Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

A Aanga Ngaiia i New York

A Aanga Ngaiia i New York

TABEUA te ririki n nako a mwengaraoi ni maeka Cesar ma buuna ae Nei Rocio i California. E mwakuri teuaei n te tabo are e tabe ma bwaai ni kaabue, bwaai ni kaukiang ao kamwaitoro ao e itera n tai Rocio n ana aobiti te taokita. Iai oin aia auti ma akea natiia. Ma e ngae n anne, iai te bwai ae riki are e bitii maiuia. Tera te bwai anne?

N Okitobwa 2009, e kanakoaki te reta man te aobiti n tararua n te United States nakoia ekaretia nako n te aba anne. A kaoaki iai taan anganano aika mwaatai bwa a na kororeta ni bubutii ibukin te mwakuri n te Betaera, i nanon tabeua te tai ni buoka kabuburaan te aobiti n tararua i Wallkill i New York. A kaoaki naba bwa a na kororeta ni bubutii naake a raka aia ririki i aon are e taneiai te aba iai n te mwakuri n te Betaera. A taku Cesar ao Rocio: “Ibukina bwa ti a boni kara, ti ataia ae ai bon tii aei ara tai i nanoni maiura ae ti na beku iai n te Betaera. Ti na bon aki katibanakoa ara tai aei ibukin te bwai teuana!” A waekoa naba ngkekei ni karin aia beeba ni bubutii.

Taan anganano tabeman aika a mwakuri i Warwick

E a raka i aon teuana te ririki ao a tuai mani kaoaki Cesar ma Rocio nakon te Betaera. Ma e ngae n anne, a karaoi mwaneka tabeua ibukin uaiakinan tiaia mani kabebeteani maiuia. E taku Cesar: “Ti bita ara karaati nakon te ruu teuana bwa e aonga ni kona n tangoaki ara auti irouia tabeman. Imwina, ti a mwaing man ara auti are ti mimitaraia ae 2,200 te buti abwakina ao raababana are ti kateia tabeua te ririki n nako, ao ni maeka n ara ruu ae 270 te buti abwakina ao raababana. Ni karaoani bitaki aikai, titeboo ma e a bebete riki iroura butimwaean te kakao nakon te Betaera n aki ongei baika riki.” Tera ae riki imwina? E taku Rocio: Teuana te namwakaina imwini mwaingira nakon ara ruu ae uarereke, ti a kaoaki bwa ti na anganano tabeua te tai ni mwakuri i Wallkill. E teretere nakoira bwa mani kabebeteani maiura, e a reke iai kakabwaiaara mairoun Iehova.

Jason, Cesar, ao William

E KAKABWAIAAKI AIA ANGANANO

Bubua ma bubua taari ake a anganano ibukin uataboan te kateitei ae waakinaki ngkai n Aonon New  York n aron Cesar ao Rocio. A bati mai buakoia naakai aika a boutokaa kabuburaan Wallkill, ao a bati riki ake a mwiokoaki bwa a na buoka kateani kautun ara botaki n te aonnaba i Warwick. * A bati taanga ake a a tia ni kitani mwengaia aika kamwengaraoi, aia mwakuri aika bubura booia iai ao aia man bwa a aonga ni beku ni kabwanina aia tai ibukin Iehova. E a tia Iehova ni kakabwaiaa te aeka n anganano anne? E a bon tia!

Way

N te katoto, n te kaawa ae Kansas ao a kaboonakoa mwengaia ao angiin aia bwai Way ae te tia iti ao Debra ake e a kaania 60 aia ririki, ao ni mwaing nako Wallkill bwa a na beku n te Betaera ma a ririanna man aia tabo. * E ngae ngke e kainnanoaki karaoani bitaki ni maiuia, ma a namakinna bwa e rangi ni manena riki aia anganano. E taku Debra ni kaineti ma mwiokoana n te Betaera: “N tabetai, I namakinna bwa kaanga I a uataboa teuana mai buakoni kateitei n te Bwaretaiti ake I nori n taamnein ara boki!”

A kaboonakoa mwengaia ma aia bwai Melvin ao Sharon i Carolina Maiaki bwa a aonga ni kona n ibuobuoki i Warwick. E ngae ngke e aki bebete karaoan anganano aikai, ma a namakinna te taanga aei bwa a kakabwaiaaki ngkai a a ira buakon te kateitei ae kakawaki anne. A taku: “Bon te namakin ae moan te tamaroa te kimwareirei ae reke man ataakin ae ko a kakororaoa te bwai teuana ae e na kakabwaiaaki iai te botaki ni katobibia te aonnaba.”

