Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iehova Bon te Atua ae Nibwan te Tangira

Iehova Bon te Atua ae Nibwan te Tangira

“Te Atua bon te tangira.”1 IOA. 4:8, 16

ANENE: 18, 91

1. Tera aroaron te Atua ae rianako, ao tera am namakin ibukina n ataakin aei?

TI TUANGAKI n te Baibara ae ana Taeka Iehova ae kaira koreana, bwa “te Atua bon te tangira.” E aki tii taekinaki bwa te tangira bon teuana mai buakon aroarona aika anainano, ma e taekinaki bwa “te Atua bon te tangira.” (1Ioa. 4:8) Bon aroarona ae rianako, ae moan te kakawaki. E aki tii kaotiota te tangira Iehova, ma boni ngaia te tangira. Ai tamaroara ataakin ae te tia Karika te iuniweeti ma baika maiu ni kabane, bon te Atua ae nibwan te tangira! E karaoi bwaai nako ma te tangira.

2. Tera ae e karaui iai nanora ana tangira Iehova? (Nora te taamnei ni moan te kaongora aei.)

2 E karaui nanora ana tangira Iehova ae aanaki n te akoi ibukia ana karikibwai bwa a na boni koro bukin ana kantaninga ni kabane ibukia aomata, n te anga ae te kabanea n tamaroa ao e na uota te kakabwaia ae rianako nakoia akana mena i aan ana tautaeka. N te katoto, ibukin ana tangira Iehova ao “e a tia n namata te bong are e na motika iai taekan te aonnaba ni kabutaa n te raoiroi, iroun te aomata are e mwiokoia” ae Iesu Kristo. (Mwa. 17:31) Ti kona ni  kakoauaa bwa e na koro bukin aei. E na reke nakoia aomata aika raoiroi nanoia ao aika ongeaba te motikitaeka ae raoiroi, ae e na karekei nakoia n te tai ae e na roko kakabwaia aika a na teimatoa n aki totoki.

TE BWAI AE KAOTAKI NI BAIKA RIKI RIMOA

3. Tera aron iangoan te maiu iroum ngke arona bwa e aki tangiriia aomata te Atua?

3 Iangoia bwa tera aron te maiu ngke arona bwa e aki tangiriia aomata te Atua. Ti na bon tii nori baika buakaka n te aonnaba aei ma aomata aika tautaeka iai, aika mena i aan te atua ae aki tatangira ma ni korakora unna ae Tatan te Riaboro. (2Kor. 4:4; 1Ioa. 5:19; wareka Te Kaotioti 12:9, 12.) Ti nora iai aroni buakakan te tai ae e na roko ngkana arona bwa e waaki te iuniweeti aei n akea ana tangira te Atua ae mwamwakuri iai.

4. E aera ngke e kariaia Iehova te karitei nakon ana waaki n tautaeka ae raoiroi?

4 Ngke e karitei te Riaboro nakon ana waaki n tautaeka Iehova, e kairaraangia naba te moan taanga bwa a na karaoa anne. E kananououaa etin ao raoiroin riain te Atua n tautaeka n te iuniweeti. Ai aron ae e taekinna Tatan bwa e raoiroi riki ana waaki n tautaeka nakon te tia Karikiriki. (KBwaai 3:1-5) E ngae ngke e kariaia Iehova bwa e na kataia Tatan ni kaota koauan ana itera, ma e na aki teimaan kariaiakana anne. E a tia Iehova ni kariaia te tai ae bon tau i aani wanawanana ae bati, bwa e na kaotaraea raoi iai kabwakan te waaki n tautaeka ae tiaki ana tautaeka. E kaotaki n rongorongon rawawataia aomata bwa a aki kona aomata ke Tatan ni karekea te bwai ae ti kainnanoia i aan te waaki n tautaeka ae raoiroi.

5. Tera ae kaotaki ni baika riki rimoa nakoia aomata?

5 I nanon ririki aika 100 aika bwakanako ao e raka i aon 100 te mirion aomata aika mate n aia buaka natannaomata. Ni boong aikai, a a ririkirake riki ni buakaka waaki n te aonnaba. E taetae ni burabetinaki n Ana Taeka te Atua bwa e na bon riki aei ni “kabaneani boong” n te waaki ae ngkai i aon te aba, ike “a na ririkirake riki ni buakaka aomata aika buakaka ma taani mwamwanaa te aba.” (2Tim. 3:1, 13) Mani baika riki rimoa ao e kaotaki raoi koauan ana taeka te Baibara ae kangai: “Iehova, I ata kawain te aomata ba e aki mena i nanona: tiaki ana bwai te aomata ae nakonako te kaeti eueutakina.” (Ier. 10:23, BG) Eng, e aki karikiia aomata Iehova ma te konabwai ke te inaomata ni kairi aroia i bon irouia n akea ana kairiri.

