A boutokaaki baika a koreaki n te Baibara ni baika kuneaki irouia taan rabakau?

Uean aturia ae tarekon ii are taekinaki n Itaia 20:1

E taekinaki n te kaongora ae boreetiaki n te Biblical Archaeology Review bwa a kakoauaaki taekani maiuia aomata aika “50 mwaitiia” ake a koreaki n te Koroboki ae Tabu n te Taetae n Ebera man aia kukune taan rabakau. Mai buakoia te koraki akanne bon uean Iuta ao Iteraera aika 14 n ikotaki naba ma ake a kinaaki riki n aron Tawita ma Etekia ao aika a aki rangi ni kinaaki n aroni Menaem ao Bika. E kaotaki naba iai taekaia taiani Barao aika 5 ao 19 ueea aika uean Aturia, Baburon, Moaba, Biritia, ao Turia. Ma e ngae n anne, a aki tii kaotaki taekaia ueea n te Baibara ke ni baika kuneaki irouia taan rabakau. A kaotaki naba taekaia te koraki aika mangori n aroia ibonga aika rietata, taani koroboki ao mataniwi riki tabeman.

E taekinaki n te kaongora bwa “a mwaiti taan rabakau aika boraoi n iango” ibukini kakoauaan raoi kinaakia te koraki akanne. Ni koauana, iai riki taekaia aomata aika kinaaki rimoa aika kaotaki n te Koroboki ni Kristian ae Tabu n te Taetae ni Kuriiti ao bwaai naba ni kakoaua ni baika kuneaki irouia taan rabakau aika boutokai taekaia te koraki akanne n aron Erote, Bontio Birato, Tiberio, Kaiaba ao Terekio Baurati.

N ningai te tai ae a mauna iai raian man aaba ake a taekinaki n te Baibara?

Te Korobanna I Aon te Buriki i Baburon Rimoa

E ngae ngke akea raian ni buakonikain te Aba ae Tabu ni boong aikai, ma a kaotaki ni kiibu man te Baibara aika tao 150 mwaitiia bwa a taneiai taani korea te Baibara ma raian. Boni kaikonaki angiini kiibu aikai ma e ngae n anne a kaotaki n rongorongo tabeua taekaia aomata aika a kaitiboo ma raian. N te katoto, a kamoamoaaki Tamton, Tawita ao Benaia ibukin tiringaia raian. (Taani Motiki-Taeka 14:5, 6; 1 Tamuera 17:34, 35; 2 Tamuera 23:20) Ma iai naba tabeman aika tiringaki irouia raian.1 Uea 13:24; 2 Uea 17:25.

A kona ni kuneaki raian n taai ake rimoa n te aono n Atia (Panthera leo persica) ni moa mai Asia Minor ao Kuriiti nako Baretain, Turia, Metobotamia ao i meang maeaon Inria. E mamaakaki ao ni karineaki te man aei ao e aki toki n oti bannana n te Near Eastern art. E katamaroaaki oon te Babylon’s Processional Way ae te buriki ni bannan taian raian.

A kamateaki raian irouia taani buaka i Baretain ni karokoa raabanen te ka 12 n tienture C.E. Ai akea ngkai raian n te tabo anne, teutana te tai imwin te ririki 1300. Ma e ngae n anne, e ribootinaki bwa iai aika mena i Metobotamia ma Turia ni karokoa te ka 19 n tienture ao iai naba i aon Iran ao Iraq ni moan iteran te ka 20 n tienture