Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 RONGORONGONI MAIUNA

E a Tia Iehova n Anganai ae Bati Riki Nakon ae I Kantaningaia

E a Tia Iehova n Anganai ae Bati Riki Nakon ae I Kantaningaia

Bon 17 au ririki ao iai irou tabetaben te iango ao tangiran te kani kakannato, n aroia angia ataei aika tebwi tabun aia ririki. I tatangiria n airiiri ma raoraou, n uaua ao ni butibooro. Ma n te tairiki teuana ao e a riki naba te kabuanibwai ni maiu. I boni kurati n te rebwerebwe n te aro ae rangi ni kakaiaki ike I aikoa kona ni kakammwakuri iai mai roroau rikaaki. E riki anne 27 te ririki n nako ao I boni wewene naba ngkai n te kainiwene i nanon te tai ae maan.

I ikawairake ni kaawan Alicante, i maeaon Tibein n te tabo ae uakaan ma taari. Bon akea te kairiri raoi n au utu, ngaia are e babane riki au tai i rarikin te kawai ngke te roro n rikirake ngai. E uakaan au auti ma te tabo n onorabwa. E a riki José María bwa raoraou ae temanna mai buakoia taani mwakuri n te tabo anne. Bon te aomata ae akoi are e kaota tabeakinau are I aki karekea mairouia oin au utu. Kaanga bon tariu ao te rao ni koaua n taai ake I rangi n rawawata iai, e ngae ngke 20 te ririki ikawaina i aou.

E moana te reirei n te Baibara José María ma Ana Tia Kakoaua Iehova. I ataia ae e rangi n tangira te Baibara ao e aki toki n tibwai koaua man te Baibara nakoiu. I ongora irouna bwa I karinea ma e aki rangi n anaaki nanou n te baere e taekinna. Ai bon tibwa tebwi tabun au ririki ao e tabetabe au iango ni bwaai tabeua. Ma e ngae n anne, i aoni kawaina te bitaki.

TE KABUANIBWAI AE KARIKA BITAKINI MAIU

I aki tangiria ni mamaroroakina taekan te kabuanibwai n te kawai. Te bwai ae N na taekinna bwa I baba ao I aki tarabwai. E bitaki maiu ni kabanea n te bong ae tii teuana. Man te roro n rikirake ae marurung ao I aikoa kona ni kakammwakuri n te tai ae karina ao n tiku i nanon te onnaoraki. E rangi ni kangaanga ae N na butimwaea ataakin te bae I rinanona ngkai. I teimatoa n titirakinai ni kangai: ‘Iai bukina ngkai ti maiu?’

E kawarai José María ao e waekoa ni bairea kawarau n te onnaoraki irouia Ana Tia Kakoaua Iehova man ana ekaretia. E ringaki nanou ni kawarau irouia taani Kakoaua akanne n taai nako. I a moana reiakinan te Baibara n te tai naba are I otinako iai. I a ataa te koaua bwa e aera ngkai a rawawata ma ni mate aomata ao bukin tera bwa e aki katoka te buakaka te Atua. I reiakina naba ana berita te Atua ibukin te tai ae e na roko, ngkana e nang onrake te aonnaba ni kabutaa irouia aomata aika kororaoi ao akea ae na manga kangai iai: “I aoraki.” (Itaia 33:24, BG) Aei te tai are I moani karekea iai te kantaninga ae moan te raoiroi.

Ngke I kitana te onnaoraki ao I waekoa n rikirake n au reirei n te Baibara. I a kona n irii aia bobotaki tabeua Ana Tia Kakoaua Iehova ao ni karaoa te mwakuri n uarongorongo ni kamanenaan te kaa ibukia mwauku. N Nobembwa 5, 1988 ao I a bwabetitoaki ni kateboau i nanon te taabu n tebotebo ngke 20 au ririki. E a tia Iehova ae te Atua ni buokai ni karekea te aroaro ae raoiroi. Ma tera ae I kona ni karaoia ni kaotiota iai au kakaitau?

 I WAAKINAKO N AKI ONGEA MWAUKUU

I kamatoaa nanou n aki kariaia te bae I rinanona bwa e na totokoai mani karaoan au beku ibukin Iehova. I tangiria n rikirake. (1 Timoteo 4:15) N te moantai, e bon aki bebete bwa a kaitaraai au utu n au onimaki. Ma a a riki rao n te onimaki bwa tariu ao mwaaneu. A taraia raoi bwa N na irii bobotaki n taromauri ao n te mwakuri n uarongorongo.

Ni waakinakon te tai, e a kakoauaaki bwa I kainnanoa tabeakinau n taai nako n te tabo are a tabeakinaki iai mwauku aika kakaiaki. Imwini kakaaean te tabo anne n te tai ae maan, I a kunea te tabo ae raoiroi ibukia mwauku ni kaawan Valencia, 160 te kiromita i meangin Alicante. E a riki te tabo anne bwa oini mwengau.

E ngae ngke I a boni wewenewene naba ma I motinnanoia bwa N na tibwaa au koaua nakoia tabemwaang

E ngae ngke I a boni wewenewene naba ma I motinnanoia bwa N na teimatoa ni beku ibukin Iehova. I kabongana te mwane are I karerekea ibukini mwaukuu ao taiani mwane ni buoka riki tabeua, ni karekea iai au kaombiuta ao ni kanimmwa ma au kainiwene. I karekea naba au mobwaao. E kakamaiuaki au kaombiuta ao au mobwaao ni katoa moaningabong iroun te tia tararuaia aoraki. I kamanena te bwai ae kaanga te kai ae I kammwakuria ni bwangeu ni kammwakura iai au kaombiuta. I kamanena naba te kai ae uarereke ae kaokoro are I kona n taua ni wiu ma ni kotei iai manin taeka n te keyboard, ke n orea te nambwa n au mobwaao.

