• TE RIRIKI AE BUNGIAKI IAI: 1954

  • ABANA: CANADA

  • RONGORONGONA: TE TIA BABAKANIKAWAI, TE TIA TAKAAKARO N TE MWANE

AROU RIMOA:

I ikawairake n te tabo ae a maiu ni kainnano kaaina n te kaawa ae Montreal. E mate tamau ngke onoua au namwakaina ike e a katuka iai tinau bwa e na karaoi mwioko ni kabane n te mwenga. Bon te kabanea n uarereke ngai n te utu i buakoia ataei aika waniman mwaitiia.

Ngke I a tabe n ikawai, e a otabwaniniaki maiu ni katoa bong ni kamanenaan taian drug, te takaakaro n te mwane, te iowawa ao te iraorao ma aomata aika maiubuaka. Ngke ai tebwina au ririki, I a moana karaoani mwakuri ibukia aine aika kakabooaki ao taani katangomwane aika babakanikawai. I bwaina te kewe n angiin te tai ao I kukurei ni babakanikawaiia aomata n aanga nako. E a riki bwa anuani maiu karaoan aei irou.

Ngke e a koro 14 au ririki, I a rabakau riki ni karaoi aanga aika N na mwamwanaia iai aomata. N te katoto, I kabooi taai, burenibai ao mwaamwa aika koora ao ni kanikinaei bwa aongkoa 14 te carat te koora i nanoia ma a kai tae. Imwina, I a kaboonakoi i rarikin te kawai ao n taabo ake a kateaki iai kaa n taabo ni boobwai. I rangi ni mimi n aroni bebeten te karekemwane iai. N te taina, I a karekea mwaitin te mwane ae $10,000 n tii tebongina!

Imwini kabaneakiu ngke 15 au ririki man te kuura ibukin kaetan aroia ataei, ai bon akea te tabo ae N na maeka iai. I matu irarikin te kawai, taabo ni kamaangang ke ni mwengaia raoraou.

I aki toki n titirakinaki irouia bureitiman ibukin au mwakuri ni mwamwanaia aomata. Kioina ngkai I aki kaboonakoi baika I iraei, I aki te roko ni kamatawarikaki. Ma e ngae n anne, I boni kabwakai tuuaa aika bubura ibukin te babakanikawai, tataekinan rongorongo aika kewe ao kaboonakoani bwaai n akea au raitienti. Ibukin aki mamaakuu, I rikoi naba aia mwane taani katangomwane aika babakanikawai. E karuanikai te waaki anne ao I kona n uouota te katii n tabetai. N taai tabetai, I a manga mwakuri ma aia botaki aomata aika maiubuaka.

ARONI BITAKINI MAIU MAN TE BAIBARA: I moan nora te Baibara ngke 17 au ririki.

I maeka ma raou ngke e a moana ana reirei n te Baibara ma Ana Tia Kakoaua Iehova. Ma e ngae n anne, I kaaitarai ana reirei te Baibara ibukini baika katabuaki ni kaineti ma te aroaroni maiu, ngaia are I a kitana neiei ao I a manga nako ni maeka ma te aine ae I iraorao ni karekenano ma ngaia.

E reke te bitaki irou ngke e a manga moana ana reirei n te Baibara raou ae te kauoman ma taani Kakoaua! E karaoi bitaki ni maiuna ao I rangi ni mimi ngkai e a moanna n nimamannei ao n taotaonakinnano. I butimwaea te kakao nakon te botaki n Aia Tabo n Taromauri Ana Tia Kakoaua Iehova. I butimwaeaki irouia aomata aika raoiroi ao n akoi. Boni kaitaraan raoi te aroaro ni maiu ae I ataia! I tuai man namakina tangirau irouia kaain au utu. E uarereke namakinan te tangiraki ao te akoaki i nanon uarerekeu. Te tangira are I namakinna i buakoia Ana Tia Kakoaua Iehova, boni ngaia raoi te bwai ae I kani karekea. Ngke a tangiria taani Kakoaua n reirei n te Baibara ma ngai, I a butimwaeia ma te kukurei.

