Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ko ‘Ota n ae Nanonaki’ Iai?

Ko ‘Ota n ae Nanonaki’ Iai?

“E kauki aia iango bwa a aonga n ota raoi n ae nanonaki n te Koroboki ae Tabu.”RUKA 24:45.

1, 2. E kangaa Iesu ni kakorakoraia taan rimwina n te bong are e kautaki iai?

BON te bong naba aei are e kautaki iai Iesu. A tabe ngkai taan rimwini Kristo aika uoman n nakonako nakon te kaawa, ae tao 11.2 te kiromita raroana mai Ierutarem. N akea ataakina irouia ae e a tia ni kautaki Iesu, a bon rawawata nanoia ibukini baike a a tibwa tia n riki. Ma e a karina naba ni kaoti Iesu ao n nakonako ma ngaiia. E boni karaui nanoia taan rimwina aikai. N te aro raa? “E kabwarabwaraa nakoia baike bon taekana n te Koroboki ae Tabu ni moa mairouni Mote ao aia koroboki Burabeti ni kabane.” (Ruka 24:13-15, 27) Ibukin anne, a a moanna n teke nanoia bwa e ‘kauki aia iango’ ke e “kabwarabwaraa raoi” nanon te Baibara nakoia.—Ruka 24:32.

2 N te moantairiki naba anne, a a oki taan rimwini Kristo aika uoman aikai nako Ierutarem. A noriia abotoro ao a a taekini baika a riki nakoia. Ngke a tabe n taetaenikawai, ao e a kaoti naba Iesu nakoia ana abotoro ni kabane ao a nako nanoia. A a moanna n raraoma bwa bon Iesu ke tiaki. Ma e kangaa ni kakorakoraia Iesu? Ti tuangaki ae kangai: “E kauki aia iango bwa a aonga n ota raoi n ae nanonaki n te Koroboki ae Tabu.”—Ruka 24:45.

3. Taekini kangaanga aika ti kona n aitara ma ngaai, ao tera ae ti kona ni buokaki iai bwa e na aki tabeitera ara iango ibukin ara mwakuri ni minita?

3 N aroia abotoro akanne, a kona naba n rawawata nanora n taai  tabetai. Ti bae ni katabetabeira ni mwakuri ibukin te Uea, ma a bwara nanora ngkana akea uaana ae ti noria. (1 I-Korinto 15:58) Ke e kona n ae e taraa ni karako rikirakeia naake ti reirei ma ngaiia. E kona naba n ae a a manga tannako mairoun Iehova naake ti buokiia. Tera ae ti kona ni karaoia bwa e na teimatoa n aki tabeitera ara iango ibukin ara mwakuri ni minita? Te bwai teuana ae kona ni buokira, bon otara raoi n nanon ana kaikonaki Iesu n te Koroboki ae Tabu Ti na rinanoi tenua mai buakoni kaikonaki akanne ao n nori reireiara mai iai.

TE TIA UNUNIKI AE MATU

4. Tera nanon ana kaikonaki Iesu ibukin te tia ununiki ae matu?

4 Wareka Mareko 4:26-29. Tera nanon ana kaikonaki Iesu ibukin te tia ununiki ae matu? E tei te mwaane ibukia taan tataekina te Tautaeka n Uea n tatabemania nako. Te koraa bon rongorongon te Tautaeka n Uea ae tataekinaki nakoia aomata aika raoiroi nanoia. N aron ae ti taneiai n nonoria, e “mamatu n te bong ao n uti n te ngaina” te tia ununiki. E waakinako rikiraken te aroka i nanon te tai ae maan teutana, mani moani unikana ni karokoa taiakina n te kabanea n tai. N te tai anne ao a a ‘bwebwerake koraa ao n rikirake.’ E waakinako bibitakin rikiraken te kai aei ‘i bon irouna,’ teutana imwin teutana. N aron naba anne, e waakinako bibitakin rikiraken te onimaki teutana imwin teutana. Ngkana e rikirake ana onimaki te aomata n te aro are e a kaungaaki bwa e na beku ibukin te Atua, e a karikiuaa ngkanne ngkana e a katabua maiuna nakon Iehova ao ni bwabetitoaki.

5. Bukin tera bwa e taekina te kaikonaki Iesu ibukin te tia ununiki ae matu?

5 Bukin tera bwa e taekina te kaikonaki aei Iesu? E buokira bwa ti na ataia ae bon Iehova are e karikirakea te koaua irouia te koraki “ake a tauraoi nanoia ni butimwaea te koaua.” (Mwakuri 13:48; 1 I-Korinto 3:7) Ti ununiki ao n teboki aroka, ma e aki mena i nanoni baira rikirakeia. Ti aki kona ni kairoroa te aroka ke ni kabaitiia rikirakena. N aron te mwaane are n te kaikonaki, ti aki ataia naba bwa e kangaa ni waakinako rikiraken te aroka. N angiin te tai, ti aki nora rikirakena ngkana ti tabe ni karaoi ara mwakuri ake ti taneiai ni kakaraoi ni katoabong. Ma imwin te tai ae aki maan, e boni kona ni karika uaana koraan te Tautaeka n Uea. Imwin anne, e a raonira te tia rimwini Kristo ae boou n te mwakuri n tai, ao ti a kakabwaiaaki man ana ibuobuoki.Ioane 4:36-38.

