Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Kateimatoaa Ingaingam n te Mwakuri ni Minita

Kateimatoaa Ingaingam n te Mwakuri ni Minita

BON te mwakuri ae moan te kakawaki tataekinan te rongorongo ae raoiroi ni boong aikai. Ngkai ngkoe naba ana toro Iehova, ko kakoauaa bwa bon te mwakuri ae rine uataboani karekeaia taan rimwini Kristo. Ma ko bae n aki nanououa bwa a kaaitarai kangaanga bwaiania ao taan uarongorongo ibukini kateimatoaan ingaingaia n te mwakuri ni minita.

Tera ae na buokiko ni kateimatoaa ingaingam n te mwakuri ni minita?

Iai tabeman taan uarongorongo ake e kangaanga kakaaean temanna ae a na maroro ma ngaia, ni kawaran te auti teuana ma teuana. Ni koauana, a kona angiia aomata n aki mena ni mwengaia. Ngkana a kawaraki ma rongorongon te Tautaeka n Uea, a kona n aki kan ongora ke ni kaaitara. A kona ni bwarannano taan uarongorongo tabeman bwa a maaka are e na aki tia te aono are a karaoia ae bati kaaina. Ao iai kaain te ekaretia tabeman ake a tia ni bwara nanoia bwa a iangoia ae a a tia n uarongorongo i nanon ririki aika bati.

Ti riai ni mimi irouia ana aomata Iehova, ake a kaaitarai kangaanga aika kona ni kakerikaaka ingaingaia n te mwakuri n uarongorongo? Ti aki. E ngae n anne, iai i buakora ae e iangoia bwa e bebete taekinan te rongorongo ni kamaiu ae koaua mairoun te Atua, n te aonnaba ae tautaekanna “teuare buakaka” ae Tatan te Riaboro?—1 Ioa. 5:19.

A na rau nanora bwa e kona Iehova ni buokira n tokanikai i aoni kangaanga nako ibukin tataekinan te rongorongo ae raoiroi. Ma tera arom ni karikirakea ingaingam n te mwakuri ni minita? Ti na rinanoi reirei tabeua.

BUOKIIA AIKA AKI RANGI NI MWAATAI

Ni katoa ririki ao a bwabetitoaki nga ma nga aika boou bwa taani Kakoaua ibukin Iehova. Ngkana ko a tibwa tia ni katabua maium ao ni bwabetitoaki, ko na boni kakoauai kakabwaia ake a rinanona naake a a tia n uarongorongo n te tai ae maan riki nakoim. Ngkana te tia uarongorongoa te Tautaeka n Uea ngkoe i nanon ririki aika bati, e aki riai ao n uaana kataneiaia aika a boou?

 E ataia Iesu ae a kainnanoa buokaia taan rimwina bwa a aonga n riki bwa taan uarongorongo aika mwaatai, ao e boni kaota aroni karaoana. (Ruka 8:1) Ni boong aikai ao e kainnanoaki reireiaia tabemwaang bwa a na riki bwa minita aika mwaatai.

Ti aki riai n iangoia bwa e na mwaatai n angareirei te tia uarongorongo ae boou, tii man irirakin te mwakuri ni minita. E kainnanoa teuanne ke neienne ana kaetieti ae akoi man tatangira te tia angareirei. E irekereke naba te aeka n angareirei anne, kaotiotan aron te tia uarongorongo ae aki rangi ni mwaatai (1)  ni katauraoa ana maroro, (2) ni maroro ma kaain te auti ke ae kaitiboo ma ngaia, (3) n anga te maekatin, (4) ni manga okira ae kan ongora ao (5) ni moana te reirei n te Baibara. Ni koauana, e kona n noraki mwina aika raraoi ngkana e kakauongo ao ni kakairi n aanga ake a kabonganaaki n te mwakuri ni minita iroun are e buokia. (Ruka 6:40) E na boni kakaitau te tia uarongorongo ae boou iroun are e kukurei n ongora ao ni buokia ngkana e kainnanoa buokana. E na kakabwaiaaki naba te tia uarongorongo ae aki rangi ni mwaatai n taeka ni kaungaunga ao reirei n ibuobuoki.—TeMin. 4:9, 10.

