Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 RONGORONGONI MAIUNA

Akea Uringaabana n Ana Motinnano Ngke te Roro n Rikirake Ngaia

Akea Uringaabana n Ana Motinnano Ngke te Roro n Rikirake Ngaia

TABEUA te ririki i mwaini maten ai tibuu te mwaane ae Nikolai Dubovinsky, e botii rongorongona aika kakukurei ao ni karawawata n ana tai ni kakaonimaki ni beku ibukin Iehova, riki n te tai are e katokaki iai te mwakuri n uarongorongo man te tautaeka n Rutia rimoa. E teimatoa ni kakaonimaki ao e a tia n rinanon te bwai are kani kakaraoia ni maiuna ae rianako arona, n aki ongei kataaki ma kangaanga. E tataekinna tibuu ae Nikolai bwa e tangiriia roro n rikirake bwa a na ongora n ana karaki, ngaia are I kan tibwai rongorongona tabeua aika kakawaki mai iai. E bungiaki n 1926 n te utu ae aki kaubwai ni kaawan Podvirivka, ae mena i Chernivtsi Oblast, i Ukraine.

E TAEKINA ARONA NIKOLAI NI KUNEA TE KOAUA

E moana ana karaki Nikolai ni kangai: “N te bong teuana n 1941, e uotii nakoni mwengara Ivan ae tariu ae ikawai riki, booki aika The Harp of God ao The Divine Plan of the Ages, tabeua Taua-n-Tantani, ao booki riki aika uarereke. I wareki ni kabane ao I mimi n reiakinan ae te Riaboro bon nibwani kangaanga ni kabane n te aonnaba, ao tiaki te Atua. I wareki booki ma taian Euangkerio ao I a ataia ae I a kunea te koaua. I ingainga n tibwaa nako au kantaninga ibukin te Tautaeka n Uea nakoia aomata. Ngke I tabe n reiakini booki aikai, e a rikirake iai otau n te koaua ma tangiran te kan riki bwa ana toro Iehova.

“I ataia ae N na rotakibuaka ibukin au koaua. Bon tain te buaka, ma e kangaanga iangoan ae N na kamatea te aomata. I moana kamatenanoani kibun te Baibara n aroni Mataio 10:28 ao 26:52, bwa I aonga n tauraoi imwaini kataakiu. I kakorakoraai ni motinnanoia bwa N na teimatoa ni kakaonimaki nakon Iehova, e ngae ngkana N na mate!

“I tuangaki bwa N na kaaina te buaka ngke e koro 18 au ririki n 1944. Ai bon tibwa te moantai aio are I a mena i buakoia raou n te onimaki aika rooro n rikirake mwaane, ake a tau naba aia ririki ibukin te buaka ao ni botakaki n te tabo are a na koreaki iai aara ibukin iran te buaka. Ti ninikoria n tuangia mataniwi bwa ti aki riai n ira te buaka. A rangi n un taani kairiri iai ao a kakamaakuira n aki anganira te amwarake, a kairoroira bwa ti na keni noono, ke a na katiira. Ti kaekaia ma te aki maaku ni kangai: ‘E mena maiura i nanoni baimi. N aki ongeia bwa tera ae kam karaoia nakoira, ti na bon aki urua ana tua te Atua aei: “Ko na tai kamateia aomata.”’—TeOti. 20:13, BG.

“N tokina, I a kanakoaki ma uoman taari mwaane nako Belarus ni mwakuri n aono ake a rotaki ni mwin te buaka ao ni karaoi auti aika uruaki. I teimatoa n ururingi mwin ana urubwai ae korakora te buaka n taabo ake a iaontia ma Minsk. E on nanon te kawai n aroka aika bue. A inroa ni mate i nanoni mwanono ao i buakonikai rabwataia aomata n aki taunaki ma  aoti aika tibu rabwataia. I nori mwini kaa aika kokokaki ma bwaai ni buaka ao te wanikiba ae urubekebeke. A riki baika I nori aikai, mani mwin uruakan ana tua te Atua.

