Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani (Kaongora Ibukin te Reirei)  |  January 2015

Katituaraoa Iehova ao Ko na Kakabwaiaaki

Katituaraoa Iehova ao Ko na Kakabwaiaaki

“Katituaraoa Iehova; ba E raoiroi.”—TAIAN ARERU 106:1, BG.

1. Bukin tera bwa ti riai ni katituaraoa Iehova?

TI BON riai ni katituaraoa Iehova ae te tia Anga “bwaai n tituaraoi aika raraoi ma bwaintangira” ni kabane. (Iakobo 1:17) Ngkai bon te tia Kawakinira ae tatangira, e mwannanoi baika ti kainnanoi ni kabane ibukini marurungira ao ara onimaki. (Taian Areru 23:1-3) E a tia ni kaotia bwa boni ngaia n “nera ni kamaiu ma korakorara” ai moarara riki n taai ake a kai nanora iai! (Taian Areru 46:1BG) Ni koauana, iai bukina aika bati ngkai titeboo ara iango ni kabane ma te tia areru are e korea ae kangai: “Katituaraoa Iehova; ba E raoiroi: Ba bon akea tokin ana atataiaomata.”—Taian Areru 106:1, BG.

Ara kibu ibukin te ririki ae 2015: “Katituaraoa Iehova; ba e raoiroi.”Taian Areru 106:1, BG.

2, 3. (a) Baikara karuanikai ngkana ti aki katituaraoi ibukini kakabwaiaara? (b) Baikara titiraki aika ti na rinanoi n te kaongora aei?

2 E aera bwa e kakawaki ibukira iaiangoan te katituaraoi? N aron are e taetae ni burabetinaki, e a rikirake te aki katituaraoi irouia aomata ni kabaneani boong aikai. (2 Timoteo 3:2) A bati aika a aki katituaraoi ngkana a kakabwaiaaki. Ibukin te kariri mani bitineti aika n te aonnaba ma ana katanoata, a a kakorakoraia mirion ma mirion aomata ni karekei baika bati riki n oneani mwin are a na rau nanoia ni baika iai irouia. Ti kona naba n rotakibuaka  n te nano n aki katituaraoi aei. Ti kona ni kakairi irouia tibun Iteraera rimoa n aki katituaraoi ao ni kabuaa kukureira n ara iraorao ma Iehova ae kakawaki ao kakabwaia ake e a tia n anganira.—Taian Areru 106:7, 11-13.

3 Iangoa naba te bwai ae kona n riki ngkana ti kaaitara ma kataaki aika kangaanga. N taai akanne, ti kona ni kai taonaki nako ao ni mwanuokini kakabwaiaara. (Taian Areru 116:3) Ai ngaia are ti na kangaa ni karikirakea te nano ni katituaraoi ao n teimatoa iai? Ao tera ae e na buokira bwa ti na teimatoa n iangoa ae raoiroi, e ngae naba ngkana ti rinanoni kataaki aika kakaiaki? Ti na noria.

“IEHOVA, A BATI AM MAKURI . . . AIKA KO KARAOI”

4. Ti na kangaa ni kateimatoa te nano ni katituaraoi?

4 Ngkana ti na karikirakea te nano ni katituaraoi ao n teimatoa iai, ti riai ni kakoauaa ao ni kananoi ara iango ma te kukurei ni kakabwaiaara mairoun Iehova, ao n iaiangoa raoi ana tangira ni koaua. Ni karaoan anne iroun te tia areru, e anaaki nanona ni baika bati aika kamimi ake e a tia ni karaoi Iehova.—Wareka Taian Areru 40:5BG; 107:43.

5. Tera reireiara mairouni Bauro ibukini karikirakean te nano ni katituaraoi?

5 A bati reireiara mairoun te abotoro Bauro ibukini karikirakean te katituaraoi. E teretere raoi bwa e kananoa ana iango i aoni kakabwaiaana, ibukina bwa e aki toki n tataekina nanona ni katituaraoi. E bon ataia Bauro bwa e a tia n riki bwa “te tia taetaebuakaa te Atua ao te tia bwainikirina te aba, ao te tia kabononano.” Ngaia are e katituaraoi bwa e ngae ngke e karaoi mwakuri aika buakaka rimoa, ma a a tia n nanoangaia te Atua ma Kristo ao ni mwiokoia n te mwakuri ni minita. (Wareka 1 Timoteo 1:12-14.) E korakora naba nanoni Bauro ni kaitauia raona ni Kristian ao e aki toki ni katituaraoa Iehova ibukin aroaroia aika raraoi ao kakaonimakia n te mwakuri. (I-Biribi 1:3-5, 7; 1 I-Tetaronike 1:2, 3) Ao ngke e aitara Bauro ma kataaki, e waekoa ni katituaraoa Iehova ibukin ana boutoka ae roko n taina ae riai mairouia tarina n te onimaki. (Mwakuri 28:15; 2 I-Korinto 7:5-7) Ngaia are e aki kamimi ngkai a kaunganano nakoia Kristian ana koroboki Bauro aikai: “Kam na kaotiota ami kakaitau. . . . , ao n ikaungaunga i marenami n taian areru ma nebonebo nakon te Atua, ao anene aika bwain te onimaki ma te nanoraoi.”—I-Korote 3:15-17.

