A kona ni manga maiu maate?

TE KAEKA MAN TE BAIBARA: “E na roko te tai are a na bane iai n ongo [bwanaan Iesu] aomata ake a mena i nanon taian ruanimate ao a na otinako.”Ioane 5:28, 29.

Mangaia are e a kaman taekina kanoan te tai ae e na roko Iesu, are a nang akea iai kanoan Ruanimate i aan ana kairiri ana Tautaeka n Uea. E ururing ni kangai Fernando are e taekinaki n te kaongora mai mwaina: “I rangi ni mimi n te moantai ngke I wareka Ioane 5:28, 29. E anganai te kantaninga ni koaua ao I a moanna n iaiangoa taekan te tai ae na roko ma te ingaingannano.”

N taai ake ngkoa ao e kantaningaia te mwaane ae kakaonimaki are Iobi bwa e na kaokaki maiuna iroun te Atua imwini matena. E titiraki ni kangai: “Ngkana tao e mate te aomata, ao e na manga maiu ke e aki?” Imwina, e a manga kaeka ma te aki nanokokoraki ni kangai: “N na taninga kabaneani bongin au buaka [i nanon te Ruanimate], Ni karokoa kanakoau. Ko na weteai iai, ao I a kaekako.”—Iobi 14:14, 15, BG.

E karekea te kantaninga ibukin te tai ae na roko mangautin Rataro

Bon tiaki te iango ae boou te mangauti irouni mwanen Rataro are Mareta. E taku Iesu nakoina imwini maten Rataro: “E na mangauti mwaanem.” E kaeka ni kangai Mareta: “I ataia bwa e na kautaki n te mangauti n te kabanea ni bong.” E taku ngkanne Iesu nakoina: “Boni ngai te mangauti ao te maiu. Ane onimakinai, ao e ngae ngke e mate, ma e na manga maiu.” (Ioane 11:23-25) Imwina, e waekoa Iesu ni kauta Rataro! E kaotaki nakoira n te rongorongo ae kakannongora anne bannani baika rangi ni kamimi n te tai ae na roko. Iangoa aron te mangauti are e na karaoaki ni kabutaa te aonnaba!

Iai aika a na kautaki nako karawa?

TE KAEKA MAN TE BAIBARA: E kaotaki n Ana Taeka te Atua bwa e kaokoro mangautin Iesu ma rongorongoni mangautiia aomata aika waniman n te Baibara. A kautaki aomata akana waniman akanne nakon te aonnaba aei. Ma ti wareka ae kangai ibukin Iesu: “E . . . mena [Iesu Kristo] i angaatain te Atua, bwa e a tia n nako karawa.” (1 Betero 3:21, 22) E koaua bwa tii Iesu ae e kautaki nako karawa? E tuangia mai mwaina ana abotoro Iesu ni kangai: “Ao ngkana I nako ni katauraoa te tabo ibukimi, ao N na manga roko ni butimwaeingkami, bwa ike I mena iai ao kam na mena naba iai.”—Ioane 14:3.

E nako karawa Kristo ao ni katauraoi imwaia taan rimwina tabeman. Bon 144,000 mwaitiia te koraki aika a  na kautaki nako karawa. (Te Kaotioti 14:1, 3) Ma tera ae a na karaoia ikanne?

A na rangi n tabetabe! E taekinaki nakoira ae kangai n te Baibara: “A a kukurei ma n itiaki akana reke irouia te moani mangauti. Ai akea mwaakan te mate ae te kauoua i aoia, ma a na riki bwa ana ibonga te Atua ao te Kristo, ao a na tautaeka ma ngaia bwa ueea i nanon ririki ake tenga n ririki.” (Te Kaotioti 20:6) A na tautaeka bwa ueea ao ibonga ma Kristo ni kabutaa te aonnaba te koraki aika kautaki nako karawa.

Antai aika a na kautaki imwina?

TE KAEKA MAN TE BAIBARA: E koreaki ana taetae te abotoro Bauro n te Koroboki ae Tabu ae kairaki koreana ni kangai: “Iai ae I kantaningaia mairoun te Atua, ae a kantaningaia naba te koraki aei, ae a na boni mangauti akana raoiroi ma akana aki raoiroi.”Mwakuri 24:15.

E karauaki nanora n Ana Taeka te Atua ibukia aomata aika birion ma birion ake a tia ni mate bwa a na manga maiu

Antai aika a na kaaina te kurubu are e taekinia Bauro bwa “akana raoiroi”? Iangoa te katoto aei. E tuangaki ae kangai te mwaane ae kakaonimaki ae Taniera ngke e nang toki maiuna: “Ko na motika rawam, ao ko na tei n tibangam, n tokini boong.” (Taniera 12:13, BG) E na kautaki nakea Taniera imwin matuna n te mate? “A na abana te aba akana raoiroi, Ao a na mamaeka iai n aki toki.” (Taian Areru 37:29, BG) Ao e taetae ni burabetina ae kangai Iesu: “A a kukurei akana nimamannei bwa a na bwaibwai n te aonnaba.” (Mataio 5:5) E na kautaki Taniera ao tabeman riki mwaane ao aine aika kakaonimaki bwa a na manga maiu i aon te aonnaba n aki totoki.

Antai aika a na kaaina te kurubu are e atongia Bauro bwa “akana aki raoiroi”? Bon aomata aika birion mwaitiia aika maiu ma n tia ni mate ao a bati mai buakoia aika a aki reke angaia n ota ao ni maiuakini koaua man te Baibara. Imwini kautaia, a nang kona ni kinaa ao n tangira Iehova * ao Iesu. (Ioane 17:3) A na karekea te kantaninga ibukin te maiu are e aki toki n aron Iehova, te koraki ake a rineia bwa a na beku ibukina.

A na karekea kantaningaan te maiu n aki toki are te marurung ae kororaoi ao te kukurei, te koraki ni kabane ake a rineia bwa a na beku ibukin te Atua

E na tera aron te waaki n te aonnaba?

TE KAEKA MAN TE BAIBARA: “E na kaoa te rannimata ni kabane [te Atua] mai mataia, ao e nang akea riki te mate, ke te nanokawaki ke te tang ke te maraki. A a mauna bwaai rimoa.” (Te Kaotioti 21:4) “Ane a na katei auti, ao a na maeka i nanoia; ao a na uniki kurebe, ao a na kang uaaia.”—Itaia 65:21, BG.

Iangoa aron te maeka n taai ake a kautaki iai am koraki aika tangiraki! Ma e teimatoa n tabekaki te titiraki ae kangai: Ko na kangaa n ataia raoi bwa bon iai te mangauti?