Ti tuangaki n te Baibara bwa e irekereke te toki ma te kamaunaaki n aron ae kangai: “E na roko te rawawata ae korakora ae tuai ni kaoti mangke e moani karikaki te aonnaba ni karokoa ngkai . . . E koaua bwa ngkana a aki kakimototoaki boong akanne, ao akea te aomata ae na maiu.” (Mataio 24:21, 22) Ma e beritanna te Atua bwa a mwaiti aika a na kamaiuaki ngke e kangai: “A tabe ni maunanako kaain te aonnaba ma baike a tatangiri, ma e teimatoa n aki toki ane kakaraoa nanon te Atua.”—1 Ioane 2:17.

Tera ae ko riai ni karaoia ngkana ko kani kamaiuaki man te aonnaba ae tabe ni maunanako aei ao n “teimatoa n aki toki”? Ko riai ni moana kaikoan am bwai ke ni katauraoi bwaai n rabwata riki tabeua? Ko aki. Ti kaumakaki n te Baibara bwa ti riai n uaiakini baika moani kakawaki aika kaokoro. Ti wareka ae kangai: “Kioina ngkai a nangi waanako baikai, iaiangoia bwa tera aromi ae riai. Kam riai n riki bwa aomata aika kam itiaki n aroaroni maiumi ao ni karaoi mwakuri ibukin tangiran te Atua, ao ni kariariaa rokon ana bong Iehova ma n ururingnga.” (2 Betero 3:10-12) E nanonaki ni “baikai” aika a na waanako bwa boni waaki n tautaeka n te aonnaba aika babakanikawai kaaina ao te koraki ake a onimakini tautaeka akanne n oneani mwin are a na onimakina Ana Tautaeka te Atua. E teretere iai bwa ti bon aki kona ni kamaiuaki ni kaubwaira ake ti kaikoi man te kamaunaaki.

Ni koauana, e irekereke kamaiuara ma kakaonimakira nakon Iehova ae te Atua ao reiakinan aroaro ni maiu ma mwakuri aika kakukureia. (Tebania 2:3) N oneani mwin ae ti na kakairi irouia aomata aika bati ni boong aikai ao n tarariaoi kanikina aika mataata aika kaotia bwa ti a maeka n taai aika kakawaki, ti riai ni “kariariaa rokon ana bong Iehova ma n ururingnga.” A kona Ana Tia Kakoaua Iehova ni kaota arom ni kamaiuaki n te bong ae e a kaan roko aei man te Baibara.