KANANOAN TE IANGO AO TE TATARO BONI BAIKA KAKAWAKI IBUKIN TE KATITUARAOI

6. Tera ae ko katituaraoa riki iai Iehova?

6 Ti na kangaa ni kakairi n ana katoto ae raoiroi Bauro ibukini karikirakean te nano ni katituaraoi? N aroni Bauro, ti riai ni kananoi ara iango ni baike e a tia ni karaoi Iehova i bon ibukira. (Taian Areru 116:12) Ngkana arona bwa ko titirakinaki ni kangai: ‘Baikara kakabwaiaam mairoun Iehova aika ko katituaraoi iai?’ ao tera am kaeka? Ko na taekina naba am iraorao ae kakawaki ma Iehova? Ke kabwaraan am bure ibukina bwa ko onimakina ana karea ni kaboomwi Kristo? Ko na mwanewei araia taari ake a a tia ni buokiko n am tai n aitara ma kataaki aika kangaanga tabeua? Ni koauana, ko na bon aki mwanuoka mwaneweani buum ae ko tangiria ke natim aika rangi ni kakawaki iroum. Ngkana ko kananoa am iango i aon aeka ni kakabwaia akana a anainano akanne mairoun Tamam ae tatangira ae Iehova, e na kairiko nanom ni kakaitau bwa ko na katituaraoia ni katoabong.—Wareka Taian Areru 92:1, 2.

7. (a) Bukin tera bwa ti riai n tataro ni katituaraoi? (b) Ko na kangaa ni kakabwaiaaki man am tataro ni katituaraoi?

7 Ngkana ti ururingi n taai nako  kakabwaiaara, ti a tauraoi iai n tataro nakon Iehova ao ni katituaraoia. (Taian Areru 95:2; 100:4, 5) A bati aika a iangoa te tataro bwa bon tii te anga ni bubutii bwaai nakon te Atua. Ma ti ataia bwa e kukurei Iehova ngkana ti katituaraoi ni baika iroura. A rangi ni bati n te Baibara tataro ni katituaraoi aika kaunganano, n ikotaki naba ma are a taekinna Anna ma Etekia. (1 Tamuera 2:1-10; Itaia 38:9-20) Mangaia are kakairi irouia tooro akanne aika kakaonimaki ake a kaotiota te nano ni katituaraoi. Eng, katituaraoa Iehova n am tataro ibukini kakabwaiaam. (1 I-Tetaronike 5:17, 18) A bati kakabwaia mani karaoan anne. E na karauaki nanom, e na rikirake tangiran Iehova ao ko na kaaniaki riki ma ngaia.—Iakobo 4:8.

Baikara kakabwaia mairoun Iehova aika ko katituaraoi iai? (Nora barakirabe 6, 7)

8. Tera ae kona ni kairira bwa ti na aki katituaraoi ibukini bwaai ni kabane ake e a tia ni karaoi Iehova ibukira?

8 E aera ngkai ti riai n taratara raoi ni kaineti ma karuanikain te aki katituaraoi ibukin raoiroin Iehova? ibukina bwa rikiara ae te kabwaka ni katituaraoi. Iangoia, a kamaekaaki ara moani karo aika Atam ma Ewa n te onnaroka ae bwaretaiti. A bane n reke baika a kainnanoi ao kantaningaan te maeka ma te rau n aki toki. (Karikani Bwaai 1:28) Ma a aki katituaraoi ni kakabwaiaaia. A nanonrang n tangira ae bati riki. N tokina, a a kabuai bwaai ni kabane. (Karikani Bwaai 3:6, 7, 17-19) Ibukina bwa ti otabwaniniaki irouia aomata aika aki katituaraoi, ti kona naba ni moanna ni mwaninga taekani baike e a tia ni karaoi Iehova ibukira. Ti kona ni moanna n aki katituaraoi ibukin ara iraorao ma ngaia. Ti kona naba n aki katituaraoi ibukin te mwioko ae ti a riki bwa kaain te botaki n itaritari ae katobibia te aonnaba. Ti kona ni moanna n tabeakin riki bwain te aonnaba aei aika a na waekoa ni maunanako. (1 Ioane 2:15-17) Ngkana ti na rarawa nakon te bwai ni kamwane anne, ti riai ni kananoi ara iango i aoni kakabwaiaara ao ni katoatai ni katituaraoa Iehova ibukin te kakabwaia ngkai ti a riki bwa ana aomata.—Wareka Taian Areru 27:4.

