Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

ATUN TE MAEKATIN | ANTAI ANA TIA KAKOAUA IEHOVA?

Aekakira Aomata Aika Ana Tia Kakoaua Iehova?

Aekakira Aomata Aika Ana Tia Kakoaua Iehova?

Bon te botaki ae katobibia te aonnaba ae e aki reitaki ma kurubu n Aro. E ngae ngke e mena kautun ara botaki n te aonnaba n te United States ma a korakora mwaitiia Ana Tia Kakoaua Iehova n aaba riki tabeua. Ni koauana, e raka i aoni wanua te mirion mai buakora aika reirei ma aomata n te Baibara n aaba aika e raka i aon 230. Ti karaoa anne ibukini kakororaoan ana taeka Iesu aei: “Ao e na tataekinaki te rongorongo ae raoiroi aei ae taekan te tautaeka n uea, n te aonnaba ni kabutaa bwa te bwai ni kaotioti nakoia botannaomata ni kabaneia.”—Mataio 24:14.

Ti taraia raoi bwa ti na ongeaba n te tua. Ma ti kakorakoraira n tei i nuka ni kaineti ma waaki n tautaeka, n aki ongeia bwa ti maeka ia. Ti karaoa aei ibukina bwa ti kakairi n ana kaetieti Iesu ibukia Kristian are a na “aki arona aroia kaain te aonnaba.” Ngaia anne bukina ae ti aki uataboi waaki n tautaeka, aia mwakuri ke ni boutokai taiani buaka. (Ioane 15:19; 17:16) Ni koauana, a kabureaki Ana Tia Kakoaua Iehova n tain te Kauoua ni Buaka Are Kabutaa Aonnaba, a bwainikirinaki ao a tiringaki ibukini kateimatoaan teia i nuka. E korea ae kangai te ebikobo rimoa ae te I-Tiaman: “E bon eti ae a taekinna bwa tii ngaiia te botaki ae bubura ake a rarawa nakon te Third Reich [ae ana tautaeka Hitler] ibukini mataniwin nanoia.”

“E korakora maiuakinan te aroaro ni maiu ae riai irouia [Ana Tia Kakoaua Iehova]. A kona aomata aika ibuobuoki akanne ni mwiokoaki ni mwakuri aika rietata n te tautaeka ma ti aki kona ni mwiokoia iai. . . . A karineia taani kairiri n te tautaeka ma a kakoauaa bwa bon tii Ana Tautaeka n Uea te Atua ae kona ni katoki aia kangaanga aomata ni kabane.”—Te nuutibeeba ae te Nová Svoboda, Czech Republic.

Ma ti bon aki kaokoroira. E tataro Iesu nakon te Atua ibukia taan rimwina ni kangai: “I aki bubutiiko bwa ko na anaiia mai buakoia kaain te aonnaba.” (Ioane 17:15) Ngaia are kam kona n norira ngkana ti mwakuri, ni kaboobwai ao ni kaei reirei n ara tabo.