Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ti Boni Kona ni Kunea te Atua?

Ti Boni Kona ni Kunea te Atua?

“E boni kangaanga ataakin raoi te Atua.” —Philo mai Arekanria ae te tia rabakau n te moan tienture.

“E bon aki raroa [te Atua] mairoura n tatabemanira nako.” —Tauro mai Tareto ngke e taetae nakoia taan rabakau mai Atenai n te moan tienture.

Ngkana ko wareki taeka akana uoua akanne, e nga ae boraoi ma ae ko iangoia? A bati aika kunea bwa a karaunano ao n anainano ana taeka Tauro mai Tareto are e aranaki naba bwa te abotoro Bauro. (Mwakuri 17:26, 27) Iai naba taeka ni karaunano tabeua ae aron aei n te Baibara. Te katoto, e taekina te tataro teuana Iesu are a kona n aki nanokokoraki iai taan rimwina ni karekean te atatai ibukin te Atua ao kakabwaia mairouna.—Ioane 17:3.

E ngae n anne, n aroni Philo iai naba taan rabakau ake a kaokoro aia iango mangaia. A taekinna bwa ti aki kona n ataa te Atua ibukina bwa e boni kangaanga ataakina. Tera te koaua iai?

E katuruturuaki n te Baibara bwa iai bwaai tabeua ibukin te Atua are e kangaanga otaia aomata iai. Te katoto, moan rikin te tia Karikiriki, rabakauna ae rangi n rianako, wanawanana ae aki kona ni katautauaki, ni baireaki ke n iangoaki raoi. E riaoni wanawanaia aomata. E ngae n anne, a kaotaki man aroaron te Atua aikai bwa bon akea te bwai ae kona n totokoa karekean te atatai ibukina. Ni koauana, ti kona ni “kaania te Atua” mani kananoan ara iango i aon aroarona akanne. (Iakobo 4:8) Ti na rinanoi katoto tabeua n aroarona aika e kangaanga ataakia. Imwina ti na manga rinanoi aroarona aika a kona n ataaki.

 Baikara Aroarona Aika A Kangaanga Ataakia?

TE ATUA AE AKEA TOKINA: E reiakinaki n te Baibara bwa bon iai te Atua “ma ngkoangkoa ao n aki totoki.” (Taian Areru 90:2, BG) N taekinana riki teuana, bon akea moan te Atua ao akea tokina. Ni kaineti ma aia iango aomata, “e aki konaki n ataki raoi maitin ana ririki.”—Iobi 36:26, BG

Arom ni kakabwaiaaki: E beritana te maiu are akea tokina te Atua nakoim ngkana ko a kinaa raoi. (Ioane 17:3) E na kangaa n onimakinaki te berita aei ngkana ngaia bwa e aki maiu n aki toki te Atua? Bon tii “te Uea ae akea tokina” ae kona ni kakoroa bukin te berita aei.—1 Timoteo 1:17.

ANA IANGO TE ATUA: E reiakinaki n te Baibara bwa “e aki konaki n ataki rabakauna” ibukina bwa ‘a rietata riki nanona nakon nanora.’ (Itaia 40:28; 55:9, BG) E bon riai n tabekaki te titiraki man te Baibara ae aki kona ni kaekaaki ae kangai: “Antai ae kona n ataa ana iango Iehova, ae tao e na reireinna?”—1 I-Korinto 2:16.

Arom ni kakabwaiaaki: E kona te Atua n ongoraei aia tataro aomata aika mirion ma mirion mwaitiia n te tai ae tii teuana. (Taian Areru 65:2) E bon noriia naba tibaaro aika bwaka i aontano. E kona n onrake ana iango te Atua n te aro are e a aki kona n noriko ao ongoraea am tataro? E aki ibukina bwa akea tian ana iango. Ao tera “kam kakawaki riki nakoia tibaaro aika mwaiti” irouna.—Mataio 10:29, 31.

KAWAIN TE ATUA: E reiakinaki n te Baibara bwa e “aki kona te aomata ni kunea aron te makuri ae E karaoia te Atua mai moana ni karokoa te toki.” (Te Minita 3:11) Ngaia are ti bon aki kona n atai bwaai ni kabane ibukin te Atua. A ‘kangaanga kuneakini’ kawaina ake a boto mai iai wanawanana. (I-Rom 11:33) Ma e bon tauraoi ni kaotii kawaina nakoia te koraki ake a kani kakukureia.—Amota 3:7.

Moan rikin te tia Karikiriki, rabakauna ae rangi n rianako, wanawanana ae aki kona ni katautauaki, ni baireaki ke n iangoaki raoi

Arom ni kakabwaiaaki: Ngkana ko wareka ao n reiakina te Baibara, ko na teimatoa n reiakini baika boou ibukin te Atua ao kawaina nako. E nanonaki iai bwa ti kona ni kaanira riki ma Tamara are i karawa.

