Ana kaeka te Baibara

A bane n iai araia aomata. Tiaki e riai n iai naba aran te Atua? E kakawaki karekean aran te aomata ao kabonganaana ni kaineti ma raoraonakina. E riai ni kaokoro anne ni kaineti ma raoraonakin te Atua?

E kangai te Atua n te Baibara: “Bon Iehova ngai. Bon aei arau.” (Itaia 42:8) E ngae ngke a bati nakoana n aron ‘Te Atua ae Moan te Mwaaka,’ “Te Uea ae Moan te Rietata,” ao “te tia Karikiriki,” ma e karineia taan taromauria n arona n tuangia bwa a na weteia n arana.—Karikani Bwaai 17:1; Mwakuri 4:24; 1 Betero 4:19.

A bati rairai n te Baibara aika kabongana aran te Atua are taekinaki n Te Otinako 6:3. E kangai te kibu aei: “I kaokaoti ngkoa nakon Aberaam, Itaaka, ao Iakoba bwa te Atua ae Moan te Mwaaka, ma I aki kaotai raoi nakoia n arau ae Iehova.

Iehova bon rairan aran te Atua man te taetae n Ingiriti ae e a kamani kakabonganaaki i nanon tienture aika bati. E ngae ngke a bati taan rabakau i aon te Baibara aika a nano riki n “Iawe,” ma e a tanoata riki kakabonganaan te ara ae Iehova. Moan iteran te Baibara e aki koreaki n te taetae n Ingiriti ma e koreaki n te taetae n Ebera, ae te taetae ae wawarekaki man te atai nakon te maing. E kaoti aran te Atua n te taetae anne ni maan aika aua aika יהוה. Maan akana aua akanne a rairaki bwa YHWH—ae ataaki bwa te Tetragrammaton.