Ana kaeka te Baibara

A kabwaka aomata n aia kakorakora ni karekea te rau, ao a na teimatoa ni kabwaka i aani bukina aikai:

  • Tiaki naba ana bwai te aomata kairani maiuna.” (Ieremia 10:23) A aki karikaki aomata ma te konabwai ke riaia n tautaekania i bon irouia, ngaia are a aki kona ni karekea te rau.

  • Tai onimakinia taan tautaeka aika aomata. Akea natin te aomata ae kona ni kamaiuko. Ngkana a mate ao a okira te tano, ao a maunanako aia iango ni kabane n te bong naba anne.” (Taian Areru 146:3, 4, Good News Translation) A aki kona taani kairiri n te tautaeka n ikotaki naba ma naake taiani kabanea n tamaroa aia iango, ni bairea katokani kangaanga ni kaineti ma oin raoi rikin te buaka.

  • A na roko taai aika okoro aika karuanikai, ni kabaneani boong. Bwa ane a nang riki aomata bwa taan . . . iowawa, taan riribaa te raoiroi, taani kamwamwane, taan aki kani bwerengaki, taani kainikatonga.” (2 Timoteo 3:1–4) Ti a maeka “ni kabaneani boong” n te waaki ae buakaka ae ngkai, ae te tai are e a kangaanga iai reken te rau ibukin aroaro aika taabangaki aikai.

  • E na reke kain aon te aba ma marawa, ibukina bwa e a tia n ruo te Riaboro nakoimi, ao e a korakora unna ngkai e ataia bwa e a kimototo ana tai.” (Te Kaotioti 12:12) E katukaki n te aonnaba te tia kairiribai nakon te Atua ae te Riaboro, ao e a kaungaia aomata bwa a na kakaraoi arona n iowawa. Ti aki kona ni maeka ma te rau ngkai e “tautaeka i aoia kaain te aonnaba aei.”—Ioane 12:31.

  • [Ana Tautaeka n Uea te Atua] e na urui tautaeka n uea aikai ni kabane ma ni kamaunai [ake a kaitaraa te Atua], ao tii te tautaeka aei ae e na teimatoa n aki toki.” (Taniera 2:44) Bon Ana Tautaeka n Uea te Atua ao tiaki te tautaeka n aomata teuana, ae e na karekea te bae ti kainnanoia ae te rau ae teimatoa n te aonnaba.—Taian Areru 145:16.