“E toki te buaka n 1945, ma ti teimatoa ni karabuutinaki n te maan ae tebwina te ririki ibukin rawara ni buaka. Man te moan ni karokoa te katenua n ririki ao ti aki bobotaki n taromauri ke akea kanara n taamnei. E reke angara n reitaki n te reta ma taari aine tabeman, ma a katikaki naba ao ni kabureaki i nanon 25 te ririki n te tabo are a tautoronaki iai buure.

“Imwina, ti waekoa ni karekea inaomatara n 1950 ao n okira mwengara. A riki bwa Ana Tia Kakoaua Iehova tinau ao mwaaneu ae uarereke riki ae Maria, ngke I mena n te karabuuti! A tuai n riki bwa taani Kakoaua tariu aika a ikawai riki, ma a tabe n reiakina te Baibara. E tangiria te botaki ni bureitiman i Rutia ni manga karabuutinai, ibukin teimatoau n uarongorongo. Imwina, a butiiai taari mwaane ake a mataniwia te mwakuri bwa N na ibuobuoki ni karaoani booki i aantano. Bon 24 au ririki n te tai anne.”

KATAURAOANI BOOKI

“A aki toki n tataekina ae kangai taani Kakoaua: ‘Ngkana e katokaki te mwakuri ibukin te Tautaeka n Uea i aon te aba, e na waakinako i aantano.’ (TaeRab. 28:28) N te tai aei, a karaoaki angiin ara boki n taabo aika raba i aantano. E mena au moan ‘ruu ni mwakuri’ i aantano, i aan ana auti tariu ae ikawai riki ae Dmitry. N taai tabetai, I tiku iai uoua te wiki. N na bae ni wene n taningaa rinin te ea ae boou n te ruu ngkana e mate au taura te karatiin, ibukina bwa e a aki tau te oxygen ae te ea ae ti ikeikenna.

Korobannan te ruu ae raba i aan te auti, are e karaoi iai Nikolai katotoni booki

“N te bong teuana, e titirakinai temanna te tari te mwaane ni kangai: ‘Ko a tia ni  bwabetitoaki Nikolai?’ E ngae ngke I a tia ni beku ibukin Iehova n te maan ae 11 te ririki, ma I tuai ni bwabetito. Ngaia are e a maroroakina aei ma ngai, ao n te tairiki anne ngke 26 iai au ririki, I a bwabetitoaki n te nama. Tenua te ririki imwina, I a manga anganaki te mwioko riki teuana, ae kaainakin te Komete Ibukin te Aba. N te tai anne, a rineaki taari ake a teimatoa ni kainaomataaki bwa a na onei mwia naake a karabuutinaki, ao e teimatoa waakinan te mwakuri ibukin te Tautaeka n Uea.”

KANGAANGA N TE MWAKURI I AANTANO

“E rangi ni matoa riki te mwakuri ibukini karaoani booki i aantano nakon te mwakuri n te karabuuti! I aki kona ni kaei bobotakin te ekaretia ao I riai n tararuaa maiu n taamnei i nanon itiua te ririki, bwa N na aki noraki irouia kaain te KGB ae ana bureitiman ni karaba te tautaeka n Rutia. I noriia au utu tii ngkana I kawariia, ma e burenibwai anne. Ma a ota n au kangaanga ao I kaungaaki iai. E kerikaaki korakorau man teimatoau n raraoma ao kainnanoan te taratara raoi. Ti riai n tatauraoi nakon te bae na riki. N te katoto, a roko n te auti are I memena iai uoman bureitiman n te moan tairiki teuana. I kibanako mani wintona are teuana ao ni biri nakon te buakonikai. N rokou n te tabo ae mataata ao I ongo karongoaan te bwai ae I aki koaua iai. I a ataia ae ngaia boni karongoaani kanoani katii, ngke I ongo te kakatii! E kibara te aoti temanna mai buakoia naake a kaeai ao ni kakatiiai ni karokoa ae e bane ana kanoa. E teke angau ni kanoan ana katii teuana. N tokina, I a birinako ni karabaai n te buakonikai, imwini kakioau n te raroa ae tenua te maire (5 kiromita). Imwina riki n taini kaboowiakiu, I a tuangaki bwa a tia ni kakatiiai 32 te tai!