TE NANOMWAAKA I AANI KATAAKI

9. Bukin tera bwa ti riai n iaiangoi kakabwaiaara ngkana ti aitara ma kataaki aika kakaiaki?

9 Ti kona ni buokaki n nanomwaaka i aani kataaki aika kakaiaki man te nano ni katituaraoi. Ti kona n taonakinako ngkana ti karina n aitara ma bitakin te aroaro n aron aki kakaonimakin te rao ni mare, te aoraki ae karuanikai, maten ae tangiraki iroura, ke te uruakinnano imwin te kabuanibwai ae karina. Ti na boni kabebeteaki n taai akanne ao ni kakorakoraaki n iaiangoani  kakabwaiaara. Iangoi rongorongoia aomata aikai.

10. E kangaa ni kakabwaiaaki Irina ngke e katituaraoi ni bwaai ni kabane aika raraoi ni maiuna?

10 E mare Irina * ae te urekura bwaiania i Amerika Meang ma unimwaanen te ekaretia are e noraki bwa e aki kakaonimaki ao e kitanna ma natina. Tera ae buokia bwa e na kakaonimaki ni waakinaanako ana beku ibukin Iehova? E taku: “I katituaraoa Iehova ibukin ana mwamwannano nakoiu. Man rinean are N na katituaraoi ibukini bwaai ni kabane aika raraoi ni maiu ni katoabong, I a kona n ataia bwa bon te kakabwaia kinaakiu ao tangirau iroun Tamara ae i karawa are e kamanoai. I ataia bwa e na bon aki kitanai.” E ngae ngke e a tia Irina n rinanon aaro aika kauruakinano ni maiuna, ma e kateimatoaaki n nanona ae kimwareirei ao e riki bwa nibwan te kaungaunga nakoia aomata nako.

11. Tera ae buoka Kyung-sook bwa e na nanomwaaka n aorakina ae karuanikaia maiuna?

11 E bwaiania Kyung-sook ma buuna ake a maeka i Atia n te maan ae raka i aon 20 te ririki. E karina ni kuneaki aorakin neiei ae e a rangi ni kakaiaki ae te kaentia ni maamaana ao e tuangaki bwa e na maiu riki i nanon tenua nakon onoua te namwakaina. E ngae ngke e a tia neiei ma buuna n aitara ma kataaki aika bati, aika korakora ao aika karako, ma a boni marurung n taai nako. E taku neiei: “I rangi n rawawata n te aoraki aei n te aro are I a namakinna bwa a a bane ni bua au bwai, ao I a rangi n raraoma.” Tera ae buoka neiei bwa e na nanomwaaka? E taku: “Imwaini matu ni katoa tairiki, I nako taubukin ara auti ao n tataroi baika nimaua ni kabaibati ake I kukurei iai n te bong anne. Imwin anne, I a namakina te raunnano ao ni kaungaaki bwa N na kaotiota tangiran Iehova.” E kangaa ni kakabwaiaaki Kyung-sook man ana tataro ni katoai tairiki aikai? E taku: “I a ataia ae e kateimatoaai Iehova n au tai ni kataaki ao a bati riki kakabwaia ni maiura nakoni kataaki.”

Ngaia ao mwaanena are e maiu ae John (Nora barakirabe 13)

12. E kangaa ni kabebeteaki Jason imwini mateni buuna?

12 E kabwanina ana tai Jason n ana mwakuri n te aobiti n tararua i Aberika n te maan ae raka i aon 30 te ririki. E taku teuaei: “E mate buu itua te ririki n nako, ao I kona n taonakinako n te rawawata. I kona n rangi n nanokawaki n iaiangoan arona ngke e kabokorakora ma aorakina ae te kaentia.” Tera ae buoka Jason n nanomwaaka? E taku: “N te tai teuana, I bon ururinga te tai are ti kukurei iai ma buu ao ni kaai ni bobotaki ao I katituaraoa Iehova n au tataro ibukin au ururing anne. I namakina kabebeteakiu ao imwina I a moanna ni katoatai ni katituaraoa Iehova ibukin ururingan taai aika kakukurei akanne. E a rangi ni kaokoro aroarou man nanou ni katituaraoi. I teimatoa n namakina te rawawata ni buani buu, ma e a tia ni bitaki aroarou mani katituaraoan Iehova ibukin au mare ae raoiroi ao te kakabwaia naba ae te beku ibukina ma te aomata ae korakora tangiran te Atua irouna.”