Te Bae Ko Kona n Ataia

E aki nanonaki bwa e kangaanga ataakin te Atua ibukina bwa ti aki kona n atai aroarona nako. A a bati rongorongon te Atua n te Baibara aika ti na buokaki iai ni kinaa raoi. Iangoi katoto tabeua:

ARAN TE ATUA: Ti reiakinaki man te Baibara bwa iai aran te Atua. E taku: “Bon Iehova Ngai; bon arau aei.” E oti aran te Atua n te Baibara 7,000 te tai mwaitina nakon aara riki tabeua.—Itaia 42:8, BG.

Arom ni kakabwaiaaki: E taku Iesu n ana tataro ni katoto: “Tamara are i karawa, e bia katabuaki aram.” (Mataio 6:9) Ko kona ni kamanena aran te Atua ngkana ko tataro? E kukurei Iehova ni kamanoia aomata aika kaota raoi karinean arana.—I-Rom 10:13.

NNENA NI MAEKA: E reiakinaki n te Baibara bwa iai uoua ‘taabo’—bwa karawa are a mena iai anera aika a aki kona n noraki ao naano ae mena iai ara aonnaba ao te iuniweeti. (Ioane 8:23; 1 I-Korinto 15:44) N angiin te tai, e nanonaki te taeka ae “taiani karawa” n te Baibara bwa te aba n taamnei. E mena te tia Karikiriki i ‘karawa are nnena ni maeka.’—1 Uea 8:43, BG.

Arom ni kakabwaiaaki: Ko a ataa ngkai te Atua. Te tia Karikiriki bon tiaki tii te mwaaka ae kona n  noraki n taabo nako ao ni bwaai ni kabane. Bon te Aomata ni koaua Iehova ae iai ana tabo ni maeka. Ni koauana, bon “akea te karikibwai teuana ae aki oti i matana.”—Ebera 4:13.

AROARONA: E reiakinaki n te Baibara bwa iai aroaron Iehova aika a anainano. Te “Atua bon te tangira.” (1 Ioane 4:8) E aki kona ni kewe. (Tito 1:2) E aki inanonano, e nanoanga, e atataiaomata ao e iremwe n un. (Te Otinako 34:6; Mwakuri 10:34) A a tia n ataia aomata nako bwa e tangiria te tia Karikiriki ni karekea ana “iraorao ae kaan” ma te koraki ake a karinea.—Taian Areru 25:14NW.

Arom ni kakabwaiaaki: Ko kona n riki bwa raoraon te Atua. (Iakobo 2:23) Ngkana e rikirake ataakin aroarona iroum, ko a kona ni mataata riki n rongorongo aika n te Baibara.

“UKOUKORIA”

E kabwarabwaraaki raoi taekan Iehova ae te Atua n te Baibara n te aro are ti boni kona iai ni karekea ataakina. Ni koauana, ti a ataia bwa e tangirira te tia Karikiriki bwa ti na kinaa. E beritanaki n ana Taeka ae te Baibara ni kangai: “Ngkana tao ko ukoukoria, ao E na reke i roum.” (1 Rongorongo 28:9, BG) E aera ko aki karekea ataakina ni warekan ao kananoan am iango n rongorongona aika n te Baibara? Ni karaoan anne, e beritanaki n te Baibara bwa “e na kaaningkami” te Atua.—Iakobo 4:8.

Ngkana ko wareka ao n reiakina te Baibara, ko na teimatoa n reiakini baika boou ibukin te Atua ao kawaina nako

Ko bae n iango ni kangai: ‘Kioina ngkai I aki kona n atai bwaai ni kabane ibukin te tia Karikiriki, N na kangaa ngkanne n riki bwa raoraona?’ Iangoa aei: E kona raoraon te taokita ae te tia korokoro ni kainnanoa ana reirei ae rietata ibukin te bwainnaoraki? E bon aki! Tao e bae ni kaokoro rabakaun teuare raoraon te taokita. Ni koauana, e na teimatoa ni kaan aia iraorao. Ma ae kakawaki riki, e riai teuare raoraon te taokita n atai aroaron teuanne n aroni baike e tatangiri ao ake e riribai. N aron naba anne, ti kona ni karekea reireiara man te Baibara bwa te aeka n aomata raa Iehova, ae te bae ko riai n ataia bwa ko aonga ni karekea am iraorao ma ngaia.

Ti kona n reiakina taekan te tia Karikiriki kioina ngkai iai n te Baibara rongorongo aika ti kainnanoi bwa ti aonga ni kinaa raoi. Ko kan reiakina ae bati riki ibukin Iehova? A kona Ana Tia Kakoaua Iehova ni waakina te reirei n te Baibara ma ngkoe ni mwengam n aki kabooaki. Ti kaoko bwa ko na reitaki ma taani Kakoaua n am aono ke ni kawarira n ara Atureti ae www.jw.org.