Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Reireiara Man te Kaikonaki ae te Tarena

Reireiara Man te Kaikonaki ae te Tarena

“E angan temanna nimaua te tarena, temanna uoua, ao temanna teuana, n ai aron nako aia konabwai, ao e nako n te aba teuana.”—MAT. 25:15.

1, 2. Bukin tera ngkai e taekina Iesu te kaikonaki ae te tarena?

E KAOTAKI raoi n te kaikonaki ae te tarena taekan Iesu ngke e mwiokoia taan rimwina aika kabiraki. Ti riai n ota n nanon te kaikonaki aei ibukina bwa a irekereke iai Kristian ni koaua ake a kantaningaa kaniwangaia ae te nako karawa ke i aon te aba.

2 E taekina Iesu te kaikonaki ae te tarena bwa iteran raoi kaekaan aia titiraki taan rimwina ibukin “te kanikina bwa [e] a oki ma n tiku, ao kanikinaean tain tokin te waaki ae ngkai i aon te aba.” (Mat. 24:3) Ngaia are, e na boni kakoroaki bukin te kaikonaki aei n ara bong aikai ao bon iteran naba kanikinaean ae e a mena Iesu i rarikia aomata ao n tautaeka bwa te Uea.

3. Baikara reirei aika reiakinaki man te kaikonaki ae ni Mataio mwakoro 24 ao 25?

3 Te kaikonaki ae te tarena bon teuana mai buakoni kabotau ake aua aika ni Mataio 24:45 nakon 25:46. Ake tenua riki bon iteran naba ana kaeka Iesu ibukini kanikinaean okina ma tikuna ae taekan te toro ae kakaonimaki, ataeinnaine aika tengaun ao tiibu ma kooti. E katuruturua Iesu ni kaikonaki aika  aua aikai aroaroia aika kaokoro taan rimwina ni koaua ni kabaneani boong. A a kaineti raoi kaikonaki ae taekan te toro, ataeinnaine ao te tarena nakoia taani kabiraki. E kairekerekea te kaikonaki aei Iesu ma te toro ae kakaonimaki are e a katuruturua iai kainnanoan te kurubu ae uarereke, ake a mwiokoaki bwa a na kakaamwarakeia ana tabonibai ni kabaneani boong bwa a riai ni kakaonimaki ma ni wanawana. E katereterea Iesu n te kaikonaki ae taekaia ataeinnaine, bwa a riai n tauraoi ao n taratara raoi taani kabiraki ni kabane, n ataan ae e na bon roko ma a aki ataa te bong ma te aoa arei. N te kaikonaki ae te tarena, ao e kaotia iai Iesu bwa a kainnanoaki taani kabiraki bwa a na tataningamarau ni mwiokoaia ni Kristian. E kaineta raoi te kabanea ni kaikonaki Iesu ae taekaia tiibu ma kooti nakoia te koraki aika kantaningaa te maiu i aon te aba. E katereterea naba bwa a riai ni kakaonimaki ni boutokaiia taani kabiraki i aon te aba. * Ti na katuuaa riki ngkai iangoan te kaikonaki ae te tarena.

E TIBWAI ANA MWANE TE TOKA NAKOIA ANA TORO

4, 5. E tei ibukin antai te aomata ke te toka ao tera te tarena ni koaua?

4 Wareka Mataio 25:14-30. E kamatataaki raoi n ara boki taekan te kaikonaki ae te aomata ke te toka are tei ibukin Iesu are e nako n te aba teuana ngke e a rierake nako karawa n 33 C.E. N te kaikonaki are e moan taekinaki, e a kaota iai ana kantaninga Iesu ibukin nakona nakon te aba teuana “bwa e na karekea mwaakana n uea” iai. (Ruka 19:12) E aki waekoa ni karekea te mwaaka n Tautaeka Iesu ngke e okira karawa. * N oneani mwin anne, e “kume ni kantaningaa kaakiaia akana kairiribai nakoina, bwa nneni katokaani waena.”—Ebera 10:12, 13.

5 E taekinaki n te kaikonaki te aomata are karekea wanua ana tarena, ae te mwane ae rangi ni mwaiti ni boong akanne. * Imwain nakona, e a tibwaa te tarena nakoia ana toro ni kantaningaan are a na karikirakea ngkana e a nako. N aron te aomata anne, a a bati naba kaubwain Iesu aika kakawaki imwain rierakena nako karawa. Tera te bwai anne? E kaineti kaekaan anne ma ana mwakuri ni maiuna.

