Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  October 2015

 ATUN TE MAEKATINE | KONA N REKE TE IBUOBUOKI MAN TE TATARO?

Iai ae E Ongoraei Tataro?

Iai ae E Ongoraei Tataro?

A iangoia tabeman bwa e kabanetai te tataro bwa akea ae e ongo. A a kataia n tataro ma a kakoauaa bwa akea te kaeka. E karioa ana iango temanna are kakeaa te Atua n te baere e iangoia ibukina ao imwina e tataro ni kangai: “Tii wirikiriki nakoiu.” Ma e taekinna bwa e bon aki ngongongo ao “n aki kakauongo.”

E ngae n anne, a karauaki nanora man te Baibara bwa bon iai te Atua ao e ongoraei tataro. E koreaki n te Baibara ana taeka nakoia aomata ake ngkoa ae kangai: “E na bati n atataiaomata nako im [te Atua] ni bwanan am wewete; ngkana E ongo, ao E na kaekako.” (Itaia 30:19, BG) E taekinaki n te kibu riki teuana: “Te bwai ae tangiraki i Rouna aia tataro akana raoiroi.”—Taeka N Rabakau 15:8, BG.

E tataro Iesu nakon Tamana ao “e ongoraeaki ana tataro.”—Ebera 5:7

E a manga taekinaki n te Baibara aia katoto te koraki ake a ongoraeaki aia tataro. E taekinaki n te kibu teuana bwa e kakorakoraa Iesu n “tataro ni bubutii . . . nakon Teuare kona ni kamaiua,” ao “e ongoraeaki ana tataro.” (Ebera 5:7) A kona n noraki katoto tabeua n Taniera 9:21 ao 2 Rongorongo 7:1.

E aera a iangoia tabeman bwa e aki kaekaaki aia tataro? Ti riai n tataro tii nakon Iehova, * ae taekinaki n te Baibara bwa e aonga n ongoraeaki ara tataro ma tiaki nakoia atua tabeman ke ara bakatibu. E tangiria naba te Atua bwa ti na “bubutiia te bwai teuana ae boraoi ma nanona” ni baike e kukurei iai. E karau nanora te Atua bwa ngkana ti tataro n aron anne ao e na bon “ongo iroura.” (1 Ioane 5:14) Ngaia are ngkana e na ongoraeaki ara tataro, ti riai ni kinaa te Atua ae taekinaki n te Baibara ao n reiakina ae boraoi ma nanona.

A kakoauaa aomata aika bati bwa te tataro bon tiaki tii te bwai ae kakaraoaki n Aaro, ma ni koauana e bon ongoraei tataro te Atua ao ni kaekai. E taku Isaac mai Kenya: “I tataroa buokau bwa I aonga n ota n te Baibara. E aki maan imwina, e a kawarai temanna ae na buokai.” E taekinna Hilda mai Biribin bwa e kani kaaki te moko. E kataia ni kaaki neiei ma e boni kabwaka ni karaoia, ngaia are e a kaungaa buuna ni kangai: “E aera ko aki tataroa ana ibuobuoki te Atua?” E karaoa nanon anne ao e taku: “I mimi bwa E a tia ni buokai. E a kekerikaaki tangirana ni karokoa I a boni kaaki.”

E tauraoi te Atua ni buokiko n raraomam aika boraoi ma nanona?

^ bar. 6 Iehova bon aran te Atua ae oti n te Baibara.