Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

E Kona ni Buokai te Baibara Ngkana I Rawawata?

E Kona ni Buokai te Baibara Ngkana I Rawawata?

Ana kaeka te Baibara

Eng, ibukina bwa te ibuobuoki ae te kabanea n tamaroa e roko mairoun “te Atua, are Ngaia ae kabebeteia akana rawawata, e karaui nanoia, e kakorakoraia, ao e kaungaia.”​—2 I-Korinto 7:6, The Amplified Bible.

Te bae e anga te Atua ibukini buokaia ake a rawawata

  • Te korakora. E ‘kakorakorako ao ni kaungako’ te Atua, n arona ni kaekai am tataro ibukin te korakora ni kaitaraa te rawawata, ma e aki katoki am kangaanga. (I-Biribi 4:13) Ko kona ni koaua raoi bwa e bon tauraoi n ongo iroum, bwa e kangai te Baibara: “E kaan Iehova ma akana uruaki nanoia. E kamaiuia akana rawawata nanoia.” (Taian Areru 34:18) E boni kona te Atua n ongo am bubutii ni kani buokaki, e ngae naba ngkana ko aki kona n taekina raoi am namakin.​—I-Rom 8:26, 27.

  • Katoto aika raraoi. E tataro nakon te Atua te tia korea te Baibara temanna ni kangai: “I weteiko i buakoni korakaiu.” E kekeiaki ribuakon rawawatana te tia areru aei, n uringan ae e aki karawawataira te Atua n namakinan ae ti bure. Ma e kangai nakon te Atua: “Ngkana ko tataui mwaitin ara bure, antai ae kona n akea kabuakakaana? Ma ko kabwarai ara bure, ngaia ae ti a rangi ni karineko.”​—Taian Areru 130:1, 3, 4, Good News Translation.

  • Te kantaninga. Irarikini katauraoan te kabebetenano ngkai, e berita naba te Atua bwa e na kamaunai kangaanga ni kabane aika karekea te rawawata. Ngkana e a kakoroa bukin te berita anne “a na aki manga rin n te iango bwaai ake rimoa [n ikotaki ma te rawawata], ao a na aki naba manga rin n te nano.”​—Itaia 65:17.

Taraia: E ngae ngke a butimwaea te ibuobuoki Ana Tia Kakoaua Iehova ae e katauraoia te Atua, ma a boni kakaaei naba buokan aorakia, n aron aorakin te iango ae kakaiaki. (Mareko 2:17) Ma ti aki boutokai aeka ni bwainnaoraki aika okoro, ma ti kakoauaa ae e bon riai temanna ma temanna ni karaoa ana motinnano n te itera aei.