Kenneth

A mwaing mai California Kenneth, ae te tia kateitei ae e a ritaea ao Maureen, ake ai 50 tabun aia ririki bwa a na mwakuri n te kateitei are i Warwick. A karaoi aia babaire ma te tari te aine n te ekaretia bwa e na tararuaa mwengaia ao a butiia kaain aia utu bwa a na buoka kawakinan tamani Ken are e a kara. A uringaaba ngkai a karaoi aia anganano bwa a na mwakuri n te Betaera? A aki! E taku Ken: “Ti a rangi ni kakabwaiaaki. Akea te kangaanga iai? Bon iai, ma ti rangi ni kakabwaiaaki ni maiura, ao ti tataekina raoiroin te beku aei nakoia aomata nako ma nanora ni kabane.”

TE TOKANIKAI I AONI KANGAANGA

A angiia naake a anga ngaiia bwa a na ibuobuoki a bon riai naba n tokanikai i aoni bwaai n tutuki. N te katoto, a maeka ma te kukurei i Pennsylvania William ao Sandra ake ai tibwa 60 aia ririki. Iai aia kambwana ae kakaraoi bwaini mitiin ao a mwakuri iai 17 aomata. A boni beku n te ekaretia are a mena iai mangke a uarereke, ao a maeka angiia aia koraki n te tabo anne. Ai ngaia are ngkana iai ae e kainnanoaki ibukin te ririanna ni mwakuri i Wallkill, a  ataia iai bwa a nang kitani bwaai ni kabane ake a taneiai ma ngaai ao e kuri naba n ae aomata ni kabane ake a kinaia. E taku William: “Akea te nanououa, bwa ti a tokanikai i aon te kangaanga ae te kabanea n rawawata.” Ma e ngae n anne, imwini aia tataro ae bati te taanga aei, a motinnanoia bwa a na mwaing ae te mwaneka ae bon akea uringaabaia iai. E manga taku: “Akea te bwai riki teuana ae kona ni kabotauaki ma te kimwareirei ae reke man te kaai ni beku ma kaain te utu ni Betaera. I a kukurei riki ma Sandra nakon are mai mwaina!”

Taanga tabeman aika a mwakuri i Wallkill

E kaoaki Ricky, ae te manatia n te kateitei i Hawaii, bwa e na ririanna ni mwakuri n te Betaera ibukini buokan te kateitei i Warwick. E tangiria buuna ae Kendra bwa e na bon butimwaea te kakao. Ma iai tabeia ae riai ibukini kawakinan natiia te mwaane ae Jacob ae 11 ana ririki. A iangoia bwa e raoiroi ngkana e mwaing aia utu nakon Aonon New York ao tao e a kona n taneiai natiia ma te maiu n te tabo ae rangi ni kaokoro.

E taku Ricky: “Teuana mai buakoni baika a moanibwai, boni ukeran te ekaretia aika iai ataei aika a marurung ni bwaai n taamnei. Ti tangiria bwa a na bati raoraon Jacob aika raoiroi.” Ma a noria bwa e karako ataein te ekaretia are a mena iai ma a bati kaain te utu ni Betaera. E taku Ricky: “Imwin ara moani botaki, I titirakina Jacob ana namakin ibukin te ekaretia ae boou aei, ai moarara riki ngkai akea ataei aika ana roro. E taku: ‘Tai raraoma Bwabwa. A na riki rooro n rikirake n te Betaera bwa raoraou.’”

E reke ana iraorao Jacob ao ana karo ma kaain te utu ni Betaera n aia ekaretia

Ni koauana, a bon iraorao rooro n rikirake n te Betaera ma Jacob. Tera mwina? E taku Ricky: “N te tairiki teuana, I rirarikin ana ruu natiu ao I noria bwa e teimatoa n ura ana taura, I kantaningaia bwa N na ooia n takaakaro n te kaombiuta, ma e bon aki bwa e wareware n te Baibara! Ngke I titirakinna bwa tera are e karaoia, e kaeka ni kangai: ‘I a riki bwa aongkoa te roro n rikirake ngai n te Betaera, ao N na wareka te Baibara ni kabane i nanon teuana te ririki.’” A rangi ni kukurei Ricky ao Kendra, tiaki tii ibukina bwa e kona Ricky n uataboa te kateitei i Warwick, ma ibukina naba bwa e a boutokaaki rikiraken ana onimaki natiia mani mwaingia.—Taeka N Rabakau 22:6.