MARORO MA TOAM N UARONGORONGO

E ngae ngkana ko kakorakorako ni mamaroro ma kaain auti nako, ma e nakoraoi te maroro ma toam ni boong riki tabeua n tain te mwakuri ni minita. Uringnga are e kanakoia Iesu taan rimwina “ni kakauomania” bwa a na uarongorongo. (Ruka 10:1) A kona ni kaai ni karikirakeia ao ni kaungaia n aia tai ni mwakuri. Ngaia are, e reke te ‘ikaungaunga i marenaia’ taari n taai ake a uarongorongo iai.—IRom 1:12.

Baikara bwaai ake ko kani maroroakin? Iai iroumi ae e a tia n rinanon te bwai ae kaungaaki iai? Ko a tia ni kunea te reirei ae kakawaki n am tai n ukeuke i bon iroum ke n te reirei n utu? Iai rikirakem teutana imwin teutana n te bwai ae ko ongoraea n tain te botaki? N tabetai, ko kona n aki toa ma te tia uarongorongo are e katoatai ni katoako. Ko ataia bwa e kangaa n ataa te koaua? E kangaa ni kakoauaa bwa bon aei ana botaki Iehova? Baikara kakabwaia ke baike e a tia n rinanoi? Tao ko kona n taekin tabeua baike ko a tia n rinanoi. E ngae ngke tera ae a taekinna aomata, ma e karekea te anga ae raoiroi te toa ma temanna n te mwakuri ni minita bwa a ‘na kateimatoaaki’ iai.—1 Tet. 5:11.

KATEIMATOAA AM KAETIETI AE—RAOIROI IBUKIN TE UKEUKE N REIREI

E kakawaki karikirakean ao iriran am kaetieti ae raoiroi ibukin te ukeuke n reirei, bwa e kateimatoaa iai ingaingam n te mwakuri ni minita. E katauraoi kaongora aika kakaokoro “te toro ae kakaonimaki ma ni wanawana.” (Mat. 24:45)  Ngaia are a rangi ni kakaokoro kaongora ake ko kona n reiakin ibukin amwarake n taamnei. Ti na iangoa te katoto n te reirei teuana ae tamaroa ibukin am ukeuke n reirei: Bukin tera bwa e rangi ni kakawaki uarongorongoan te Tautaeka n Uea? E na kaotaki bukina tabeua n te bwaoki ae raon te kaongora aei.

Iangoi baika kakawaki aika n te bwaoki ake a kona ni kateimatoaa ingaingam n uarongorongo. E aera ko aki kateia bwa tiam te ukeuke n reirei i bon iroum ao ni korei bukina riki tabeua? Imwina, kananoa am iango iai n ikotaki ma kiibu aika boutokaaki iai. Akea te nanokokoraki bwa ni karaoan aei, e a kakorakoraaki iai ingaingam n am mwakuri ni minita.

TAURAOI NI BUTIMWAEI REIREI N IBUOBUOKI

Ti buokaki n ana botaki Iehova are katoatai ni katauraoi reirei n ibuobuoki ibukini kanakoraoan ara mwakuri ni minita. N te katoto, irarikin ara mwakuri ni minita man te auti teuana ma teuana, ti kona n uataboa te rongorongo ae raoiroi n taabo ake aki baireaki tao n te reta, te tareboon, i rarikini kawai ke n ana tabo te botannaomata ao taabo ni bitineti. Ti kona naba ni bairei ara kaetieti bwa ti aonga ni uarongorongo n aono ake e burenibwai mwakuriaia.

Ko tauraoi ni butimwaei reirei aikai? Ko a tia ni katai tabeua mai iai? A bati ake a tia ni karaoi ao a nori mwina aika kakukurei. Iangoi katoto aika tenua.

