Ai bon aroarona naba te maiu aei?

E koaua ae ko kona n iangoia n tabetai bwa e rangi ni kimototo te maiu?

Ko a tia n iaiangoia bwa e bati riki ae nanonaki n te maiu aei nakon tii te takaakaro, te mwakuri, te imaremare, te katei utu ao te kara? (Iobi 14:1, 2) E kaotaki n te Baibara bwa a iaiangoa naba te titiraki anne aomata aika wanawana.—Wareka Te Minita 2:11.

Iai bukina ngkai ti maiu? Te moanibwai, ti na titirakinira ni kangai: E riki mai ia te maiu? Imwin rinanoakini kamimini karaoan ara kaburoro ao bwain rabwatara ni kabane, a a bati aika motinnanoia bwa e karikira te tia Karikiriki ae wanawana. (Wareka Taian Areru 139:14.) Ngkana ngaia anne, e bae ngkanne n iai bukina ngkai e karikira! E kona n rangi ni manena riki maiura ngkana ti reiakina bukina.

Bukin tera bwa a karikaki aomata?

A kakabwaiaaki te moan taanga iroun te Atua ao E angania mwiokoia ae kakukurei. Ana kantaninga ibukia bwa a na kaona te aonnaba ao ni karikia bwa te bwaretaiti ao ni maiu n aki toki.—Wareka Karikani Bwaai 1:28, 31.

Ma e aki koro nanon ana kantaninga te Atua ngke a karitei aomata akanne nakon ana kairiri. Ma e aki mwaninga taekara ke ana kantaninga. E karauaki nanora n te Baibara bwa e tabe ni mwakuri te Atua ibukini kamaiuaia aomata aika kakaonimaki ao ibukini kakororaoan ana kantaninga ibukin te aonnaba! Ngaia are e tangiriko te Atua bwa ko na rinanon te maiu are e tangiria ibukim! (Wareka Taian Areru 37:29.) Karekea kakabwaiaam n reiakinan ana kantaninga te Atua man te Baibara.