Ma au kai ae uarereke are I kona n orea iai te nambwa n au mobwaao

I kangaa ni buokaki n te baei? Te moanibwai, I a kona n rin n te atureti ae jw.org ao te Watchtower ONLINE LIBRARY. Ai tamaroara bwaai ni mwakuri aikai ibukiu! I kababanei aoa tabeua ni katoabong n reirei ao n ukeuke ni booki aika boto man te Baibara, n te aro are I a kona n teimatoa n reiakina taekan te Atua ao aroarona aika moan te tamaroa. Ma ngkana I namakina te maroaa ke te bwarannano, e tauraoi te bwai teuana are e kona ni kakorakoraai, n te Atureti n te Intanete.

I kona naba n ongora mai iai ao ni karaoi bwaai tabeua n taiani bobotaki n te ekaretia. I kona naba n anga iai au kaeka, ni kaira te tataro, ni kabwarabwara ao ni wareware naba n te Taua-n-Tantani ngkana I mwiokoaki. E ngae ngke I aki kona n roko n taiani bobotaki ma I namakinna bwa kaanga I boni mena i buakoia kaain te ekaretia.

E reke naba angau ni boutokaa te mwakuri n uarongorongo n au tareboon ao au kaombiuta. Ni koauana, I aki kona n nakon te auti teuana ma teuana n aron ae a kakaraoia angia kaain Ana Tia Kakoaua Iehova. Ma I aki kariaia bwa N na aki karaoa te mwakuri anne. Ni kamanenaani bwaai ni mwakuri aikai, I a kona iai n tibwaa au koaua nakoia tabemwaang. Ni koauana, I rangi ni kukurei ni mamaroro ma aomata n te tareboon. Ibukin anne, a a tuangai unimwaane n au ekaretia bwa I kona ni babairea kairan te uarongorongo n te tareboon ibukin te mwakuri ae okoro. E rangi n ibuobuoki te mwakuri ae okoro aei, moarara riki ibukia kaain te ekaretia ake a aki kona ni kitana mwengaia bwa a aki kona n nakonako.

Kairan te reirei n te Baibara

 Ma e aki boboto maiu tii man taiani kukune aika boou aikai. A kakawarai raoraou ni katoabong. A kairiia naba aia koraki ao raoraoia ake a kan reirei n te Baibara. A a aki toki naba n tuangai bwa N na kaira te reirei. N taai riki tabeua, a bon roko utu irou ao n tuangai bwa I kona n ira buakon aia taromauri n utu n te tairiki. E ringaki riki nanou ngkana a tekateka ataei i rarikiu n au kainiwene ao ni kaongoraeai bukin tangiran Iehova irouia.

I kukurei n ira buakon taromauri n utu n te tairiki raoraou

I rangi ni kukurei n rorokoia taari aika bati irou. E aki toki n onrake au ruu irouia raoraou ake a roko n norai man taabo aika kaan ao n raroa. Ko kona n iangoa aroni mimia taan tararua n au tabo n te mwamwannano aei. I kaitaua Iehova ni katoabong ibukina bwa e a tia ni kariaia menau n te botaki n itaritari ae tamaroa aei.

TE KABOKORAKORA

Ngkana e kamaurai temanna ao n titirakinai bwa I uara, I aki toki ni kangai: “Ae I bon teimatoa naba ni kabokorakora!” Ni koauana, I ataia ae tiaki tii ngai n rinanon te kangaanga aei. E ngae ngke tera ae riki nakoira ke ara kangaanga, a bane Kristian ni buaka n “te buaka ae raoiroi ibukin te onimaki.” (1 Timoteo 6:12) Tera ae buokai bwa N na teimatoa ni buaka i nanon ririki aika bati? I tataro ni katoabong ao ni kaitaua Iehova ibukini maiu ae manena. Ao I kataia ni katabetabeai n taai nako ni beku ibukin te Atua ma ni kaatuua taraakin te kantaninga ae imwaiu.

José María

I aki toki n iangoia bwa tera aron te waaki ae boou i aon te aba ao ngkana ko a manga kona ni biribiri ao ni kibakiba. N tabetai, I manikangare ibukin irakin te kabobirimwaaka nakon raoraou ae José María are e rotaki n te aoraki ae te polio. I titirakinna ni kangai: “Antai ae e na tokanikai?” E kaekaai ni kangai: “E aki kakawaki bwa antai ae tokanikai, ma e kakawaki riki te roko ikekei, n te Bwaretaiti ao n ira buakon te kabobirimwaaka.”

E bon aki bebete irou butimwaeani maroroakinan ae I mwauku. I ataia ae I a tia ni karaoa te bwai ae I baba iai ngke tebwi tabun au ririki ao anne are I a rangi n rotakibuaka iai. Ma e ngae n anne, I rangi ni kaitaua Iehova bwa e aki kitanai. E a tia n anganai ae rangi ni bati n aron au utu n te onimaki ae rangi ni bubura, tangiran te kani maiu, te kimwareirei ni buokiia tabemwaang ao te kantaninga ae rangi n tamaroa ibukin te tai ae e na roko. Ngkana N na kabwarabwaraa au namakin ni kakimototoa n teuana te kibuntaeka, N na bon taekinna bwa E a tia Iehova n anganai ae bati riki nakon ae I kantaningaia.