E KORAKORA kaitaraakin Anita * irouni buuna, imwini bwabetitoana bwa temanna Ana Tia Kakoaua Iehova. E taku: “E tukai mani kaakaeani bobotaki ao e katokai naba bwa N na aki atonga aran te Atua. Man tii atongan te ara ae Iehova are e a korakora iai unna.”

E a korakora riki ana kangaanga Anita, ngkana e reireinia natina taekan Iehova. “E boni katabuakaki taromaurian Iehova ni mwengau. I aki kona naba n reireinia natiu, ke ni kairiia nakoni bobotaki.”

N aron ae kaotaki n te baere e rinanona Anita, e kona n riki te kaaitara irouia utu bwa kataakin ana kakaonimaki ma te nano ae eti te Kristian. E kaineti naba aei ma aoraki aika wenemaan, maten te ataei ke te buu ni mare, ke am utu ni kaan temanna are e kitana Iehova. Ma tera ae kona ni buoka te Kristian bwa e na teimatoa ni kakaonimaki nakon Iehova?

Tera ae ko na karaoia ngkana ko kaaitara ma aeka ni kataaki akanne? E taku te abotoro Bauro: “Kam riai n nanomwaaka.” (Ebera 10:36) Ma ti na kangaa n nanomwaaka?

ONIMAKINA IEHOVA RINANON TE TATARO

Te anga teuana ae ti na karekea iai te korakora n nanomwaaka i aoni kataaki, boni man onimakinan te Atua rinanon te tataro. Iangoa te katoto teuana. A a taonaki ana utu Nei Ana n te kabuanibwai ni bwakantaain te Moanibong teuana. E karina ni mate buuna are ai 30 ana ririki n tekateka ma ngaia. E taku: “E aki roko n te okira mwengana man ana mwakuri ao ai bon tibwa 52 ana ririki ni maiu.”

E kangaa n tokanikai iai? E riai ni mwakuri bwa e na buokaki iai ni katabetabea ana iango, ma e aki katoka te maraki are e rinanona. E taku: “I bunra nanou nakon Iehova ao ni butiia bwa N na tokanikai n au kangaanga ni buan raou.” E kaekai ana tataro Iehova? E kakoauaa bwa e boni kaekai. E taku: “Bon tii te rau are mairoun te Atua ae kona ni karaua nanou ao ni kaoka au iango. I kakoauaa bwa e na kauta kaainnabau Iehova n te mangauti.”—IBir. 4:6, 7.

E beritanna te ‘Tia Ongoraei tataro’ bwa e na katauraoi baike a tangiri ana toro ibukin teimatoaia ni kakaonimaki nakoina. (TaiAre. 65:2, BG) Ko kakoauaa bwa te kaungaunga aei boni kakorakoraan te onimaki? Ko aki ngkanne buokaki iai bwa ko kona n nanomwaaka naba?

TE BOBOTAKI NI KRISTIAN BON NIBWAN TE IBUOBUOKI

E a tia Iehova ni boutokaiia ana aomata rinanon te botaki ni Kristian. Te katoto, ngke a rinanon te bwainikirinaki ae korakora Kristian n te ekaretia i Tetaronike, e a kaungaia Bauro bwa a na ‘teimatoa ni kabebetei nanoia i marenaia ao ni kateimatoaia, n aron are a boni kakaraoia.’ (1Tet. 2:14; 5:11) Ngkana a katiteuanaaki n te tangira ao n ibuobuoki i marenaia, a kona Kristian n te ekaretia anne n tokanikai ni kaitaraa kataakin aia onimaki. E riki bwa te katoto ae rianako ibukira ni boong aikai rongorongon nanomwaakaia, ao ti kona ni buokaki naba iai.

Ti buokaki n uataboi “baika kateimatoaira i marenara” ni karikirakea te iraorao ae kaan ma kaain te ekaretia. (IRom 14:19) E kakawaki riki aei n taai ni karawawata. E rinanoni karawawata aika bati Bauro ao e nanomwaaka iroun Iehova. N taai tabetai, e katauraoi kaungaunga te Atua ibukini Bauro rinanoia raao n te onimaki. Te katoto, ngke e kamauriia kaain te ekaretia i Korote, e taekina aei ibukia: “A riki bwa taani buokai aika a kakorakoraai.” (IKoro. 4:10, 11) Eng, a kairaki n tangirani Bauro bwa a na kabebetea ao ni kakorakoraa n te tai are e rawawata iai. Kam bae n tia naba ni karekea  te kaungaunga ao te boutoka ae aron aei man ami ekaretia.

