Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani (Kaongora Ibukin te Reirei)  |  November 2015

Kakaitau Ibukin Aron Iehova n Tituaraoi

Kakaitau Ibukin Aron Iehova n Tituaraoi

BON te Atua ae tituaraoi Iehova. (Iak. 1:17) A anenea tituaraoin Iehova taian itoi i karawa ni karokoa aroka aika bati n te aonnaba.TaiAre. 65:12, 13; 147:7, 8; 148:3, 4.

E korakora nanon te tia areru ni kakaitau ibukin ana tia Karikiriki, n te aro are e a otea te kuna n nebonebo ibukin ana mwakuri Iehova. Wareka Taian Areru 104 ao noria ngkana ko inanoi ke ko aki ma baike e namakini. E taku te tia areru: “N na anene nakon Iehova n ua tokin au bongi ni maiu; N na anenea karaoiroan Iehova, ngkai iai i rou te ikeike.” (TaiAre. 104:33, BG) Anne naba ae ko kani karaoia?

TE KATOTO AE RIANAKO IBUKIN TE TITUARAOI

E tangirira Iehova bwa ti na kakairi n ana katoto ae e tituaraoi. E kaotii naba nakoira bukina aika riai bwa ti na tituaraoi. Nora arona ni kaira te abotoro Bauro bwa e na korea aei: “Tuua nakoia akana kaubwai n te waaki ae ngkai i aon te aba bwa a na aki kainikatonga, ao a na aki onimakina te kaubwai ae kai mauna, ma a na onimakina te Atua, are e anganganira bwaai ni kabane ni kabatiai ibukini kakukureiara. A na karaoa ae raoiroi, a na kabatiai aia mwakuri aika raraoi, a na tituaraoi, ao a na tauraoi n ibuokanibwai, ao ni kaikoa aaia ae raoiroi ibukin taai aika a na roko bwa aia bwai ae kakawaki, bwa a aonga n taua raoi te maiu ni koaua.”—1Tim. 6:17-19.

E katuruturua Bauro te aroaro ae riai ibukin te nano ni kan anga ngke e korea ana kauoua n reta ae kairaki koreana rinanon te taamnei nakon te ekaretia i Korinto. E taku: “Ke e karaoa ae e kataua i nanona temanna ma temanna, tiaki n aron ae akea nanona iai ke e tebonaki nako iai, bwa te Atua e tangira ane anga ma kukurein nanona.” (2Kor. 9:7) Imwina, e taekinia Bauro naake a kakabwaiaaki man te nano ni kan anga, ae taekaia naake a karekea te ibuobuoki ake a reke irouia baika kainnanoi ao taekaia naake a anga te ibuobuoki ake a karekea akoaia mairoun te Atua.—2Kor. 9:11-14.

E motika mwakoron ana reta aei Bauro n taekina iai te bwai ni kakoaua ae moanibaan te raoiroi ibukin aron te Atua n tituaraoi. E korea aei Bauro: “Ke e katituaraoaki te Atua ibukin ana bwaintituaraoi ae akea n ai arona.” (2Kor. 9:15) E oti raoi koauan ana bwaintituaraoi Iehova bwa bon taekan raoiroina ni kabane, are e anga nakoia ana aomata rinanon Iesu Kristo. E rangi ni kakawaki n te aro ae akea ae kona ni kabwarabwaraa kakawakina.

Ti na kangaa ni kaotiota ara kakaitau ni baike a a tia ni karaoi ni kabane Iehova ma Natina ao aika i aoni kawaia naba ni karaoi ibukira? Te anga teuana ae ti na kaota iai te tituaraoi boni kamanenaan raoi ara tai, korakorara ao ara bwai, e ngae ke e uarereke ke e bubura ibukini karikirakean taromaurian Iehova ae itiaki.—1Rong. 22:14; 29:3-5; Ruka 21:1-4.