A RANGI ni mwaatai ni kateitei Betarera ao Ooriaba. A tangiria ni mwaninga ae a tia ni mwakuri korakora ni karaoi buriki aika rangi ni bati, ngke tooro ngaiia i Aikubita. Ngaia are, a bon aki kan uringi kanoan ririki akanne. A bae n tia ni kinaaki ngkai bwa taani karaobwai ni mwiokoaia ae kairani katean te umwanrianna ae tabu. (TeOti. 31:1-11) E ngae n anne, bon tii tabeman ake a nori mwin aia mwakuri aika a rangi n tamaroa. A na un iai? E kakawaki bwa antai ae nora mwin aia mwakuri? E kakawaki bwa antai ae nora mwin am mwakuri?

MWAKURI AIKA RARAOI AKE A TII KONA N NORI TABEMAN

A karaoaki tabeua bwain nanon te umwanrianna n te aro n rabakau. Te katoto, iangoi kerubim aika koora ake a mena i aon te ati ni berita. E kabwarabwarai te abotoro Bauro bwa a “mimitong.” (Ebera 9:5) Iangoi tamaroani baikanne ake a karaoaki man te koora!—TeOti. 37:7-9.

Ngke arona bwa a kuneaki n ara bong aikai baike a karaoi Betarera ao Ooriaba, a na boni bae ni kaakaki n umwanibong aika rangi n tanoata taekaia, are a kona n noraki irouia te botannaomata. Ma iraman ake a bon nora kamoamoaaia naakai n taai ake a moani karaoaki iai baikanne? A kaakaki kerubim n te tabo ae Rangi n Tabu, ae e tii kona te ibonga ae rietata n noria ngkana e rin iai teuana te tai n te ririki n te Bong ni Kabwarabure. (Ebera 9:6, 7) Ao ibukin anne, tii tabeman aika a nori mwin aia mwakuri naakai.

KAREKEA TE RAUNNANO N AKI KAN ATONGAKI

Ngke arona bwa ngkoe Betarera ke Ooriaba, ae ko keiaki ni karaoi bwaai aika tamaroa, tera am namakin n ataakin ae tii tabeman aika nora mwin am mwakuri? Ni boong aikai, a namakina te kakatonga aomata ngkana a karekei kamoamoaaia ao atongaia mairouia tabon roroia. A iangoia bwa aei te anga ibukin norani kakawakin aia mwakuri korakora. Ma a kaokoro ana toro Iehova. N aron Betarera ao Ooriaba, ti karekea raun nanora ni karaoan nanon Iehova ao ni karekea akoara mairouna.

N ana tai Iesu, a taneiai mataniwi n Aaro n taekin  aia tataro ake a na kukurei iai tabeman. Ma e taekina te anga teuana ae kaokoro Iesu aei: Tataro ma nanom ni koaua ao n aki tangira kani kamoamoaam irouia taan ongora. Tera mwina? “E na anganiko [Tamam] kaniwangam.” (Mat. 6:5, 6) E mataata raoi bwa e aki kakawaki iangoan ara tataro irouia tabeman, ma e kakawaki ana iango iai Iehova. A rangi ni kakawaki ara tataro n te baere e iangoia. E kaineti naba ma baike ti kakoroi bukia n ara mwakuri ae tabu. E aki kakawaki bwa ti na kamoamoaaki iai, ma e na kukurei iai Iehova are “e nori bwaai ni kabane.”

Ngke e tia te umwanrianna, e “rabuna te uma ni botaki te nang, ao e kaona uman te Atua mimitongin Iehova.” (TeOti. 40:34, BG) Ai boni mataatara ana akoi Iehova! Tera aia namakin n te tai anne Betarera ao Ooriaba? E ngae ngke a aki oti araia ni baike a tia ni karaoi, ma a namakina te raunnano n ataan ae e kakabwaiaaki aia kakorakora iroun te Atua. (TaeRab. 10:22) N ririki ake imwina, a na boni kukurei n nori mwin aia mwakuri bwa a teimatoa ni kabonganaaki ibukin Iehova. Ngkana a a kautaki Betarera ao Ooriaba n te aonnaba ae boou, a na kukurei n ataia ae e kabonganaaki te umwanrianna ae tabu ibukin te taromauri ae koaua 500 tabun te ririki n nako!

E ngae ngke akea temanna ae nora nanorinanom ao kukureim n te mwakuri, ma e bon noriko Iehova!

N ana botaki Iehova ni boong aikai, a bane n aki ataaki bwa antai taani karaoi taamnei aika kaatuun, taani korobanna, taan anene, taan rawetaamnei, taan rairai ao taani kororongorongo. Ni kakoauaan anne, akea ae “nori” baike a karaoi. E nanonaki naba iai te mwakuri ae bati, ae a tia ni karaoia ekaretia aika raka i aon 110,000 ni katobibia te aonnaba. Antai ae nora te tari ae tabe ma te akaunti, ni kanoai baike a kainnanoaki ibukin te akaunti ni banen te namwakaina? Antai ae nora te tia koroboki n te ekaretia ni katauraoa te ribooti ibukin te mwakuri ni minita n te ekaretia? Antai ae nora te tari te mwaane ke te aine ni buoka onobwaian te Tabo n Taromauri?

Imwaini mateia Betarera ma Ooriaba ao bon akea aia mwangko n tokanikai, aia meetera ke bwaai aika a na kinaaki iai ibukin rabakauia ni korotaamnei ao tamaroan aia kateitei. Ma a tia ni karekea te bwai ae kakawaki riki, ae bon akoaia iroun Iehova. Ti kakoauaa raoi bwa e nori Iehova mwin aia mwakuri. Ti bia kakairi n aia katoto ibukin te nanorinano ao kukureia n te mwakuri.