Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ko Ataia?

Ko Ataia?

Baikara kangaanga ake e kaaitarai Erote ni manga katean te tembora i Ierutarem?

Bon Toromon are e moani katea te tembora i Ierutarem i aon te maunga ao e katei oo aika matoatoa n iterana mai mainiku ao mai maeao, e karaoa aei bwa a aonga n reke taabo aika aoraoi ni katobibia te tembora. E tangiria Erote ni katea te tembora ae rangi n tamaroa riki nakon are e kateia Toromon, ngaia are e a waakina karaoana ao ni manga kabuburaa riki are e a kamani kateaki.

A a kabuburaa te tabo ae aoraoi n tanimeangin te tembora ana intinia Erote bwa e a aonga n raababanako riki te tabo anne. E karababaaki nako te tabo are kaitaraa maiaki nakon 32 te mita. Ibukini katiaana, a a karaoaki tatangana atibu aika matoatoa ma oona aika matenten. E kakoauaaki bwa rietan oona 50 te mita.

E kataia Erote n aki ekaanako aia iango Iutaia ke n uruana aia taromauri ma aia angakarea ake a kakaraoi n te tembora aei. E taekinna Josephus are te tia korea rongorongon rimoa, bwa e reireinia naba ibonga Erote bwa a na rabakau ni kabonganai atibu ibukin te kateitei ao ni kabentaa bwa a aonga n aki rin n taabo aika tabu aomata ake a aki katauaki nako iai.

E aki nora tian te mwakuri aei Erote. E waakinako te kateitei man 30 C.E., i nanon 46 te ririki. (Ioane 2:20) E katiaaki te mwakuri iroun Agrippa II are tibutorun Erote n nukan te moan tienture C.E.

Bukin tera ngke a iangoa te abotoro Bauro kaaini Merita bwa te tia tiritiri?

Te atua te aine ae te tia karekekai ngke e orea atuan te ribuaka ae te aine

Iai tabeman kaaini Merita ake a kairaraangaki ni koaua aika boto man te Aro ni Kuriiti. Iangoa te baere e riki imwin urubekebeken te kaibuke are e toka iai Bauro, ae koreaki taekana n te boki ae Mwakuri. Ngke e kauraa te bwabwati ni kai bwa a aonga ni kaabueia iai raona ni mwananga, e a tenaa naba baina te naeta ae te baiba. Ibukin anne, a a taku ngkanne kaain te aba: “Bon te tia tiritiri teuaei, bwa e ngae ngke e reke maiuna mai taari, ma e a reke kaina n te baei bwa e aonga n aki teimatoa ni maiu.”Mwakuri 28:4.

E kamanenaaki te taeka ae “Reke kaina” ibukin te taetae ni Kuriiti ae “di’ke.” E kona ni kaokoro ae nanonaki n te taeka ae reke kaina. Ma e ngae n anne, te taeka ae Dike bon aran te atua n aine ae atuan te karekekai n te ototo ni kawai ni Kuriiti. E iangoaki bwa e kona n nori aia bure aomata ao n ribootini nakon Tieuti rongorongo aika aki ataaki irouia aomata bwa e aonga ni katuuaaeaki te tia bure. Ma ni kaineti ma te rongorongo teuana, a kona n iangoia kaain Merita ni kangai: “E ngae ngke e reke maiuni Bauro mai taari, ma e kanikinaeaki bwa e na reke kaina iroun te atua n aine ae Dike . . . n te naeta ae te baiba.” E a manga bitaki aia iango aomata akanne ngke e aki kabuanibwai Bauro.