“I rangi ni kakaitau ngkai Iehova bon Atuau.”—Sheryl

13. Tera ae buoka Sheryl bwa e na nanomwaaka ni buaia angiia kaain ana utu?

13 Ngke e oreaki nukani Biribin n te Super Typhoon Haiyan n raabanen 2013, a a kuri ni bane ni bua ana bwai Sheryl are ai bon tibwa 13 ana ririki. E taku: “E bua mwengau ao angiia kaain au utu.” A mate tamana, tinana ao tarina ma mwaanena aika teniman n te ieka ae rangi ni korakora. Tera ae buoka Sheryl bwa e na nanomwaaka n rinanon te kabuanibwai aei ao n aki un? Bon iai nanona ni katituaraoi ao e teimatoa n namakini kakabwaiaana. “I nori aia mwakuri nako ni kabebete ao ni kaungaunga taari nakoia ake a kainnanoa buokaia. I ataia naba ae a bane n tataro ibukiu taari ni katobibia te aonnaba.” E reitia ni kangai: “I  rangi ni kakaitau ngkai Iehova bon Atuau. E anganira n taai nako baika ti kainnanoi.” Eng, bon te bwainnaoraki ae korakora namakinani kakabwaiaara nakon are ti na taonakinako n te nanokawaki. E ibuobuoki te nano ni katituaraoi bwa ti na waakinako n aki ongei baika a riki aika karawawata aika ti aitara ma ngaai.—I-Ebeto 5:20; wareka I-Biribi 4:6, 7.

“N NA BONI KIMAREIREI NABA IROUN IEHOVA”

14. Tera te kantaninga ae kakukurei ae imwaira? (Nora te taamnei ni moan te kaongora aei.)

14 A kimwareirei ana aomata Iehova ni kakabwaiaaia ma ngkekei ni karokoa ngkai. N te katoto, imwini kamaiuaia tibun Iteraera mairouni Barao ma ana taanga ni buaka n Taari ae Uraura, ao a kaotiota kimwareireia n anene n nebonebo ao ni katituaraoi. (Te Otinako 15:1-21) Ni boong aikai, ara kantaninga ibukini kamaiuara mani bwaai ni kabane aika a kariki rawawatara ao nanokawakira, bon teuana mai buakoni kakabwaiaara ae rangi ni kakawaki. (Taian Areru 37:9-11; Itaia 25:8; 33:24) Iangoa aron ara namakin ngkana e a kamaunaia Iehova taani kairiribai ni kabane ao ni butimwaeira nakon te waaki ae boou i aon te aba ike e mena iai te rau ao te raoiroi. Ai bon anne te bong ni katituaraoi!—Te Kaotioti 20:1-3; 21:3, 4.

15. Tera ae ko motinnanoia bwa ko na karaoia i nanon 2015?

15 Ti ingainga nakon rekeni kakabwaiaara aika bure warekaia mairoun Iehova i nanon 2015. Ni koauana, ti kona naba n aitara ma kataaki tabeua. N aki ongeia bwa tera ae na riki, ti ataia bwa e na bon aki kitanira Iehova. (Te Tua-Kaua 31:8; Taian Areru 9:9, 10) E na bon teimatoa ni katauraoi bwaai ni kabane aika ti kainnanoi bwa ti aonga ni kakaonimaki ni beku ibukina. Ai ngaia are, ti bia motinnanoia bwa ti na kateimatoa te nano are iroun te burabeti ae Abakuka are e kangai: “Ngkana tao e aki ue te biku, Ao ngkana akea naba uaani kurebe; Ao e toki uaan te oriwa, Ao ngkana a aki karika te amarake tawana; Ao ngkana a kamateaki tiibu mani neia, Ao ngkana akea riki kao i nanoni neia n amarake: Ao N na boni kimareirei naba iroun Iehova, N na kakatonga iroun Atuani kamaiuau.” (Abakuka 3:17, 18, BG) Eng, ti bia kimwareirei n iaiangoi kakabwaiaara ao ni kaungaaki bwa ti na kakairi n te kaungaunga n ara kibu ibukin te ririki ae 2015 ae kangai: “Katituaraoa Iehova; ba E raoiroi.”—Taian Areru 106:1, BG.

^ bar. 10 A bitaki aara tabeua n te kaongora aei.