6, 7. E tei ibukin tera te tarena?

6 E rangi ni kakawaki iroun Iesu ana mwakuri n uarongorongo ao n angareirei. (Wareka Ruka 4:43.) E nanonaki iai bwa e a tia n ribanaa te tawaana bwa e na maiureirei. E a kaman tuangia taan rimwina ni kangai: “Kam na tabeki matami ao tarai tawaana, bwa a a tai ibukin te taiaki.” (Ioa. 4:35-38) E a kaman ataia naba bwa a na bobotaki aomata aika raoiroi nanoia aika a na riki bwa taan rimwina. E na bon aki kitana te tawaana Iesu are e a tai ibukin te taiaki n aron te tia ununiki ae raoiroi. Ngaia are, tabeua te tai imwini kautana ao imwain rierakena nako karawa, e a angania taan rimwina mwiokoaia ae kakawaki ni kangai: “Mangaia are naako, reireinia aomata . . . bwa a na riki  bwa taan rimwiu.” (Mat. 28:18-20) E bae n tia n onimakinia Iesu ibukin te mwakuri ni Kristian ae rangi ni kakawaki aei.—2 Kor. 4:7.

7 Tera ngkanne ae ti kona n taekinna? Ngke e baireiia taan rimwina Iesu bwa a na karekeia taan rimwina, ni koauana e boni mwiokoiia iai n “ana bwai” ae te tarena. (Mat. 25:14) Ni kakimototoana, e tei te tarena ibukin te uarongorongo ao karekeaia taan rimwini Kristo.

8. E ngae ngke a kakaokoro mwaitin te tarena are a reke irouia tooro, ma tera ae kantaningaia te toka mairouia?

8 E kaotaki n te kaikonaki aei bwa e anga te toka nakon ana toro temanna nimaua te tarena, te kauoman uoua ao te kateniman tii teuana. (Mat. 25:15) E ngae ngke a kakaokoro mwaitin te tarena ae a karekea tooro ma titeboo te bae kantaningaia te toka mairouia ae a na kabanea korakoraia ni kabongana te tarena n aia mwakuri ni minita. (Mat. 22:37; IKoro. 3:23) A a moana karikirakean te tarena taan rimwini Kristo n te moan tienture mani Bentekota  33 C.E. A bane ni koreaki n te boki ae Mwakuri taekan aia mwakuri korakora ibukin te uarongorongo ao karekeaia taan rimwini Kristo. *Mwa. 6:7; 12:24; 19:20.

 KARIKIRAKEAN TE TARENA N TAIN TE TOKI

9. (a) Tera ae a karaoia ma te tarena tooro ake uoman aika kakaonimaki, ao tera ae kaotaki iai? (b) Tera mwiokoaia “tiibu tabemwaang”?

9 I nanoni kabaneani boong ni moa man 1919, a a tia taani kabiraki aika kakaonimaki ni karikirakea ana tarena aia Toka i aon te aba. A a tia ni karaoa aia kabanea n tamaroa taari mwaane ao aine aika kabiraki ibukin te toka, n aroia tooro ake uoman. Ma e aki riai n iangoaki bwa antai ae karekea nimaua te tarena ao antai ae uoua. N te kaikonaki ao titeboo aroia tooro ake uoman bwa a karakaa te tarena are e angania aia toka. Tera mwiokoaia te koraki ake a kantaningaa te maiu i aon te aba? Bon te bwai ae kakawaki! N ana kaikonaki Iesu ae taekaia tiibu ma kooti, e a kaotia nakoira bwa te koraki ake a kantaningaa te maiu i aon te aba, a na kakabwaiaaki ibukini boutokaaia taani kabiraki n te uarongorongo ao n te angareirei. Ni boong aika karuanikai aikai, a a uaia ni mwakuri kurubu aika uoua aikai bwa “tii tenanaina” ni boutokaa karekeaia taan rimwini Kristo.—Ioa. 10:16.