I boni kamaiuaki mani baike I reiakini man te Baibara. I a kaman tia ni bairea karaoan te mwakuri n iraa ma raou aika uoman, bwa e aonga ni bwara ara taarau n te takaakaro n te mwane ae e raka i aon $50,000. Ma ai kukureira ngai ngke I a manga buubai mai iai! A boni karaoa te mwakuri n iraa raou akekei. E kabureaki temanna ao e tiringaki are temanna.

Ni waakinakon au reirei n te Baibara, I a noria bwa e mwaiti te bitaki ae I riai ni karaoi. N te katoto, I reiakina ae taekinaki n te Baibara n 1 I-Korinto 6:10 ae kangai: ‘Taan iraa, ke aomata aika nanonrang ke taani mamanging, ke taani kabuakaka, ke taan aonikai ni kuribwai, e aki kona n reke Ana Tautaeka n Uea te Atua irouia.’ E bon rotai te tang ibukin rawawatan te bae I rinanona ngke I wareka te kibu anne. I a ataia ae I riai ni bita maiu ni kabane. (I-Rom 12:2) I bwaina te iowawa ao te kewe i nanoni maiu.

Ma e ngae n anne, I a ataia naba imwin au reirei n te Baibara ae e nanoanga Iehova ao ni kabwarai buure. (Itaia 1:18) I kakorakoraai n tataro ni bubutiia Iehova bwa e na buokai ni kainaomataai man aroaroni maiu rimoa. Man ana ibuobuoki, I a kona ni bita maiu teutana imwin teutana. I karaoa te mwaneka ae rangi ni kakawaki ngke I a mare n te tua ma raou.

I teimatoa ni maiu ngkai ibukina bwa I maiuakini booto n reirei man te Baibara

I mare ngke 24 au ririki ao teniman natiu. I a riai ngkai ni kakaaea au mwakuri ae eti i aan te tua. Ma e uarereke au reirei ao akea naba mwin au mwakuri man taabo tabeua. I a manga kakorakoraai riki n tataro nakon Iehova ao imwina I a nako ni kakaaea au mwakuri. I taekinna nakoia taani kammwakuri bwa I tangiria ni bita maiu ao ni karaoa te mwakuri ae raoiroi. N taai tabetai, I kabwarabwaraa ae I reirei n te Baibara ao I tangiria n riki bwa kaain te aba ae raoiroi aroaroni maiuna. A rawa ni kateirakeai angiina taani kammwakuri. N tokina, imwini kabwarabwaraani maiu rimoa n tain au maroro riki teuana ibukin te kareke mwakuri, e a taku te tia kammwakuri: “I aki raoi ataa bukina ngkai I kabwaatiko ma iai te bwai ae tuangai bwa N na riai ni karekea am mwakuri.” I a kakoauaa raoi bwa bon aei kaekaan au tataro. Imwin teutana te tai, I a bwabetitoaki ma buu bwa kaain Ana Tia Kakoaua Iehova.

AROU NI KAKABWAIAAKI:

I teimatoa ni maiu ngkai ibukina bwa I maiuakini booto n reirei man te Baibara ma ni maiuakina te maiu ni Kristian ao e a nakoraoi au utu. I kakoauaa ae e a tia Iehova ni kabwaraa au bure ao I a kukurei ngkai e a itiaki mataniwin nanou.

Inanon 14 te ririki n nako, I a tia ni kabwanina au tai n te mwakuri ni minita ni buokiia tabemwaang n reiakina te bae e reiakinaki n te Baibara ao ngkai, e a raonai buu ni karaoan te mwakuri aei. Inanon 30 te ririki n nako, I a tia ni karekea te kimwareirei ni buokiia raou ni mwakuri aika 22 mwaitiia bwa a na moana taromaurian Iehova. I teimatoa n nanako n taabo ni boobwai ma tiaki ibukin ae N na babakanikawaiia aomata n aron are I kakaraoia rimoa. I a tibwaa ngkai taekan au onimaki n angiin te tai ngkana I roko ikanne. I a tangiria ngkai n angania te bwai teuana ae boni kantaningaan te maiu n te tai ae na roko n te aonnaba ae boou are akea iai taani babakanikawai.Taian Areru 37:10, 11.