“I rangi ni kinaa Mike i nanon ririki aika bati. Boni kaain Ana Tia Kakoaua Iehova. Ma e aki toki ni kaminoa au iango ana Aro. Antai Iehova? Ao bukin tera bwa a aki bukamarui boong ni motirawa? E koaua bwa e anaaki nanona n te Aro ae kewe?”—Becky, California, U.S.A.

“Ngke a moana te reirei n te Baibara kaain rarikiu ma Ana Tia Kakoaua Iehova ao I iango ni kangai: ‘Tera ae nanonaki n te ara ae Ana Tia Kakoaua Iehova? Ai boni kamimira aran te Aro anne!’”—Zenon, Ontario, Kanata.

“I iangoia ma buu bwa a okiokirira Ana Tia Kakoaua Iehova bwa a na karawawatai nanora ibukin arora n aki tataromauri. Ao ti aki mimi bwa ngkai a aki kona aia waaki Aaro ni kaotaira n te bae ti kan ataia, a bon aki kona naba ni karaoa anne te koraki n Aro teuana ae ai aroia Ana Tia Kakoaua Iehova.”—Kent, Washington, U.S.A.

“Ni koauana, I aki kinaia ao I aki naba ataia bwa tera aia koaua.”—Cecilie, Esbjerg, Denmark.

Ko bae n tia n noriia n uarongorongo man te auti teuana ma teuana ke n ana tabo te botannaomata, n tibwatibwai booki aika aanaki man te Baibara ao ni kairi reirei n te Baibara n aki kabooaki. Ko bae n tia ni karekea te maekatin aei iroun temanna i buakoia. Ma ko bae n teimatoa n iangoia bwa antai raoi Ana Tia Kakoaua Iehova. Tao e boraoi am iango ma temanna mai buakoia ake a taekinaki mai eta.

Ngkana iai am titiraki ke tabeaiangam, ko na karekei ma ia kaekaaia? Ko na kangaa n ataa raoi aia koaua Ana Tia Kakoaua Iehova, a kangaa ni mwanenaki aia mwakuri ni minita ma aia tabo n taromauri ao bukin tera bwa a okiokiriko ni mwengam ma ni kawariko n ana tabo te botannaomata?

E taku Cecilie are e taekinaki mai mwaina: “I wawareka rongorongoia Ana Tia Kakoaua Iehova n te Intanete. I ongongo taekaia tabeua aika akea koauaia ao I ongoraei naba maroro ni kabuakaka ibukia aika bati. Ibukin anne, I a karekea te iango ae buakaka ibukia.” Ma imwina riki, e a maroro neienne ma Ana Tia Kakoaua Iehova ao ni karekei kaekaan ana titiraki aika karaunano.

Ko tangiria ni karekei kaeka aika koaua nakon am titiraki ibukia Ana Tia Kakoaua Iehova? Ti kaungako bwa ko na karekea buokam mairouia te koraki aika mwaatai aika Ana Tia Kakoaua Iehova, ake a boreetia te maekatin aei. (Taeka N Rabakau 14:15) Ara kantaninga bwa e na reke buokam ni kaongora ake imwina n ataia bwa antai ngaira ao tera ara koaua n ikotaki naba ma te mwakuri ae ti karaoia.