Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani (Kaongora Ibukin te Reirei)  |  February 2015

Te Bwaintangira ae Kamimi Nakoia I-Tiaban

Te Bwaintangira ae Kamimi Nakoia I-Tiaban

N TE botaki ae okoro i Nagoya i Tiaban n Eberi 28, 2013 ao e kamimia taan ongora Anthony Morris ae kaain te Rabwata n Tautaeka n te katanoata ae rangi ni kakaongora ni kaineti ma otinakon te boki ae boou n te taetae n Tiaban ae The Bible—The Gospel According to Matthew. A butimwaea te katanoata aei taan ongora aika 210,000 tabun ake a roko ke rinanon te intanete n aia uboubo ae moan te maan.

E okoro te boki ae Ana Euangkerio Mataio ae 128 iteranibaana are e a manga boreetiaki man te New World Translation n te taetae n Tiaban. E kabwarabwaraa Brother Morris bwa e katauraoaki ibukini “kaitaraani baika a kainnanoi kaain Tiaban.” Baikara kanoana? Tera bukini katauraoana? Ao tera aroni butimwaeana irouia aomata?

BAIKARA KANOANA?

A mimi iai taan ongora n tein te boki ae Matthew. A kona ni koreaki manin taeka n Tiaban n etirake ke n tei n rara ao a boreetiaki tabeua n ikotaki naba ma aika ngkai, a koreaki ni manna aika a tei n rara. Ma e ngae n anne, e koreaki te boto n iango n te boki ae boou aei n etirake, ike e a kabonganaaki iai te koroboki n Tiaban ae rangi n ataaki n nuutibeeba ao booki. A bati taani wareware aika kaain Tiaban ake a iangoia bwa e bebete te wareware iai. Irarikin anne, a karinaki atun iteranibaana n te boto n iango n te kaongora bwa atuni mwakorokorona bwa e aonga ni kona ni kai nori baika kakawaki te tia wareware.

A waekoa taari i Tiaban ni kamanena raoi kanoan te boki ae Matthew. E taku temanna te tari te aine ae 80 tabun ana ririki: “I a tia ni wareka te boki ae Matthew n taai aika bati rimoa,” ma I buokaki n teini korobokiana ae etirake ma atuni mwakorona nako bwa N na ota raoi riki n te Kabwarabwara i aon te Maunga.” E korea ae kangai te tari te aine ae te roro n rikirake: “I wareka te boki ae Matthew ni kabane n tii te taina. I bon taneiai ma tein te koroboki ae tei n rara, ma a bati kaain Tiaban aika a tangira riki te koroboki ae etirake.”

E KATAURAOAKI IBUKIA KAAIN TIABAN

Bukin tera bwa te boki ae tii teuana aei e na kaaitarai riki kainnanoia kaain Tiaban? E ngae ngke a bati kaain Tiaban aika a aki taneiai ma te Baibara, ma a bon ingainga ni warekia. E a reke angaia naake a tuai man nonora te Baibara n taua mwakoron te boki ae tabu aei i nanoni baia ma ni wareka te Euangkerio ae Mataio.

Bukin tera bwa e rineaki te boki ae Mataio? Ngkana a ongo kaain Tiaban te taeka ae “Baibara,” a a bon uringa iai Iesu Kristo. Ai ngaia are e rineaki te boki ae Mataio, ibukina bwa iai i nanona rongorongoni kateirikian ao bungian Iesu, ana Kabwarabwara i aon te Maunga ae rangi n ataaki ao ana taetae ni burabeti aika mataata ibukini kabaneani boong. Aikai reirei ake a na kakaongora nakoia kaain Tiaban aika bati.

A ingainga nanoia taani uarongorongoa te Tautaeka n Uea i aon Tiaban ni moanakin tibwaan te boki ae boou man te auti teuana ma teuana ao ni manga  okiraia aomata naba. E korea ae kangai te tari te aine: “E a bati riki ngkai au tai n angania aomata Ana Taeka te Atua n ara aono. “Ni koauana, I angania aomata katoton te boki ae Matthew ni bwakantaain naba te botaki anne!”

TERA AROIA AOMATA NI BUTIMWAAIA?

Tera aroia taan uarongorongo ni kabwarabwaraa te boki ae Matthew? A bati kaain auti i Tiaban aika a taneiai ma aeka n taeka aika “te mataroa ae wariki,” “moomin te bwaeao i mataia beeki” ao “tai iango n raraoma ngkanne ibukin ningabong.” (Mat. 6:34; 7:6, 13) A mimi ngke a a ataia ae taeka aikai bon ana taeka Iesu Kristo. Ngke a nori taeka aikai n Ana Euangkerio Mataio, a a bati ake a kangai: “I a kamani kani wawareka te Baibara n tii te taina.”

Ngke a a manga okiriia ake a butimwaea te boki ae Matthew taan uarongorongo, a aki toki n taekinna kaain auti bwa a wareki naba ngkekei tabeua kanoana ma tiaki ni kabane. E taku te mwaane ae 60 tabun ana ririki nakon te tia uarongorongo temanna: “E bati au tai n okioki ni warekia ao I a kabebeteaki iai. Taiaoka ma reireinai ae bati riki ni kanoan te Baibara.”

E a kaatuuaki riki uarongorongoan te boki ae Matthew n te uarongorongo nakoia aomata nako. Ngke e uataboa te mwakuri anne te tia uarongorongo temanna, e bon anganako ana atureti n te intanete neiei nakon te aine are e butimwaea te boki ae Matthew. Teuana te aoa imwina, e a kororeta te aine anne nakon te tari aei ao e kaotia ae e a tia ni wareka mwakoroni bokin te Baibara anne ao e kan reiakina ae bati riki. Teuana te wiki imwina, e a moana ana reirei n te Baibara, ao e a waekoa n iririi bobotaki.

E raka i aon 1,600,000 katoton te boki ae The Bible—The Gospel According to Matthew ake a a tia ni katokaaki ni kaibuke n tibwaaki nakon ekaretia nako i aon Tiaban. A anganaki aomata mwaitini katotona ae bubua ma bubua te nga ni katoa namwakaina. N te kabwarabwara ni moan te boki aei, e a kaotaki iai aia iango taani boreeti ae kangai: “Ara kantaninga bwa ni warekan te boki aei, e a kakorakoraaki riki iai kan reiakinan te Baibara iroumi.”