Ti bae n rangi ni kinaaki n ara mwakuri n uarongorongo ae raababa nako man te auti teuana ma teuana, n ana tabo te botannaomata ao n taabo ake ti kona ni kaitiboo iai ma aomata. Bukin tera bwa ti karaoia?

A uarongorongo Ana Tia Kakoaua Iehova ibukini karaoiroan te Atua ao kaotiotan arana i mataia aomata. (Ebera 13:15) Ti kan ongeaba naba iroun Kristo Iesu are e tuangira ni kangai: “Mangaia are naako, reireinia aomata mai buakoia botannaomata nako bwa a na riki bwa taan rimwiu, . . . Ao reireinia bwa a na kakairi ni bwaai ni kabane ake I tua nakoimi.”—Mataio 28:19, 20.

Irarikin anne, ti tangiriia kaain rarikira. (Mataio 22:39) Ni koauana, ti ataia bwa bon iai aia onimaki aomata n aia Aro nako, ngaia are a bati aika a aki butimwaea ara rongorongo. Ma ti ataia bwa a kona ni kamaiuaki aomata n reirei aika n te Baibara. Anne bukina ae ti teimatoa iai “n angareirei ao n tataekina te rongorongo ae raoiroi ibukin te Kristo n aki toki.”—Mwakuri 5:41, 42.

E koreia te tia rabakau i aon ana waaki te botannaomata ae Antonio Cova Maduro taekan “aia kakorakora ma kangaanga ake a rinanona Ana Tia Kakoaua Iehova n aki ongea rawawataia . . . , bwa e aonga n roko te taeka ae tabu n iteran te aonnaba.”—Te nuutibeeba ae El Universal, Venezuela

Bon tiaki Ana Tia Kakoaua Iehova angiia aomata ake a wareware n ara boki. Ao boni kaain Aro tabeua mirion ma mirion aomata ake a reirei n te Baibara ma ngaira. Ma a boni kakaitau ngkai a kawaraki irouia Ana Tia Kakoaua Iehova.

Ni koauana, e bae n iai am titiraki tabeua ibukia Ana Tia Kakoaua Iehova. Ti kona ni buokiko ni karekei kaekaaia ngkana ko

  • Titirakina temanna Ana Tia Kakoaua Iehova.

  • Nakon ara atureti ae kakawaraki n te Intanete ae www.jw.org.

  • Kaei ara bobotaki n taromauri are a butimwaeaki iai aomata nako.