N te tairiki teuana n 1984, e a reke te bitaki ni maiu man arou ngkoa n roro n rikirake ao n riki bwa temanna ae rangi ni kinaaki. E a katokaaki au bau bwa Miss Hong Kong. E kona n noraki taamneiu ni maekatin ma beeba ni kaongora. I anene, I mwaie, I anga au maroro, I kabwarabwarai baike a oti n te TV, I bwabwaini kunnikai aika rangi n tikiraoi ao n nonoraki naba ma aomata aika kakannato n aron te kowana mai Hong Kong.

N te ririki are imwina, I a moana au karao birim ao n riki bwa te aekita ni birim ake I karaoi n taai aika bati. A tangira au karaki taani koro rongorongo, a rawea taamneiu taan rawetaamnei, ao a tangirai aomata bwa N na roko ni botaki aika kakannato, N na koro reeben ni kaukan auti ni bitineti aika boou, ni katawanou ao ni katairiki ma ngaiia. I rangi n tatangiraki irouia aomata.

N te birim ae kakamaaku ao ni kakamataku

Teutana imwin teutana, I a kunei baikai bwa a aki manena n aron are I iangoia. I kakaraoi birim aika kakamaaku ao ni kakamataku naba. A aki kamanena aekita i Hong Kong te aeka ni karao birim ae a kakaraoia aekita i Hollywood, ma ngaia are I boni karaoa te birim ae karuanikai n aroni kabutan te rebwerebwe ae buti i aon te kaa. A bati birim ake I aekita iai aika kaota te aroaro ni maiu ae aki riai ao te tiritiri. Ni birim tabeua, a kaotaki iai waaki n tabunea.

N 1995, I a mare ma te tia kairiri n te karao birim. E ngae ngke a boni bane n reke baika I tangiri ibukini kukureiu n aron te atoatongaki, te kaubwai ao buu ae tatangira ma I bon rawawata ao n nanokawaki naba. I baireia bwa N nang kitana te mwakuri aei.

URINGAN AU ONIMAKI NGKE I UAREREKE

I a moanna n uringnga ma te kukurei te onimaki are e a tia n reke irou ngke I uarereke. N te tai anne, ao ni katoa Kaonobong ti kakawara te utu teuana aika Ana Tia Kakoaua Iehova. E kaira te reirei ma ngaira n te Baibara Joe McGrath n ikotaki ma natina aika teniman. Bon te utu ae akoi ma n tatangira, ao e rangi kakarinea buuna ma natina “Uncle Joe.” I kukurei naba n iririia nakon aia bobotaki ni Kristian. N tabetai ti kaei bobotaki aika bubura. A bon rangi ni kakukurei taai akanne. I namakinna bwa I kamanoaki ni menau i rarikia taani Kakoaua.

Ni kaitaraan anne, a riki baika a aki kakukurei nakoiu ni mwengau. E rotaki n te nanokawaki ae bati tinau n aroaroni maiun tamau, ao e a rangi ni karawawataaki iai. Ngke tao ai tebwina au ririki, ao e a toki reitakin tinau ma Ana Tia Kakoaua Iehova. I teimatoa n iriri bobotaki  ma akea raoi nanou iai ao I a bwabetitoaki ngke 17 au ririki. Ma n te tai ae waekoa, I a irekereke ma aomata aika kakaraoi mwakuri aika bubuaka, ao I a aki rereitaki ma kaain te ekaretia.

I MOTINNANOIA BWA N NA OKI

Tabeua te tai imwin au mare, a kawarai uoman mataniwi n te ekaretia ae Ana Tia Kakoaua Iehova n au tabo. A kabwarabwaraa arou ni kona n okira Iehova ae te Atua ao ni baireia bwa e na buokai te mitinare ae Cindy. E a boni kekerikaaki korakoran au onimaki n te tai aei, ngaia are I a titirakina neiei bwa e na kakoauaa nakoiu ae te Baibara bon ana Taeka te Atua. E kaotii nakoiu katoton taian taetae ni burabeti aika n te Baibara ake a tia ni koro bukia. Teutana imwin teutana e a rikirake ni kaan ara iraorao, ao e a kaoai bwa ti na reiakini moan reirei man te Baibara. I butimwaea ana kakao ao aei te moantai are I a kakoauaa iai ae Iehova bon te Atua ae tatangira, are e tangirai bwa N na kukurei naba.