AKEA TABEAIANGAN TE IANGO IBUKIN TAAI AIKA A NA ROKO

Luis ao Dale

N tokina, e na bon tabwanin raoi te mwakuri ni kateitei i Wallkill ao Warwick, ai ngaia are a ataia naake a kaoaki ibukin te ibuobuoki iai bwa a na beku n te Betaera i nanon tabeua te tai. A rangi n raraoma taari aikai bwa a na nakea ke tera ae a nang karaoia? A bon aki! A bati aika titeboo aia iango ma taanga aika ai 50 tabun aia ririki mai Florida. E taku John, are te manatia n te kateitei ma buuna ae  Carmen, ake a mwakuri n anganano i nanon tabeua te tai i Warwick: “Ti a tia n nora aron Iehova n tararuai baika ti rangi ni kainnanoi ni karokoa ngkai. Ti iangoia bwa e bon aki karokoira ikai Iehova n te tai aei ao ni manga kitanira rimwi riki.” (Taian Areru 119:116) A mwakuri naba i Wallkill Luis are e kakaraoi bwaai n tiriai ma buuna ae Quenia. A taku: “Ti a kaman nora bain Iehova ae tituaraoi ni katauraoani baika ti kainnanoi ibukini maiura. E ngae ngke ti aki ataia bwa n te aro raa, n ningai ao n te tabo raa, ma ti kakoauaa raoi bwa e na teimatoa n tararuaira.”—Taian Areru 34:10; 37:25.

 ‘NURAKINAN TE KAKABWAIA NI KAROKOA AKI REKENI NNENA’

John ao Melvin

A kona angiia ake a ibuobuoki n te kateitei i New York, ni karekei angaia are a na aki anganano iai ibukin te mwakuri. Ma e ngae n anne, a kataa Iehova n aron ae e kaoira ni kabane ni kangai: “Kam na kataai, . . . ba tao N na kauki mataroan nako karawa nako imi, ma n nurakina kakabaiami, ni karokoa aki-rekeni nena.”—Maraki 3:10, BG.

Ko kani kataa naba Iehova ao ni karekei kakabwaia aika rangi ni bati? Tataroakinna ao tutuoa te bwai ae ko kona ni karaoia ibukin uataboan te mwakuri ae kakukurei ae tabe ni karaoaki tao i New York, ke ni kateitei riki tabeua ibukin ana botaki ao n nora aron Iehova ni kakabwaiako.—Mareko 10:29, 30.

Gary

A kaai n rangi ni kamoamoaa raoiroin te aeka ni beku aei Dale, ae te intinia ao Cathy mai Alabama. A taekina ae kangai ngke a anganano ni mwakuri i Wallkill: “Ngkana ko ninikoria ni kitana am tabo ae ko mwengaraoi iai, e na bon reke am tai n nora mwamwakurin taamnein Iehova.” Ao tera ae kainnanoaki bwa ko aonga n tauraoi n ibuobuoki iai? E taku Dale: “Kabebetea, kabebetea ao imwina kabebetea riki maium. Ko na bon aki uringaaba!” E a bon tia ni mwakuri Gary are mai North Carolina, i nanon 30 te ririki ni kairan te kateitei. E taekinna teuaei ma buuna ae Maureen bwa teuana mai buakoni kakabwaia ae reke irouia i Warwick, boni “kaitibooia ao mwakuria ma taari aika bati ake a raraoi aroaroia ake a a tia ni kabanei maiuia ni beku ibukin Iehova n te Betaera.” E reitia Gary ni kangai: “Ngkana ko na beku n te Betaera, ko riai ni kabebetea maium, ae te aroaro ae te kabanea n tamaroa n te waaki ae ngkai.” E taekinna Jason are e mwakuri n te kambwana ibukin te iti ao Jennifer mai Illinois bwa te kateitei n te Betaera i Wallkill, bon “te bwai ae moan te irekereke ma te maiu n te waaki ae boou i aon te aba ae ko kona n rinanona.” E reitia ni kangai Jennifer: “Ko rangi n rotaki n namakinan ae e kukurei Iehova ni bwaai nako aika ko karaoi ao ni kabanea iai korakoram bwa ko aonga ni kakabwaiaaki n taai aika a na roko. Bon akea tokini kakawakia i matan Iehova. E taraia raoi bwa e na karikirakeko n te aro ae riao.”

^ bar. 6 Nora te 2014 Yearbook of Jehovah’s Witnesses, iteraniba 12-13.

^ bar. 7 A karekei aia tabo ni maeka ao baika a kainnanoi ibukini maiuia naake a itera n tai ni mwakuri n te Betaera ngkai a mwakuri tebongina ke e raka riki n te wiki.