Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Tera Ana Taeka te Baibara Ibukin te Itita?

Tera Ana Taeka te Baibara Ibukin te Itita?

Ana kaeka te Baibara

Te bukamaru ae te Itita e bon aki boto man te Baibara. Ma ngkana ko iangoa moan rikina, ko na ota raoi n ae nanonaki n te Itita ae taekan te katei rimoa ae irekereke ma te kakariki. Iangoi baikai.

  1. Te ara: E taku te Encyclopædia Britannica: “E aki ataaki bwa e moan reke mai ia te ara n te taetae n Ingiriti ae Easter. E karekea te ara aei te mataniwi n te Aro i Engiran ae Venerable Bede are maiu n te ka-8 n tienture, mairoun atuaia kaain Engiran ae te aine ae atuan te abue, ae arana are ataaki naba irouia kaain Engiran ngkoa n te ara ae Eostre.” Tabeman riki a kairekerekea ma atuaia kaaini Boinike ae Astarte ae te aine ae atuan te kakariki ae titeboo ma atuaia kaaini Baburon ae Ishar.

  2. Te rabiti: Aio te kanikina ibukin te kakariki are “e reke man te bukamaru nikawai ae aia toa beekan ae kakaraoaki n tain te abue i Eurobe ao n te Aono ni Mainiku.”​—Encyclopædia Britannica.

  3. Bunnimoa: E taekinaki n te Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, kakaaeani bunnimoa n tain te Itita aika aongkoa a uotaki iroun rabitin te Itita, “bon tiaki te bwai n takaakaro, ma e bon nako man te katei ni beekan ae irekereke ma te kakariki.” Kaain aaba tabeua a kakoaua bwa iai mwaakani bunnimoan te Itita ae katamaroaaki, ni “kona ni karekea te kukurei, te toronibwai, te marurung, ao te kamanomano.”—Traditional Festivals.

  4. Te Onea ae Boou Ibukin te Itita: E iangoaki i Scandinavia bwa e kamatauninga ao e uota te tekebuaka, butimwaean atuan te Abue, ke Easter, ma oneam aika aki boou.”—The Giant Book of Superstitions.

  5. Taian Taromauri n Otin taai: A kairekerekeaki ma aia katei nikawai taan taromauria taai ae “karaoaki ngke e moan roko tain te abue ni katoa ririki ae e butimwaeaki iai otin taai ao korakorana, ae karekea te maiu ae boou ao e karikirakei kaai.”— Celebrations—The Complete Book of American Holidays.

E kabwarabwaraaki raoi ni kangai moan rikin te Itita n The American Book of Days: “Akea te nanououa bwa e butimwaei katei ni beekan te Aro n taai akekei ao e onei nakon waaki ni Kristian.

E anga te kauring te Baibara nakoia taan taromauria te Atua bwa a na rawa nakoni waaki ke katei ake a aki kakukureia te Atua. (Mareko 7:6-8) E kangai te Kauoua n I-Korinto 6:17: “E taku Iehova . . . ‘kaokoroingkami, ao katoka ringakin te bwai ae kamwara.’” Te itita bon aia bongi n toa beekan ae a riai n rawa nako iai naake a kani kakukureia te Atua.