Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Titiraki Aika Kaekaaki Man te Baibara

Titiraki Aika Kaekaaki Man te Baibara

E roko ma ia te buakaka?

Antai ae kataia ni kaira iesu bwa e na karaoa ae buakaka?—Mataio 4:8-10

Ni koauana, a tangiria aomata ni bwaina te rau, te koaua ao te akoi. Ma bukin tera ngkai ti aki toki n nora te iowawa, te ribuaka ao te tiritiri? A taabangaki rongorongo aika kakamaaku n taian ribooti. E koaua bwa iai temanna ae kataia ni kairiia aomata bwa a na karaoa ae buakaka?—Wareka 1 Ioane 5:19.

E koaua bwa e karikiia aomata te Atua ma nanoia ae buakaka? E aki, e karikiia Iehova ae te Atua ni katotongana bwa a aonga ni kakairi n ana tangira. (Karikani Bwaai 1:27; Iobi 34:10) Ma e angania naba aomata te Atua inaomataia ni karaoi aia motinnano. Ngke a rineia ara moani karo bwa a na karaoa ae buakaka, a a rawa iai nakon ana katoto te Atua ao n riki n aki kororaoi. Ti a karekea rikiara ae kani kakaraoan ae bure mairouia.—Wareka Te Tua-Kaua 32:4, 5.

E koaua bwa ti na teimatoa ni buakaka?

E tangirira te Atua bwa ti na rarawa nakoni karaoan ae buakaka. (Taeka N Rabakau 27:11) Ngaia are e a reireinira arora n rarawa nakoni karaoan ae kairua ao arora naba ni karekea te kukurei ni koaua. Ma e ngae n anne, ti aki kona ni kakairi raoi n ana tangira te Atua n te aro ae kororaoi.—Wareka Taian Areru 32:8.

E ngae ngke e rikirake te buakaka ngkai, ma e aki katokia moa te Atua bwa a aonga aomata ni kabane n nora mwin aia waaki ae kananokawaki. (2 Betero 3:7-9) Ma n te tai ae waekoa, e na kaonaki te aonnaba irouia aomata aika kukukurei ao n ongeaba iroun te Atua.—Wareka Taian Areru 37:9-11.