Ngke I a moana kaakaeani bobotaki ni Kristian, I kunea bwa I rangi ni kukurei ni memena i buakoia taani Kakoaua nakon are I memena i buakoia aomata n te kambwana ni karao ni birim. Mani baike I rinanona ngke I uarereke, I ataia bwa I a aki kona n onimakinia aomata ao I bon aki naba kukurei iai. E buokai temanna kaain te ekaretia ni kaota arou n tokanikai i aoni kangaanga akanne man te Baibara ao n reiakina naba arou ni kona ni karekeia raao ni koaua.

TE BAE RAOIROI RIKI NAKON TE ATOATONGAKI

N 1997 ti a mwaing nako Hollywood i California, U.S.A, ngai ma buu. N te tabo anne, e a rangi ni bati riki au tai ni buokiia aomata bwa a na kakabwaiaaki ni karekean te atatai man Ana Taeka te Atua. E reke irou te raunnano ae bati riki n reiakinaia aomata n te Baibara nakoni kinaakiu bwa te aekita n taiani birim. N te katoto, n 2002 I a manga kaitiboo ma Cheri ae raoraou i Hong Kong. Bon titeboo aroarora ni baike ti rinanoi ni maiura. E a tia naba n riki bwa Miss Hong Kong n te ririki are mai imwaina. Ni koauana, boni ngaia ae katokaa au bau ngke I tokanikai. E riki naba bwa te aekita ao imwina e riki bwa te tia kairiri n te karao birim ao e mwamwakuri ma taani kairiri aika rangi ni kinaaki. E a tia naba ni mwaing nako Hollywood.

I nanoangaa Cheri n ataakin ae e a tia ni mate ana kabae ngke e waekoa n toki buroona. E aki kona n reke raun nanona man ana Aro ae te Buddhist. E a tia ni karekea atoatongana n arou naba ae te aroaro are a kani karekea naba tabemwaang, ma e bon nanokawaki ao e aki kona n onimakina temanna. I a tibwaa nakoina te baere I a tia n reiakinna man te Baibara, ma e kangaanga butimwaeana irouna ni kaineti ma baike e maiuakini n ana Aro ae te Buddhist.

Raoraou ae Cheri n te karao birim

N te tai teuana n 2003, e a tareboniai Cheri mai Vancouver i Kanata ae te tabo are e karao birim iai. E ingainga ni kaongoai bwa e a tia ni buti n ana kaa ao ni mamataku i tinanikun te kaawa n te tabo ae kantara ngke e a bon tataro naba ni kabaibati ni kangai: “Tuangai, Antai te Atua ni koaua? Antai aram?” Ngke e buti rirarikin te Tabo n Taromauri n te tai anne ao e a nora naba aran Iehova. E iangoia bwa anne te kaeka mairoun te Atua, ao e a tangiria ni kaitiboo ma Ana Tia Kakoaua Iehova n te tai ae waekoa. I nanon tabeua te bong, I a karaoa au babaire ibukin neiei ao e a kaea te botaki n te ekaretia n te taetae n Tiaina i Vancouver.

