Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  September 2015

 ATUN TE MAEKATIN | ANTAI ANA TIA KAKOAUA IEHOVA?

Tera Aroni Mwanenakin Ara Mwakuri ni Minita

Tera Aroni Mwanenakin Ara Mwakuri ni Minita

Ti boreeti ao n tibwai nako mirion ma mirion Baibara ao booki aika aanaki man te Baibara ni katoa ririki. Ti katei ao ni kammwakuri aobiti n tararua ao taabo ni boreeti ni katobibia te aonnaba. A bobotaki nga ma nga n ekaretia nako n taabo aika a aranaki bwa Taabo n Taromauri aika a aki rangi ni bubura ao ni bobuaka, ma a bon taraaraoi. Antai ae mwaneni baikanne ni kabane?

A boutokaaki ara mwakuri mani bwaintangira. (2 I-Korinto 9:7) N 1879 ni boreetiakin te kauoua ni kaongora n te maekatin aei, e taekinaki n te “‘Zion’s Watch Tower’ [aran te maekatin aei ngkoa] bwa boni IEHOVA ae boutokaa te maekatin aei, ao ngkai e onimakinaki ibukini boutokaana, e na bon aki bubutii te mwane ke te boraraoi ibukin aia boutoka aomata.” Ti aki kona ni bita te babaire anne.

A kanakoaki bwaintangira nakon ara aobiti n tararua teuana ke a karinaki n te bwaoki ni bwaintangira ae mena n te Tabo n Taromauri. Ma ti aki anga ara kabwianibwai, n rikomwane, ke ni kabooaki ibukin ara mwakuri ke booki ake ti boreeti. Ti aki kabooaki ngkai ti uarongorongo, ngkana ti kabwarabwara n te ekaretia ke n ibuobuoki ni katean taabo n taromauri. Ni koauana, e taku Iesu: “Kam anganaki n akea boona, aanga naba n aki kabooaki.” (Mataio 10:8) A a aki kabooaki ana toro te Atua n ara aobiti n tararua ni kabane n ikotaki naba ma te koraki ake a kaaina te Rabwata n Tautaeka ibukia Ana Tia Kakoaua Iehova.

“N aron ae ti kakaraoia, a reke bwaintangira mwaane man te anganano mairoura n tatabemanira nako ao mwaitin te tai are ti motinnanoia ni kakabwakaa iai”—European Court of Human Rights, 2011

A kamanenaaki bwaintangira mwaane ibukini kabuanibwai aika karina. A kukurei Kristian ngkoa n tibwai aia bwaai nakoia ake a rotaki ni kangaanga. (I-Rom 15:26) N aron naba anne, ti buokiia te koraki ake a rotakibuaka ni kabuanibwai ni kateani mwengaia, taabo n taromauri, katauraoan amwarake, kunnikai ma bwainnaoraki.