E irekereke te moan ma te bwai ae e a tia n taekinaki n te kaongora teuana n Ara Mwakuri ni Minita n aroni moanakin te reirei man te Baibara. E kaungaaki iai te tari te aine ae April bwa e na waakina aei ma raona ni mwakuri aika teniman. E mimi ao e kukurei ngke a butimwaea te kan reirei ao a moanna naba n iriri bobotaki n te ekaretia.

 E kaineti te kauoua ni katoto ma nikiran ara maekatin. Ti kaungaaki iai bwa ti na ukeriia ake a kan ongoraei kaongora aika onoti n ara maekatin. E ribootinna te mataniwi n te aono ae uarereke n te United States bwa e anga te Awake! ibukin rabwani kaa nakoia manatia n titooa ni kabane ake n te aono anne. A nikiri ngaia ma buuna katoton te maekatin ae “Understanding Your Doctor” n aia aobiti taokita aika e raka i aon 100 mwaitiia n te aono anne. E taku teuaei: “A bongana kawaran aono akanne bwa ti kabwarabwaraira iai n ikotaki naba ma ara boki. Imwin ara itamwaomwao ma kaaina, e a nakoraoi riki te reitaki ma ngaiia.”

E irekereke te katenua ni katoto ma te uarongorongo n te tareboon. E kororeta te tari te aine ae Judy nakoni kautun ara etekuata ni kakaitau ibukin te kaungaunga ni kamanenaan te tareboon n te uarongorongo. E ribootinna te tina ae 86 ana ririki are bati aorakin rabwatana bwa e katoatai ni kakaraoa te beku ae tabu aei, ao e bati kimwareireina ni kairan te reirei n te Baibara n te tareboon ma te aine ae 92 ana ririki.

A rangi n uaana reirei n ibuobuoki ibukin te uarongorongo ake a taekinaki n ara boki. Ngaia are kabonganai! A kona ni buokiko ni kateimatoaa kukureim ao ingaingam n am mwakuri ni minita.

KATEI TIIA AIKA RAOIROI

E aki rangi ni kakawaki bwa e na taraaki nakoraoin ara mwakuri n uarongorongo ni mwaitini booki ake ti tibwai, mwaitin ara reirei n te Baibara ke mwaitiia aika ti buokiia bwa a na riki bwa ana toro Iehova. E ngae n anne, iraman ake e buokiia Noa aika tiaki kaain ana utu ni kaan bwa a na riki bwa taan taromauria Iehova? Ni koauana bon te tia uarongorongo ae nakoraoi ana mwakuri. E mataata ngkanne bwa e kakawaki ae ti riai ni beku ma te kakaonimaki ibukin Iehova.—1 Kor. 4:2.

A bati taan uarongorongoa te Tautaeka n Uea ake a kunea bwa ngkana a na karikirakea ingaingaia n te mwakuri aei, a riai ni katei tiia aika raoiroi. Tao baikara tabeua mai iai? Iai tabeua iango aika taekinaki n te bwaoki ae raon te kaongora aei.

Ukeri aanga ake e na nakoraoi iai am beku ao n uaana man ana ibuobuoki Iehova. Ngkana ko a roko n tiam akanne, e na reke iroum te kimwareirei ao te raunnano n ataan ae ko a tia ni kabanea am konaa n tataekina te rongorongo ae raoiroi.

N etina, e kona tataekinan te rongorongo ae raoiroi n riki bwa te kataaki. Ma iai baika ko kona ni karaoi ngkana ko na riki bwa te tia uarongorongoa te Tautaeka n Uea ae e ingainga. Uaia n ikaungaunga ma toam n uarongorongo, karikirakea ao kateimatoaa am kaetieti ae raoiroi ibukin te ukeuke n reirei, kakabonganai ana reirei n ibuobuoki te toro ae kakaonimaki ao katei tiia aika raoiroi. Ma e kakawaki riki ururingan ae e a tia te Atua n anganiko te mwioko ae rianako, ae tataekinan te rongorongo ae raoiroi ngkai ngkoe naba temanna ana tia Kakoaua. (Ita. 43:10) Ai kakimwareireira anne ngkana ko kateimatoaa ingaingam n te mwakuri ni minita!