Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

TE TAUA-N-TANTANI (KAONGORA IBUKIN TE REIREI) February 2015

Iai n te maekatin aei kaongora ibukin te reirei n Eberi 6 nakoni Mei 3, 2015.

Te Bwaintangira ae Kamimi Nakoia I-Tiaban

E otinako te boki ae boou ae “The Bible—The Gospel According to Matthew” i Tiaban. Baikara kanoana? Tera bukini katauraoana?

Kakairi n Nanorinanon Iesu ao Ana Akoi

1 Betero 2:21 e kairira bwa ti na tou mwini mwanekan Iesu. Ti na kangaa ni kakairi n ana akoi Iesu e ngae ngkai ti aki kororaoi?

Kakairi n Ninikorian Iesu ao Ana Ataibwai

Ti buokaki n te Baibara bwa ti na reiakina aron Iesu. Iangoa arora ae ti kona iai n toua mwini mwanekana rinanon katotongan ninikoriana ao ana ataibwai.

Kateimatoaa Ingaingam n te Mwakuri ni Minita

Ti ataia bwa bon te mwakuri ae moan te kakawaki tataekinan te rongorongo ae raoiroi ni boong aikai. Ti na kangaa ni kateimatoaa ao ni karikirakea ingaingara n te mwakuri ni minita?

Katauraoaia Natannaomata ni Kaineti ma “Baike [A] Reiakin Ibukin Iehova”

A kangaa n tokanikai Kristian ake rimoa n tataekinan te rongorongo ae raoiroi? Tera ae karika te uarongorongo bwa e na bebete riki n te moan tienture nakon boong riki ake tabeua rimoa?

E Kaira Ara Mwakuri n Angareirei Iehova ni Katobibia te Aonnaba

Tera ae riki n taai aikai, ae a buokaki iai ana toro Iehova n tataekina te rongorongo ae raoiroi n te aro a uaana ni kabutaa te aonnaba?

Titiraki Mairouia Taani Wareware

Tera ae riai ni karaoaki ibukini buokaia taari ake a rotakibuaka ni boini boiarara? N taai raa ae e riai n rabuna atuna iai te aine ae te tia uarongorongoa te Tautaeka n Uea?

RONGORONGORA RIMOA

“Te Bong ae Rangi ni Kakawaki”

E aranaki Kauringaan maten Kristo n te Zion’s Watch Tower bwa “te bong ae rangi ni kakawaki ao a kaungaaki taani wareware bwa a na kakauringnga. E kangaa ni karaoaki te Kauring n taai ake rimoa?