Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani (Kaongora Ibukin te Reirei)  |  July 2015

Te Beku Iroun Iehova ni “Boong Aika Bubuaka”

Te Beku Iroun Iehova ni “Boong Aika Bubuaka”

E TAKU Ernst ae ai 70 tabun ana ririki: “E tabe n rikirake ni bati au kangaanga ma marurungiu.” * Ko ongongo aei mai mwaina? Ngkana ko a tabe ni kara ao n namakinna ae e a kekerikaaki marurungim ao korakoram, ko na bae n iangoa ae e taekinaki n Te Minita mwakoro 12. E aranaki te kara ni kibuna 1 bwa “boong aika bubuaka.” E ngae n anne, e na aki bwara nanom ni maium ae karawawata. E kona n teimatoa n uaana maium ngkana ko beku ma te kimwareirei iroun Iehova.

KATEIMATOAA TE ONIMAKI AE KORAKORA

A aki tii rinanon te kataaki tarira ni boong aikai. A aitara naba ma aron anne ana toro Iehova aika a kara n taai ake a karakinaki n te Baibara. N te katoto, e mataki Itaaka, Iakoba ao Aiia. (KBwaai 27:1; 48:10; 1 Uea. 14:4) E namakinna Tara bwa e a “unaine.” (KBwaai 18:11, 12, BG) E “aki reke te aangibue” iroun te Uea ae Tawita. (1Uea 1:1, BG) E aki kona Baretirai ae kaubwai, ni katoong kangkangin amwarake ke n ongo tangin anene. (2 Tam. 19:32-35) A kaai Aberam ao Naomi n rinanon te rawawata ni mateni buuia.—KBwaai. 23:1, 2; Ruta 1:3, 12.

Tera ae buokiia naakai bwa a na kateimatoa kakaonimakia nakon Iehova ma te kimwareirei? E kakoauai ana berita te Atua Aberaam ngke e a kara, ao “e a kakorakoraaki riki n ana onimaki.” (IRom 4:19, 20) Ti tangira naba ara onimaki bwa e na korakora. E aki boto te aeka n onimaki anne ma kakaokoron ara ririki, ara konabwai ke baika riiriki nakoira. N te katoto, e kaotia Iakoba bwa e korakora onimakinan ana berita te Atua irouna, e ngae ngke e mamaara, e mataki ao e aki kona n teirake. (KBwaai 48:1-4, 10; Ebera 11:21) E rotaki mwatiretin rabwatan Ines ae 93 ana ririki ngkai, ma e ngae n anne e taku: “I namakina kakabwaiaau iroun Iehova ni katoabong. I aki toki n iaiangoa te Bwaretaiti, are e kateimatoa au kantaninga.” Ai bon tamaroara te nano ae raoiroi aei!

A kakorakoraaki ara onimaki man te tataro, neneran Ana Taeka te Atua ao kaeani bobotaki ni Kristian. E tataro tenua te tai ni katoabong te burabeti ae e a kara ae Taniera, ao e teimatoa n reiakina Ana Taeka te Atua. (Tan. 6:10; 9:2) E “roroko naba n te tembora” te aine ae e a tia ni mate buuna, are e a kara ae Ana. (Ruka 2:36, 37) Ngkana e reke am tai ni kaei bobotaki ao n anganga am kaeka, ko a kaungaaki iai n ikotaki naba ma ake a roko. E ngae naba ngkana e aki bati ae ko kona ni karaoia ma e kukurei n taai nako Iehova n am tataro.—TaeRab. 15:8.

Kaota te akoi

A bati mai buakomi aika kakaonimaki ake a tangiria ni kan noraaba, ni wareware ao ni kamarurungia ni kaei bobotaki, ma n tabetai e kona ni kangaanga karaoaia. Tera ae ko na karaoia? Kamanenai raoi baike a kona n reke iroum. A bati aika ongora man te tareboon bwa e kangaanga irouia kaeani bobotaki. E ngae ngke e mataki Inge ae 79 ana ririki, ma e katauraoi ibukini bobotaki n arona ni karekei mairoun te tari temanna, katotoni manin koroboki aika buburakaei man te kaombiuta ibukin te reirei.

Tao iai am tai ibukin te bwai teuana ae a tangiria naba tabeman ni karekea. E aera ko aki kabongana n ongoraei rawerawe man te Baibara ao booki ake aanaki mai iai, kabwarabwara ao bwanaa ibukini kaotioti? Ko kona naba ni biririmoa n tareboonia tarim n te onimaki, ni maroroakini bwaai n taamnei ao n ‘ikaungaunga i marenami.’—IRom 1:11, 12.

KATABETABEKO NI KARAOA TE MWAKURI IBUKIN TE ATUA

Tataekina te rongorongo ae raoiroi

E bwaebwaeti Nei Christa ae 80 tabun ana ririki ni kangai: “E kananokawaki ngkana ko a moanna n aki bati ni katabetabeko n aron are rimoa.” Ma a na kangaa kaara ni kateimatoa kimwareireia? E taku Peter ae 75 ana ririki: “Tii ngkana ko iaiangoa te  kantaninga ae raoiroi, ao tai iaiangoa te bwai ae ko a aki kona ni karaoia, ma kukurei ni karaoa ae ko konaa.”

Ko kona n iangoi aanga n uarongorongo aika ko na karaoi? E aki kona ni kawara te auti teuana ma teuana Heidi n aron are e kakaraoia rimoa. Ma ngke ai 80 tabun ana ririki, e a reiakina kabonganaan te kaombiuta ni kororeta iai. A waakini maroro man te Baibara tabeman taan uarongorongo aika a kara, ngke a tekateka n te tabo ni kamaangang ke n te kainibwati. Ke ngkana ko mena ngkai n aia tabo kaara, e kona n reke ae kaanga bon am aono naake a kawakiniko ao naake a maeka naba n te tabo anne?

Ikaungaunga i marenami

Ngke e a kara te Uea ae Tawita, ao e ingainga ni boutokaa te taromauri ae itiaki. E bwaintangira n te mwane ao e bairea raoi boutokaani katean te tembora. (1 Rong. 28:11–29:5) N aron anne, ko kona naba n ingainga ni boutokaa tataekinan te Tautaeka n Uea ni katobibia te aonnaba. E aera ko aki boutokaia bwaiania ke taan uarongorongo tabeman aika ingainga n am ekaretia, ma taeka aika kaunganano, te bwaintangira ke te amwarake ae bon tau? Ko kona naba n uringia n am tataro rooro n rikirake ao utu, taari ake a kabwanina aia tai n uarongorongo, aika aoraki ao ake iai mwiokoaia aika bati.

Ko rangi ni kakawaki ma am beku. E bon aki kona Tamara are i karawa ni kakeaa bongaia kaara. (TaiAre. 71:9) E tangiriko Iehova ao ko kakawaki irouna. N te tai ae waekoa ao ti nang aki manga rinanoni karawawatan ke kangaangan te kara. Ma ti na teimatoa ni beku n aki totoki iroun Atuara ae tatangira, ae Iehova , ma korakorara ao rabwatara ae kororaoi!

^ bar. 2 A bitaki aara tabeua.