6. Tera te kantaninga n aron te Atua n aki waekoa ni katoka te buakaka?

6 Aron te Atua n aki waekoa ni katoka te buakaka, e aki tii kaota iai ae e matebuaka aia tautaeka aomata, ma bon ibukin naba ana kantaninga ae teimaan. E karekeaki te bwai ni kakoaua ae teimatoa bwa bon tii ana waaki n tautaeka te Atua ae kona n nakoraoi. Ngkana e tia Iehova ni kamauna te buakaka ma naake a kauekea, ao e nang aki ngkanne manga kariaia temanna bwa e na manga kananououaa riki riaina n tautaeka ma te tangira. E kona ni kabongana te baere riki rimoa nakoia aomata bwa bukina ae riai ni kamaunaia iai taani karitei akanne n te tai ae waekoa, ao n aki kariaia bwa a na manga waakina te buakaka.

E A KAMAN OTI ANA TANGIRA IEHOVA

7, 8. Baikara aanga tabeua ake e kaota iai ana tangira ae korakora Iehova?

7 E a kamani kaotaki ana tangira ae korakora Iehova n aanga aika bati. N te katoto, iangoa aroni kamimin te iuniweeti. Birion ma birion mwaitin taiani nna n itoi, ao iai birion ma birion itoi ma buraneti n teuana te nna n itoi. N ara nna n itoi ae Naiabu, ao iai te itoi teuana ae taai, ae ngkana akea te itoi aei ao e na bon akea te maiu n te aonnaba. E kakoauaaki mani karikibwai aikai ni kabane bwa Iehova bon te Atua ao a kakoauaaki  naba iai aroarona aika te mwaaka, te wanawana, ao te tangira. Eng, “a teretere raoi aroarona aika aki nonoraki mani moani karikan te aonnaba ni karokoa ngkai, bwa a noraki ni baika karikaki. E teretere raoi iai bwa bon te Atua ngaia, ao e noraki naba iai mwaakana n aki totoki.”—IRom 1:20.

8 E karikii bwaai ni kabane Iehova n te aonnaba ibukini kabwaiaia ana karikibwai aika i aon te aba. E karaoa te onnaroka ae tamaroa ae te bwaretaiti ibukia aomata, ao e angania te iango ae kororaoi ao rabwataia ae kona ni maiu n aki toki. (Wareka Te Kaotioti 4:11.) Ao “e angania bwaai aika maiu ni kabaneia kanaia: Ba akea tokin ana atataiaomata.”—TaiAre. 136:25, BG.

9. Irarikin aroaron Iehova ae te tangira, tera riki ae kaotia i bon ibukina, ao bukin tera?

9 E kaotia Iehova bwa boni ngaia te Atua ae nibwan te tangira, ma e kaota naba ribaakin te bwai ae buakaka. N te katoto, e taekinaki ae kangai ibukina n Taian Areru 5:4-6, (BG): “Ba tiaki te Atua ae Ko tangira te buakaka Ngkoe . . . Ko ribaia akana karaoa ae buakaka ni kabaneia.” Ao e a manga kangai riki: “E ririba te aomata ae tiritiri ae mamana te aba Iehova.”

E A KAAN TOKIN TE BUAKAKA

10, 11. (a) Tera ae e na karaoia Iehova nakoia aika buakaka? (b) E na kangaa Iehova ni kakabwaiaia akana raoiroi?

10 Ibukina bwa Iehova bon te Atua ae nibwan te tangira ao e ribaa te buakaka, bon ana kantaninga bwa e na kamauna te buakaka man te aonnaba aei ao te iuniweeti ni kabutaa, ngkana e a kaetaki te kauntaeka ni kaineti ma riaina n tautaeka n aron nanona. E beritanaki ae kangai n Ana Taeka te Atua: “A na teweaki nako taani kakaraoa ae buakaka: ao akana kaantaninga Iehova a na abana te aba. Ba ai ti teutana riki, ao akea naba te aomata ae buakaka . . . Ao ake a riba Iehova, a na kabuokaki n ai aroni kanan te ai; a na mauna i nanoni bubun te ai.”—TaiAre. 37:9, 10, 20, BG.