TE BOUTOKA MAIROUIA UNIMWAANE

E a tia te Atua n rineia unimwaane bwa te anga n ibuobuoki riki teuana n te ekaretia. A kona n riki mwaane aika ikawai n te onimaki aikai bwa “te ne ni katantan man te ang, ma ni kamanomano man te karau; kaanga ai aroni karanga n ran n te tabo ae mauteretere, kaanga ai aron nun te bwa ae rietata ae ababaki n te aba ae kua.” (Ita. 32:2, BG) Ai karaunanora aei! Ko a tia ni kamanena te babaire ae tatangira aei? Ko kona ni buokaki n nanomwaaka man aia kaungaunga ao aia boutoka unimwaane.

Ni koauana, a aki kona ni karaoi kakai unimwaane. A aki kororaoi bwa ‘bon aomata naba ngaiia n ai arora.’ (Mwa. 14:15) Ma, e kona n reke te ibuobuoki ae bati riki n aia tataro ni bubutii ibukira. I nanon ririki aika bati, e taku te tari temanna i aon Itare are e taonaki n te aoraki are akea iai korakorani mwatiretin rabwatana: “I nanomwaaka man aia tangira ao aia akoi taari ao rorokoia irou.” Ko kona ni kakabwaiaaki man ana anga n ibuobuoki ae tatangira Iehova are katauraoia, aika unimwaane?

KATEIMATOA TE BABAIRE IBUKINI BWAAI N TAAMNEI

Ti kona n nanomwaaka ni karaoi bwaai riki tabeua. Teuana boni kateimatoaan te babaire ibukini bwaai n taamnei. Iangoa ana katoto John ae 39 ana ririki ni maiu, are e a reke n te kaentia. E taku: “I mimi ao I aki kantaningaia ae N na aoraki n rorou aei.” Ai bon tibwa tenua ana ririki natina te mwaane n te tai anne. E a manga taku: “Nanona bwa e riai kaainnabau n tabeakina natira ae uarereke ao n tabeakinai naba, ao ni buokai ni kakawara te taokita.” E namakina te aki konamaki ao te nimarakiraki mani mwini bwainnaorakiana n te kaentia. Ma tiaki tii anne ae riki. E moanna ni kakaiaki aorakin tamana ao e kainnanoa naba aia tararua ana utu.

E kangaa John ma ana utu n tokanikai i aon te kangaanga ae kakaiaki aei? E taku: “N aki ongea te aki konamaki, I taraia raoi bwa e na teimatoa aia babaire au utu ni bwaai n taamnei. Ti kaakaei bobotaki, ti katoa wiki n irira te mwakuri ni minita ao ti katoatai ni kakaraoa ara taromauri n utu, e ngae ngkana iai kangaanga.” Ni koauana, e noria John bwa kiingin te nanomwaaka i aoni kangaanga boni kateimatoaani bwaai n taamnei. Iai ana taeka n reirei nakoia naake a kaaitarai naba kangaanga? E taku: “A kona mwaakan ao ana tangira Iehova ni kabebetei karawawata ake I moan tabeaianga iai. E kona ni kakorakorako Iehova n aron ae kakorakoraai naba.”

Akea te nanououa, bwa ti kona n nanomwaaka i aoni baika karawawata ake ti kaaitarai man ana boutoka te Atua, ngkai ao n taai aika a na roko. Ti bia kaotiota onimakinan Iehova rinanon te tataro, karikirakean te iraorao ae kaan ma kaain ara ekaretia, karekean te boutoka mairouia unimwaane ao kateimatoaan te babaire ibukini bwaai n taamnei. Mani karaoan aei, ti a maiuakina ae boraoi iai ma ana taeka Bauro aei: “Kam riai n nanomwaaka.”

^ bar. 2 A a tia ni bitaki aara.