E kaongoai imwina Cheri bwa “a rangi tabeakinna raoi aomata aikai. I kona n tuangia aron au namakin.”  I rangi ni kukurei n ongoraea anne ibukina bwa ngke e kaaina te kambwana ni karao birim Cheri, ao bon akea raoraona. E teimatoa Cheri ni kaakaei bobotaki. Ma n 2005, e a tiaina te boraraoi ibukini karaoani birim aika uoua n rongorongo aika kakawaki i Tiaina, are e a reke iai angana n okira Hong Kong. E kakukurei bwa n 2006, e a katabua maiuna Cheri nakon Iehova ao ni bwabetitoaki n aia botaki taani Kakoaua i Hong Kong. E ngae ngke e kani kabatiaa ana tai ni beku ibukin Iehova, ma e kangaanga karaoan aei ibukin ana mwakuri n te kambwana ni karao birim ao e bon aki kukurei iai.

TE KIMWAREIREI NI BUOKAIA AOMATA

N 2009, a bitaki baika riki ni maiun Cheri. E baireia bwa e na kitana te kambwana ni karao birim bwa e aonga ni bati ana tai ni beku ibukin Iehova. A a reke raoraona aika bati n te ekaretia ni Kristian. E a riki bwa te tia uarongorongo ae kabwanina ana tai ibukin te Tautaeka n Uea ao e rangi ni kukurei ni buokiia aomata ni karekea te maiu ae raoiroi.—Mataio 24:14.

Imwina e a iangoia Cheri bwa e na reiakina te taetae n Nepal ibukini buokaia taani Kakoaua aika kaain Nepal ae rikirake mwaitiia i Hong Kong ake a kamanena te taetae aei. I riai n taekinna bwa angiia kaain Nepal i Hong Kong, a tinanikuaki ke a riribaaki ibukin aki kamanenaan te taetae n Ingiriti ke te taetae n Tiaina, ao ibukina ngke e kaokoro aia katei. E kaongoai Cheri bwa e rangi ni kimwareirei ni buokiia aomata aikai bwa a na ota n te Baibara. N te katoto, n te bong teuana ni kawaran te auti teuana ma teuana, e a kaitiboo ma te aine ae kaain Nepal are e uarereke ana atatai ibukin Iesu, ma ai bon akea riki ana atatai ibukin te Atua ni koaua ae Iehova. E kamanena te Baibara Cheri ni kaotia ae tataro Iesu nakon Tamana are i karawa. Ngke e a ataia te aine aei bwa e kona n tataro nakon te Atua ni koaua ae arana Iehova, e a kauka nanona ni butimwaea te rongorongo ae raoiroi. Imwina a manga reirei n te Baibara buuna ao natina te aine.—Taian Areru 83:18; Ruka 22:41, 42.

Cheri ni boong aikai

Ngke I a noria bwa e rangi ni kimwareirei Cheri ni kabwanina ana tai n uarongorongo, ao I a titirakinai, ‘Bwa tera ae tukai mani karaoan te baere e karaoia?’ I maeka naba i Hong Kong n tai aei ao I a iangoia ni bita aroaroni maiu ni kabatiaa riki au tai n reiakinia aomata te koaua man te Baibara. I kunea bwa e reke te kakukurei ni koaua n te kakauongo raoi nakoia aomata ao ni buokiia n ota n Ana Taeka te Atua.

I kunea bwa e reke te kakukurei ni koaua mani buokaia aomata n ota n Ana Taeka te Atua

N te katoto, I a tia n ibuobuoki n reiakina te Baibara ma te aine ae kaain Vietnam are e taonaki n n taai nako n te rawawata, ao e a bon teimatoa naba n nananokawaki . E a kona n noraki ngkai bwa e a kukurei ni maiuna ao ni kimwareirei ni bobotaki ma kaain te ekaretia.

Ti a tia ni kunea ngai ma Cheri te bae raoiroi riki nakon te atoatongaki. E ngae ngke e kakukurei te mwakuri n te kambwana ni karao birim ae karikira bwa e na tanoata taekara, ma e rangi ni karaunano riki reiakinaia aomata taekan Iehova ae te Atua bwa e neboaki iai. Ti a tia n ataa koauan ana taeka Iesu ae kangai: “E kakukurei riki te anga nakon te anganaki”—Mwakuri 20:35.