11 Ma e beritanaki naba ae kangai n Ana Taeka te Atua: “A na abana te aba akana raoiroi, ao a na mamaeka iai n aki toki.” (TaiAre. 37:29, BG) “A na kukurei ni kabatian te raoi” aomata aika raoiroi aikai. (TaiAre. 37:11, BG) E na bon riki aei ibukina bwa e aki toki Atuara ae tatangira ni karaoa te kabanea n tamaroa ibukia ana toro aika kakaonimaki. Ti tuangaki ae kangai n te Baibara: “E na kaoa te rannimata ni kabane mai mataia, ao e nang akea riki te mate, ke te nanokawaki ke te tang ke te maraki. A a mauna bwaai rimoa.” (TeKao. 21:4) Ai tamaroara te tai ae e na roko ibukira ngaira ake ti kakaitau ni koaua n ana tangira Iehova, ao n ongeaba irouna bwa ara tia Tautaeka!

12. Antai ae kona n iangoaki bwa “te aomata ae moan te raoiroi”?

12 Ti tuangaki ae kangai n Ana Taeka Iehova: “Tarataraa te aomata ae moan te raoiroi, ao nora te aomata ae e eti arona: ba bon te rau tokin te aomata aei. A na bane ni kamaunaki taani bure: ao tokiia akana buakaka bon te koreaki nako.” (TaiAre. 37:37, 38, BG) E ataa Iehova ma Natina “te aomata ae moan te raoiroi,” ao e ongeaba ni kakaraoa nanon te Atua. (Wareka Ioane 17:3.) E ataa raoi te aomata anne kakawakin taeka ake n 1 Ioane 2:17 ae kangai: “A tabe ni maunanako kaain te aonnaba ma baike a tatangiri, ma e teimatoa n aki toki ane kakaraoa nanon te Atua.” Ngkai e a kaan tokin te waaki i aon te aba, ti riai ni waekoa n ‘onimakina Iawe ao ni kawakina ana babaire.’—TaiAre. 37:34, BK.

ANA MWAKURI N TANGIRA AE RIANAKO TE ATUA

13. Tera te mwakuri n tangira ae rianako are e karaoia Iehova ibukia taani bure?

13 E ngae ngke ti aki kororaoi ma ti boni kona ni ‘kawakina ana babaire’ Iehova. Ti kona naba ni karekea ara iraorao ae kaan ma  Iehova ibukin ana mwakuri n tangira ae rianako. E katauraoa te karea ni kaboomwi rinanon Iesu Kristo, are e a karekea te anga ibukia aomata aika ongeaba bwa a na kainaomataaki man te bure ao te mate are mairoun Atam. (Wareka I-Rom 5:12; 6:23.) E rangi n onimakina Natina ae ana rikitemanna Iehova, are e a tia ni kakaonimaki nakoina i karawa i nanon ririki aika bati. Ngkai bon te Tama ae tatangira te Atua, akea te nanououa bwa e boni maraki n te mwakuri n iowawa are e karaoaki nakon Iesu i aon te aba. Ma e boni kakaonimaki Iesu ni boutokaa riain te Atua n tautaeka, ao e kaotia ae e kona te aomata ae kororaoi ni kateimatoa etin arona nakon Iehova n aki ongea te kataaki ae te kabanea ni kakaiaki.

E kanakoa Natina ae ongeaba nakon te aonnaba te Atua ae tatangira (Nora barakirabe 13)

14, 15. Tera ae kakororaoaki ni maten Iesu?

14 E kateimatoa etin arona Iesu ao e boutokaa riain Iehova n tautaeka i aani kataaki aika rangi ni kakaiaki, ao e mate ma kakaonimakina nakon Tamana. Ti bon riai n rangi ni kakaitau, bwa ni maten Iesu e kabwakaa naba iai te kaboomwi ae te boo are kainnanoaki ibukini kainaomataaia aomata, ao e karekea nakoia te maiu ae aki toki n ana waaki ae boou te Atua are beritanna. E kaota aia mwakuri n tangira Iehova ao Iesu te abotoro Bauro ngke e kangai: “Bwa ngke ti boni mamaara naba, ao e mate Kristo n te tai ae namataki ibukia aomata aika aki karinea te Atua. E kangaanga reken ae e na anga maiuna temanna ibukin te aomata ae taua te  eti, ma tao e kona riki temanna ni kataua matena ibukin te aomata ae raoiroi. Ma e kaota oin ana tangira te Atua nakoira, bwa e ngae ngke taani bure ngaira ma e mate Kristo ibukira.” (IRom 5:6-8) E korea ae kangai te abotoro Ioane: “E kaotaki ana tangira te Atua ibukira, n aei: ngkai e kanakomaia Natina ae te rikitemanna, nako buakoia kaain te aonnaba bwa ti aonga ni karekea te maiu rinanona. Aio aron te tangira aei, bwa e tangirira te Atua ao e kanakoa Natina bwa te kareanraoi ibukin ara bure, ao e aki karaoa aei ibukina bwa ti tangiria.”—1Ioa. 4:9, 10.

