Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

E Koaua ae te Baibara E Katabuaka Karekean te Kakukurei n te Wene n Taanga?

E Koaua ae te Baibara E Katabuaka Karekean te Kakukurei n te Wene n Taanga?

Ana kaeka te Baibara

N oneani mwin ae e na katabuaka karekean te kakukurei n te wene n taanga te Baibara, e kaotaki iai bwa bon te bwaintangira mairoun te Atua nakoia taanga ake a a tia ni mare. E karikiia aomata bwa “te mwaane ao te aine” ao e tarai ana karikibwai bwa “a rangi n raoiroi.” (Karikani Bwaai 1:​27, 31) Ngke e marea te moani mwaane ao n aine, ao e taekinna bwa a na “riki n tii te irikona naakai.” (Karikani Bwaai 2:​24) Te reitaki aei e irekereke ma karekean te kakukurei n te wene n taanga ao te tangira i marenaia ae korakora.

E kabwarabwaraa te Baibara kukureia buumwaane ae a karekea n tekatekaia n taanga, n taeka aikai: “Ko bia kimwareirei irouni buum ae buum man am bongi n ataei . . . Ke a kakimwareireiko mamman neienne n taai nako. Ao ke e teimatoa n anaaki nanom n tangiran neienne.” (Taeka N Rabakau 5:​18, 19) Bon nanon naba te Atua bwa a na karekea kukureia buuaine n te wene n taanga. E taku te Baibara: “A riai buumwaane ma buuaine ni kakukureiia i marenaia ni kaineti ma te wene n taanga.”​—1 I-Korinto 7:3, God’s Word Bible.

Tianakini karekean te kakukurei n te wene n taanga

E kariaia te wene n taanga te Atua tii i marenan te mwaane ao te aine ake a a tia ni mare, n aron ae oti n Ebera 13:4 ae kangai: “Ke e karineaki te tekateka ni mare irouia aomata ni kabane, ao e na aki kamwaraeaki te reitaki n te mare, bwa e na motiki taekaia taani wene ni bure ao taani wene ni kimoa te Atua.” A riai taanga ni mare ni kakaonimaki i marenaia ao ni kateimatoa aia berita i marenaia. A karekea te kimwareirei ae bati, tiaki man uaiakinan tii katokan nanoia, ma mani maiuakinan ana boto n reirei te Baibara ae kangai: “E kakukurei riki te anga nakon te anganaki.”​—Mwakuri 20:35.