“I rangi ni maii nako imwini kabanean au tai ae bati i aantano. Ibukin aei, e a waekoa n toki te bwai are I kakaraoia. Ngaia are I a kabatiaa riki au tai i aan te riringa. E rota naba marurungin rabwatau, te titiku i aan tano. N te taina, I a aki kona ni kaea te botaki ae kakawaki teuana ma taari tabeman, ibukina bwa e titiinako te raraa mai bwairiu ao wiu.”

KABUREAKIN NIKOLAI

“I kabureaki n Tianuare 26, 1957. Onoua te namwakaina imwina, e a kanakoa te moti te Boowi ae Rietata i Ukraine. Tuuaau bon te katiiaki ni kamateaki, ma e bitaki nakon te kabureaki i nanon 25 te ririki, kioina ngke e a tia ni kamaunaaki n te aba te tuuaa ae te kamateaki.  Ti kabureaki ngaira waniman n taabo ake a tautoronaki iai buure ao bootan ara ririki ni kabureaki bon 130. Ti kanakoaki nakon taabo ake i Mordvinia, ae a mena iai tao 500 taani Kakoaua. Ti karaba ni bobotaki ni kurubu aika uarereke n reiakina Te Taua-n-Tantani. E taku te tia tararua temanna imwin neneran ara maekatin ake a anaaki: ‘E na aki kona ni kaingingaki ami onimaki ngkana kam teimatoa ni wawareki!’ Ti boni kakaonimaki nakon tabera aika rawawata ao ni kakaraoa ae bati riki nakon ake ti anganaki. Ma e taekina aei te mataniwi n te tabo anne: ‘E aki kakawaki iroura te mwakuri ae kam karaoia ikai. Ti tii kainnanoa kakaonimakimi ao te ongotaeka.’”

“Ti boni kakaonimaki nakon tabera aika rawawata ao ni kakaraoa ae bati riki nakon ake ti anganaki”

E AKI KERIKAAKI KAKAONIMAKINA MA NANONA AE ETI

Te Tabo n Taromauri i Velikiye Luki

E ibuobuoki Nikolai ni bairei ekaretia i Estonia ao St. Petersburg i Rutia, imwini kainaomataana man te tabo are a tautoronaki iai buure n 1967. Ni moan 1991, e a kamaunaaki mwin te moti are n 1957 ibukin aki taun te bwai ni kakoaua, ni kaineti ma te bure ae karaoaki. N te tai anne, a a kabebeteaki tuuaaia taani Kakoaua aika bati ake a tia ni karawawataaki irouia taani kairiri. N 1996, e mwaing Nikolai nakoni kaawan Velikiye Luki, i Pskov Oblast, ae tao 300 te maire (500 kiromita) raroana mai St. Petersburg. E kabooa ana auti ae uarereke, ao e kateaki te Tabo n Taromauri irarikin ana auti n 2003. Ni boong aikai, a bobotaki iai uoua ekaretia aika maiureirei.

I beku ma kaainnabau n te aobiti n tararua ibukia Ana Tia Kakoaua Iehova i Rutia. Ana kabanea n tai ni kawarira ai tibuu ae Nikolai bon i nanoni Maati 2011, tabeua namwakaina i mwaini matena. E ringi nanora ana taeka nakoira aikai ma te mata ni kukurei: “Mani baika I rinanoi, I a kona n noria ae kaanga ai aron ae e a moanaki ngkai katobibian Ieriko itua te bong.” (Iot. 6:15) Bon 85 ana ririki ni maiu n te tai anne. E ngae ngke e aki bebete maiuna, ma e kabwarabwaraa n ana taeka aikai: “Ai kukureira ngai bwa I a tia ni motinnanoa te beku ibukin Iehova ngke te roro n rikirake ngai! I bon aki uringaaba iai!”