Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  July 2015

 Atun Te Maekatin | Arom n Tokanikai i Aon te Raraoma

Te Raraoma Ibukin te Mwane

Te Raraoma Ibukin te Mwane

E taku te buu te mwaane ao te karo ae Paul: “Imwin rotakin abara n rikirakeni booni bwaai, e a rikirake ni bobuaka te amwarake ao ni karako. Ti kakatei rain i nanon aoa aika bati ma n angiin te tai, e babane imwain ae ti roko i moa. A a rikirake ni bakitaia aomata ibukin te rongo ao tabeman, a a tong i rarikin te kawai. A birirake booni baika a kainnanoaki ibukin te maiu nakon te mirion ao imwina ai manga te birion. N tokina, ai bon akea raoi kanoan te mwane. Ai akea au mwane n te bangke, au mwane ibukini kawakinani maiu ao au mwane n ritaea.”

Paul

E ataia Paul bwa e riai ni bwaina te “rabakau [ke “te wanawana,” NW]” bwa a aonga ni maiu ana utu. (Taeka N Rabakau 3:21, BG) E kabwarabwaraa ni kangai: “Bon te tia iti ngai ma I karaoi mwakuri nako ake I kona ni kammwakuraki iai ao ni karekea te boo ae rangi n uarereke iai. A kabooai tabeman n te amwarake ke ni bwain te auti. Ngkana I kabooaki n taian tobu n tebotebo aika aua, I kamanenai uoua ao I kaboonakoi ake tabeua. N tokina, a a reke au kiokio aika 40. I kaboonakoi ngke a a ikawai ao I a manga kabooi riki 300. Imwina riki, I a iokinibwaia 50 mooa ibukin uoua te baeki ni cornmeal aika 50 te kirokuraem rawawataia. I kamaiuia au utu ao au utu riki tabeman n te tai ae maan mani baeki akanne.”

E ataia naba Paul bwa onimakinan te Atua bon te kabanea n tamaroa ni mwakuri ae e riai ni karaoia te aomata. Ngkana ti karaoi nanon ana tua te Atua, e na boni buokira. E taekina ae kangai Iesu ni kaineti ma karekeani baika ti kainnanoi ni maiura: “Katoka raraomami, bwa . . . e ataia Tamami bwa kam kainnanoi baikai.”—Ruka 12:29-31.

E kananokawaki bwa e a tia ni mwamwanaia angia kaain te aonnaba te tia riribaa te Atua ae Tatan, bwa a na kabotoi maiuia i aon raraomaeakinan te maiu aei. A kabatiai raraomaeakinani baika a kainnanoi ni maiuia aomata ao a kakorakoraia ni karekei baika a aki rangi ni kainnanoi. A bati aika a tangomwane ike a a nora raoi koauan are “ngkana ko tangoa ana bai te aomata  ao ko riki ba ana toro.”—Taeka N Rabakau 22:7, BK.

A karaoi aia motinnano aika karuanikai tabeman aomata. E taku Paul: “A mwaiti kaain rarikira aika a kitania aia utu ao raoraoia ibukini kakaaean riki nakoraoini maiuia n te tabo ae tiaki abaia. A nako tabeman ma akean aia beeba ibukini mwaingia ao a aikoa kona ni karekei aia mwakuri. A karabarabaia n angiin te tai mairouia bureitiman ao a mamatu irarikini kawai. A aki bubutii buokaia mairoun te Atua. Ma ti tokanikai ngaira ma ara utu ni kaitaraa te kangaanga ibukin te karekemwane man ana ibuobuoki te Atua.”

KAKAIRI N ANA TAEKA N REIREI IESU

E reitia n taku Paul: “E taku Iesu: ‘Tai iango n raraoma . . . ibukin ningabong, bwa ko na bon raraomaeakinna ningabong. E bon tannako te bong ma kangaangana.’ Ngaia are kanoan au tataro ni katoa bong bwa e na ‘anganira kanara ae ti a tau iai n te bong aei’ te Atua bwa ti aonga ni maiu. Ao e boni buokira n aron are e beritanna Iesu. E aki rereke iroura ara moan rinerine. N te taina ao I tei n te rain ibukini kabooan te amwarake n akea ataakina irou bwa tera ae kaboonakoaki. Ngke I a roko i moa ao I a noria bwa ngaia e kaboonakoaki te yogurt ae te amwarake ae I riribaia. Ma ti boni kanna n te tairiki anne ngkai bon te amwarake naba. I kaitaua te Atua i nanon tain te kangaanga anne bwa a aki rotaki n te baki au utu.” *

E a tia ni beritanna te Atua ni kangai: “N na bon aki kaakiko ao N na bon aki kitaniko.”—Ebera 13:5

“E a bebete riki iroura ngkai aron te karekemwane. Ma ti a ataia mani baike ti a tia n rinanoi bwa tii onimakinan te Atua te kabanea ni kakawaki ni bwainnaoraki ibukin te raraoma. E na boni buokira n taai nako Iehova * ngkana ti teimatoa ni kakaraoa nanona. Ti a tia n nora koauan are taekinaki n Taian Areru 34:8, (BG) are kangai: “Kam na kata Iehova ma n noria ba E raoiroi: E a kabaia te aomata ae onimakinna.” Ibukin anne, ti a aikoa maaku ni manga kaaitarai kangaanga aika rawawata ibukin te karekemwane.

E tataro ibukini kanaia ae tau Paul ma buuna ao natina

“Ti a mataata raoi ngkai bwa a tii kainnanoa te amwarake aomata bwa a aonga ni maiu ma tiaki te mwakuri ke te mwane. Ti ingainga ni kantaninga te tai are e nang kakoroaki iai bukin ana berita te Atua are kangai: ‘Ane e na bati te uita i aon te aba.’ Ma n te tai moa aei, ‘ngkana iai kanara ma karabaara ao katanara, ao a na rau nanora ni baikai.’ Ti karekei korakorara man taeka aika n te Baibara aikai: ‘Kam na maiuakina te aro ae akea te bakimwane iai, ngkai a rau nanomi n ami bwai akana iroumi. Bwa e kangai ngkoa te Atua: “N na bon aki kaakiko ao N na bon aki kitaniko.” Ai ngaia ae ti rangi n ninikoria ao ti kangai: “Te tia buokai Iehova, N na aki maaku.”’” *

E kainnanoaki te onimaki ni koaua bwa ti aonga n ‘nakonako ma te Atua’ n aron ae a karaoia Paul ma ana utu. (Karikani Bwaai 6:9, BG) Ti karekei reireiara aika kakawaki man ana katoto Paul ibukin te onimaki ao bwainan te wanawana, n aki ongeia bwa ti kaaitara ngkai ma te kangaanga ibukin te mwane ke ti na kaaitara ma ngaai nakon taai aika a na roko.

Ma tera arora ngkana ti rotaki n te raraoma ibukini kangaanga n ara utu?

^ bar. 10 Iehova bon aran te Atua ae kaotaki n te Baibara.