi. Mangaia are a karekeia bwa buuia te koraki nako ake a rineiia.” (Karikani Bwaai 6:2) A “kitan oini mwengaia ae riai” anera aika buakaka ke aika bure aikai, ao a karin rabwataia n aomata bwa a aonga ni wene n taanga ma aine.—Iuta 6.

Ngke e roko te Ieka ao a katikui rabwataia n aomata anera aika taani karitei aikai ao a a manga waerake nako karawa. Ma e a kabaneia te Atua man ana utu. Teuana naba tuuaaia taimonio bwa a aikoa kona ni manga karikiia bwa aomata.—I-Ebeto 6:11, 12.