Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ko Ataia?

Ko Ataia?

Tera aroni kabonganaakin atibu n ii baraua n taai ake rimoa?

A kabonganaaki atibu n ii baraua ibukini kamantan te uita bwa e aonga n reke te burawa ibukini karaoan te kariki. E aki toki naba ni kamanenaaki irouia aine ke tooro n angiin auti nako. E irekereke tangitangin te atibu n ii baraua ma maiuia ni katoabong n taai ake rimoa.—Te Otinako 11:5; Ieremia 25:10.

E kaotaki n taiani korobanna mai Aikubita rimoa bwa e teimatoa te waaki anne. E katukaki te uita i aon te atibu ae borababaua ao i aona bon te atibu ae bangaki, e aranaki n tabetai bwa te atibu ni kamantinti. E na tokaria te tia ii baraua ma n taua kain tauana ake uoua aika uarereke ao ni mwaing nako moa ao buuki n te aro are e na kona ni kamanta te uita. E taekinna te tia kororongorongo temanna bwa rawawatan te atibu ni kamantinti e nakon 2 ke 4 te kiro. E kona ni mate temanna iai ngkana e kabonganaaki ibukin te bwai ni buaka.—Taani Motiki-Taeka 9:50-54.

E rangi ni kakawaki te atibu n ii baraua nakon te utu ibukini maiuia, anne bukina ae e aki kariaiakaki n te Baibara anaakina bwa kaanga te bwai ni kakoaua nakoina. E taekinaki ae kangai n Te Tua-Kaua 24:6, (BG): “E na aki anga te bwai n ii baraua te aomata temanna ke te atibu n ii baraua are mai eta ba kakoauani kaokan te bwai ae tangoaki: ba e anaa roon te aomata iai ba te bwai ni kakoaua.”

Tera ae nanonaki n te taeka ae “e mena i bwanibwanin”?

E taekinaki Iesu n te Baibara bwa “e mena i bwanibwanin te Tama.” (Ioane 1:18) E kaineti te taeka anne nakon te reitaki ae rangi ni kaan ao te akoaki are e karekea Iesu mairoun te Atua. A kaineti taeka akanne ma te katei are a kakaraoia I-Iutaia ngkana a amwarake.

N ana bong Iesu ao a tekateka n rarikiriki n amwarake I-Iutaia n te taibora. E kaitaraa te taibora atuia ao waeia i tinaniku ike a na kateibai ni maingia i aoni kaanga te uninga. Aroia anne are a aikoa taona iai angaataia. Kioina ngkai a bane taan amwarake akanne n rarikiriki i aoni maingia, e kabwarabwaraa temanna te tia korea te boki bwa “atun temanna e uakaan ma bwabwaan teuare e rarikiriki irarikina, ma e a manga taekinna bwa ‘e aonga ni mena i bwanibwanin’ are temanna.”

E iangoaki temanna are e mena i bwanibwanin atun te utu ke e boutokaa te botaki bwa e rine ke e kakabwaiaaki. Ngaia are n te kabanea n Toa ae te Riao, ‘te tia rimwin Iesu are e tatangiria’ bon te abotoro Ioane are e mena i bwanibwanna. Mangaia are e kona Ioane n “rara nakoni bwabwaan Iesu” n titirakinna.Ioane 13:23-25; 21:20.