15 E taku Iesu ni kaineti ma ana tangira te Atua ibukia aomata: “E rangi n tangiriia kaain te aonnaba te Atua, n te aro are e anga Natina ae te rikitemanna, bwa e aonga n aki kamaunaaki ane onimakinna, ma e na reke irouna te maiu are aki toki.” (Ioa. 3:16) E rangi n abwabwaki ana tangira te Atua ibukia aomata n te aro are e aki taua te bwai ae raoiroi mairouia n aki ongea aron rotakina iai. E teimatoa n aki toki ana tangira. Ti boni kona n onimakina ana tangira n taai nako. E korea ae kangai Bauro: “I kakoauaa raoi bwa e aki kona te mate ke te maiu, ke anera ke taian tautaeka, ke bwaini ngkai ke baika a na roko, ke ake iai te mwaaka irouia, ke baika mena i eta ke i nano, ke te bwai teuana riki ae karikaki, ni karaureira ma tangirara iroun te Atua are kaotiotaki rinanon ara Uea ae Kristo Iesu.”—IRom 8:38, 39.

E A WAAKI NGKAI TE TAUTAEKA N UEA

16. Tera te Tautaeka n Uea Iroun te Mesia, ao antai ae mwiokoia Iehova bwa e na tautaeka n te Tautaeka n Uea aei?

16 E oti raoi ana tangira te Atua ibukia aomata n te babaire are e karaoia ibukin te Tautaeka n Uea Iroun te Mesia. E a tia n anga te tautaeka aei Iehova nakon Natina ae tangiriia aomata, ao e rangi n tau n tautaeka. (TaeRab. 8:31) Ngkana a kautaki raon Iesu n tautaeka i karawa ake 144,000, a bon ataa naakai aron te maiu n aomata bwa a a tia n rinanona. (TeKao. 14:1) Te Tautaeka n Uea bon oin ana rongorongo Iesu n ana angareirei, ao e reireinia taan rimwina bwa a na tataro ni kangai: “Tamara are i karawa, e bia katabuaki aram. E bia roko am tautaeka n uea. E na kakororaoaki nanom i karawa ao n te aonnaba naba.” (Mat. 6:9, 10) Ai raoiroira kakabwaia ake a na reke irouia aomata aika ongeaba ngkana a kakororaoaki tataro akanne!

17. Kaota te kaokoro i marenan ana waaki n tautaeka Iesu ma aia tautaeka aomata aika bubure.

17 Ai kaokorora ana waaki n tautaeka Iesu i karawa ae tatangira ma aia waaki n tautaeka aomata ake a a tia ni kamateia aomata aika mirion ma mirion n aia buaka! E tabeakinia raoi aomata ake e tautaekania Iesu ao e kaotiotii aroaron te Atua aika tamaroa, ai moarara riki te tangira. (TeKao. 7:10, 16, 17) E taku Iesu: “Nakomai nakoiu ngkami akana kam korakai ma n rawawata, ao N na motiki rawami. Amoa amou i aomi ao reirei irou bwa I nimamannei ao I nanorinano, ao e na kabebeteaki nanomi iai. Bwa e kamaiu amou ao e bebete uotau.” (Mat. 11:28-30) Ai karaunanora anne!

18. (a) Tera ae e karaoia Ana Tautaeka n Uea te Atua man te tai are e tei iai? (b) Tera ae ti na rinanona n te kaongora ae imwina?

18 E kaotaki n te taetae ni burabeti n te Baibara bwa e tei ana Tautaeka n Uea te Atua i karawa ngke e a oki ma n tiku Kristo n 1914. Man te tai anne ni karokoa ngkai ao a a ikotaki nikiraia naake a na tautaeka ma Iesu i karawa, n ikotaki naba ma “te koraki ae uanao” ae kaainaki irouia aomata ake a na kamaiuaki n tokin te waaki ae ngkai ao ni karinaki n te waaki ae boou i aon te aba. (TeKao. 7:9, 13, 14) Ai mwaitira ngkai te koraki ae uanao? Tera ae kainnanoaki mairouia te koraki aei? A na rinanoaki titiraki aikai n te kaongora ae imwina.