10. Tera te kanikina ae rangi ni kakawaki ae kaotaki iai rokon Iesu?

10 E kantaningaia te toka bwa iai mwina ae raoiroi. N aron ae taekinaki mai imwaina, a karikirakeaki mwaitin ana bwai irouia ana abotoro aika kakaonimaki n te moan tienture. Ma tera ae na riki ngkana e a kakoroaki nanon te kaikonaki ae te tarena ni kabaneani boong? E a rikirake karaoan te uarongorongo ao karekeaia taan rimwini Kristo irouia ana toro aika kakaonimaki. E noraki mwina bwa iai bubua ma bubua tenga aika a katabui maiuia ni katoa ririki ao n uataboa te uarongorongo ao te angareirei ae te bwai ae kakawaki riki ibukini kanikinaean rokon Iesu ma mwaakana n Tautaeka. Akea te nanououa bwa e boni kukurei aia Toka!

E a tia Kristo n angania ana toro te mwioko ae kakawaki ae te uarongorongo (Nora barakirabe 10)

E NA OKI N NINGAI TE TOKA NI KAETA ANA MWANE?

11. Tera ae kairira bwa ti na ataia ae e na bon roko Iesu ni kaeta ana mwane n tain te rawawata ae korakora?

11 E na oki Iesu ni kaeta ana mwane ma ana toro ngkana e a uakaan tokin te rawawata ae korakora ae imwaira. Ti kangaa n ataa anne? E kaokioka taekan rokona Iesu n ana taetae ni burabeti ni Mataio mwakoro  24 ao 25. E taekinna Iesu bwa aomata “a na nora Natin te aomata n roko i aon nangini karawa” ae taekan te motikitaeka n tain te rawawata ae korakora. E kaumakiia naba taan rimwina ni kabaneani boong bwa a na teimatoa n tantani ngke e kangai: “Kam aki ataa te bong are e na roko iai ami Uea” bwa “e na roko Natin te aomata n te aoa are kam taku bwa e na aki roko iai.” (Mat. 24:30, 42, 44) Mangaia are ngke e taekinna Iesu bwa ngkana “e a roko aia toka tooro akanne, ao e kaeta ana mwane ma ngaiia,” e nanona iai te tai are e nang roko ni motikitaeka n tokin te waaki ae ngkai i aon te aba. *Mat. 25:19.

12, 13. (a) Tera ana taeka te toka nakoia ana toro ake uoman ao bukin tera? (b) N ningai te tai are e na roko iai n tokina kanikinaeaia taani kabiraki? (Nora te bwaoki ae  “A na Anga Taekan Aroia ni Mateia.”) (c) Tera kaniwangaia te koraki ake a motikaki taekaia bwa tiibu?

12 N te kaikonaki aei, ngke e a oki te toka ao e a noriia ana toro ake uoman bwa a kakaonimaki ni katoboroa mwaitin ana tarena, teuare e anganaki nimaua ao teuare e anganaki uoua. Titeboo ana taeka te toka nakoia ana toro ni kauoman ngke e kangai: “E tamaroa am mwakuri, te toro ngkoe ae ko raoiroi ma ni kakaonimaki! Ko kakaonimaki ni kaineti ma au bwai tabeua, mangaia ae N na mwiokoiko i aoni baika bati riki.” (Mat. 25:21, 23) Tera ae ti kantaningaia bwa e na karaoia te toka are karineaki ae Iesu ngkana e a roko ni motikitaeka n te tai ae imwaira?

13 Imwaini moanakin te rawawata ae korakora ao e nang roko n tokina kanikinaeaia taani kabiraki aika mwakuri korakora ae te koraki ake a tei tooro ake uoman ibukia. (TeKao. 7:1-3) E na angania Iesu kaniwangaia are beritanna ae te maiu i karawa imwain Aremaketon. A a motikaki taekaia te koraki ake a boutokaiia tarini Kristo n uarongorongo bwa tiibu ae te koraki ake a na kantaningaa te maiu i aon te aba i aani mwaakan te Tautaeka n Uea.—Mat. 25:34.

TE TORO AE BUAKAKA MA N TANINGAROTI

14, 15. E koaua ae taekinna Iesu bwa a na bati taani kabiraki aika a na riki ni buakaka ma n taningaroti? Kabwarabwaraa.

14 E taekinaki n te kaikonaki bwa e tauna te tarena te toro are te kateniman, n oneani mwin are e na karikirakea ke ni karinna n te bangke. E kaota te aroaro ae buakaka te toro aei ibukina bwa e aki karaoa are tangiria te toka. E atongaki iroun te toka bwa e “buakaka ma n taningaroti.” E anaa te tarena mairouna te toka ao n angan are e a tia ni karekea tebwina. Imwina, e a tewenakoa te toro ae buakaka nakon “te roo are i tinaniku ike e na tang ma n tenai bukini mwangaina.”—Mat. 25:24-30; Ruka 19:22, 23.

