Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 ATUN TE MAEKATIN

Tera Ana Iango te Atua n te Buaka?

Tera Ana Iango te Atua n te Buaka?

Ko na kangaa ni kaekaa te titiraki anne? A a bati ake a iangoia bwa e kukurei te Atua n te buaka. A iangoa aei ngke e tua nakoia taan taromauria n taai ake rimoa bwa a na buaka ao e kakoauaaki anne n te Baibara. Ma a ataia tabeman bwa e reireinia taan rimwina Iesu are Natin te Atua bwa a na tangiriia aia kairiribai. (Mataio 5:43, 44) Ngaia are a iangoia bwa e kona ni bitaki ana iango te Atua n te buaka n tabetai ao e aki kukurei n te buaka ni boong aikai.

Tera am iango iai? E boni kukurei te Atua n te buaka? Ngkana ngaia anne, te itera raa ae e na tei iai ni bong aikai? Ko na buokaki n nenera raoi am namakin ao am iango ni karekeani kaekaan titiraki akanne. N te katoto, ngkana ko ataia bwa e aki tii kukurei te Atua n te buaka ma e boutokaa te itera are ko boutokaia, ko na bae n namakina te kukurei n te itera are ko tei iai ni kakoauaan ae na bon tokanikai. N te itera are teuana, tera arom ngkana ko ataia bwa te Atua e aki tei n am itera? Tao ko na bae n iaiangoa aron am itera n te baere e riki.

Iai riki te bwai ae rangi ni kakawaki ae kona ni bua. E na rotaki am iango ibukin te Atua n ataakin ana iango ibukin te buaka. Ngkana ko mena i buakoia mirion aomata ake a kammarakaki n aia buaka aomata, akea te nanououa bwa ko bae ni kan ataa kaekaan te titiraki ae, E koaua bwa te Atua bon te tia karika te buaka are e kariaia ke ni boutokaa naba te rawawata man te buaka ke e tii mamataku ao n aki tabe ma te buaka are a karaoaki iai mwakuri n iowawa nakoia aomata, n aron ae a kakoauaa tabemwaang?

Ko aki riai ni mimi n ataakin te kaeka man te Baibara ae rangi ni kaokoro ma aia iango aomata aikai. Ma e bon aki bitaki ana iango te Atua, e bon aki boutokaa te buaka mangkekei ni karokoa ngkai. Ti na nora te bae e taekinaki n te Baibara ni kaineti ma ana iango te Atua ibukin te buaka n taai ake rimoa ao n te moan tienture ni menan Iesu i aon te aba. Ti na buokaki iai n nora ana iango te Atua n te buaka ni boong aikai ao ngkana e na riki bwa kanoan te babaire ibukia aomata nakon taai aika a na roko.