15 E koaua ae taekinna Iesu bwa a na riki ni buakaka ma n taningaroti taani  kabiraki ae teuana te katenimwakoro mwaitiia, bwa e karabaa te tarena temanna ana toro te toka? E aki! Iangoa aei. N te kaikonaki ae taekan te toro ae kakaonimaki ma ni wanawana, e taekina iai Iesu taekan te toro ae buakaka are e oreia raona n toro. E aki taekinna Iesu bwa a na kaoti te koraki n toro aika buakaka. Ma e kauringa te toro ae kakaonimaki bwa e na aki arona aron te toro ae buakaka. Ai aron naba te kaikonaki ae taekaia ataeinnaine, e aki taekinna Iesu bwa a na riki n nanobaba iterani mwaitiia taani kabiraki n aroia ataeinnaine ake niman. Ma e kauringia tarina aika kabiraki taekan te bwai ae na riki ngkana a aki taratara raoi ao ni kaotia bwa a aki tauraoi. * N te kaongora aei, e taraa n eti taekinan te kaikonaki ae te tarena bwa e aki taekinna Iesu bwa a na bati tarina aika kabiraki ake a na riki ni buakaka ma n taningaroti ni kabaneani boong. Mangaia are iai bukina ngkai e kauringia taani kabiraki Iesu, bwa a riai ni mwakuri korakora “ni karikirakea” aia tarena ao n rarawa nakon aroaron ao ana mwakuri te toro ae buakaka.—Mat. 25:16.

16. (a) Baikara reireiara aika uoua man te kaikonaki ae te tarena? (b) E kangaa ni kaboouaki otara n te kaikonaki ae te tarena? (Nora te bwaoki “ Otara n te Kaikonaki ae te Tarena.”)

16 Baikara reirei aika uoua ake ti reiakini man te kaikonaki ae te tarena? Te moan, e a tia te Toka ae Kristo ni mwiokoiia ana toro aika kabiraki n te bwai ae kakawaki irouna ae te uarongorongo ao karekeia taan rimwina. Te kauoua, e kantaningaira Kristo bwa ti na tataningamarau n uarongorongo. Ni karaoan aei, ti aki nanokokoraki bwa e na boni karekea kaniwangara te Toka ibukin ara onimaki, ara taratara raoi ao ara kakaonimaki.—Mat. 25:21, 23, 34.

^ bar. 3 E maroroakinaki n Te Taua-n-Tantani ae bwain Turai 15, 2013, iteraniba 21-22, barakirabe 8-10 aroaro aika e kinaaki iai te toro ae kakaonimaki ma ni wanawana. E kabwarabwaraaki kanikinaeaia ataeinnaine n te kaongora are mai mwaina. E kabwarabwaraaki naba te kaikonaki ae taekaia tiibu ma kooti n The Watchtower ae bwain Okitobwa 15, 1995, iteraniba 23-28 ao n te kaongora are imwina n te maekatin naba aei.

^ bar. 5 N ana bong Iesu, 6,000 te tenariati titeboo ma teuana te tarena. Karekean te tenariati n te bongina, e riai ni kabanea 20 te ririki te tia mwakuri ibukini karekean teuana te tarena.

^ bar. 8 Imwini mateia abotoro, ao e a tia ni kabwaoua te koaua Tatan i nanon tienture aika bati. Man taai akanne ao e a noraki bwa e a kekerikaaki te ingaingannano ni kakororaoan te mwioko ae karekeaia taan rimwini Kristo. Ma a na bane ni bitaki bwaai akanne i nanon “tain taiakin te uaa” ae kabaneani boong. (Mat. 13:24-30, 36-43) Nora Te Taua-n-Tantani ae bwain Turai  15, 2013, barakirabe 6.

^ bar. 11 Nora Te Taua-n-Tantani ae bwain Turai 15, 2013, iteraniba 23-25, barakirabe 14-18.

^ bar. 15 Nora te barakirabe 13 n te kaongora ae “Ko Na ‘Teimatoa n Tantani’?” n te maekatin aei.