6. Tera ae ti riai ni kakoauaa ibukin rikiraken te onimaki?

6 Tera reireiara man te kaikonaki aei? Te moan, ti riai ni kakoauaa bwa e aki mena i nanoni baira rikiraken ana onimaki te aomata ae ti reirei ma ngaia n te Baibara. Ti na buokaki mani bwainan te nimamannei bwa ti na rarawa nakon te kariri ae karawawataan, ke kairoroan te aomata ae ti reirei ma ngaia bwa e na bwabetitoaki. Ti boni karaoa ara kabanea ni konaa ni buokia ao ni boutokaia, ma ti bwaina te nanorinano ni kakoauaa ae n tokina, bon tabena iangoani katabuani maiuna. Te katabu bon te bwai ae riai n waerake mani kukurein te nano ae reke man tangiran te Atua. E butimwaea katabuani maiura Iehova tii ngkana ti bon tangiria.Taian Areru 51:12; 54:6; 110:3.

7, 8. (a) Baikara riki reireiara man ana kaikonaki Iesu ibukin te tia ununiki ae matu? Taekina te katoto teuana. (b) Tera reireiara n aei ibukin Iehova ma Iesu?

7 Te kauoua, ti na buokaki man ataakin nanon te reirei ae boto mai iai te kaikonaki aei, bwa a na aki bwara nanora ngkana ti aki nori moa mwin ara mwakuri. Ti riai ni bwaina te taotaonakinnano. (Iakobo 5:7, 8) E ngae naba ngkana e aki karikiuaa te koraa, ma imwini karaoan ara kabanea n tamaroa ni buoka te aomata are ti reirei ma ngaia, ti a ataa te bwai ae riki aei bwa bon tiaki kanikinaean ae tiaki taan reirei aika raraoi ngaira. E kariaia Iehova bwa e na maiureirei koraan  te koaua, tii iroun te aomata ae nanorinano are e tauraoi ni karaoi bitaki. (Mataio 13:23) Ai ngaia are ti aki riai ni bairea nakoraoin ara mwakuri ni minita tii mani mwin ara mwakuri. E aki taraa nakoraoin ara mwakuri ni minita Iehova man aroaroia naake ti reirei ma ngaiia. N oneani mwin anne, e rangi ni kakawaki irouna kakaonimakira ni mwakuri korakora n aki ongeia bwa baikara mwia.Wareka Ruka 10:17-20; 1 I-Korinto 3:8.

8 Te katenua, ti aki atai bitaki i nanon te aomata n taai nako. N te katoto, iai te taanga teuana are a nakon te mitinare are e tabe n reirei ma ngaiia ao a bubutii bwa a kan riki bwa taan uarongorongo aika tuai ni bwabetitoaki. E boni kauringia te taanga aei teuaei bwa ngkana a kani katauaki nakon aei, a riai ni kaaki te moko. E rangi ni mimi te mitinare aei ngke a a tuangnga bwa a a kamani kaaki tabeua te namwakaina n nako. E aera ngke a kaaki? A bon ataia ae e kona n noriia Iehova ngkana a moko ao e riribaa te baka n raoiroi. Ai ngaia are a a kaungaaki bwa a na karaoa aia motinnano, ae tao a na moko i matan te mitinare ke a na boni kaaki. A buokaki man tangiran Iehova are e a tibwa rikirake bwa a na karaoa aia motinnano ae eti. A a bon rikirake n te onimaki, e ngae ngke akea ataakin te bitaki anne iroun te mitinare.

TE KARAUN

9. Tera nanon te kaikonaki ibukin te karaun?

9 Wareka Mataio 13:47-50. Tera nanon ana kaikonaki Iesu ibukin te karaun? E kabotaua Iesu tataekinan rongorongon te Tautaeka n Uea nakoia aomata ni kabane ma kabwakaan te karaun ae bubura i taari. N aron ae e kona te aeka ni karaun anne ni kamwanei “aeka n iika nako” aika rangi ni bati, a atikaki naba mirion ma mirion aomata n aekaia nako n ara mwakuri n uarongorongo. (Itaia 60:5) Bon te bwai ni kakoaua n aei, rorokoia aomata aika mwaitikurikuri ni kaei ara bwabwaro ao te Kauring ni katoa ririki. Tabeman mai buakoia ake a kaikonakaki n iika aikai, a bon “raraoi” ao a a bobotakaki nako nanon te ekaretia ni Kristian. Ma ake tabeman riki, titeboo ma iika aika a “aki tau” ao a aki butimwaeaki iroun Iehova.

Imwini warekani Mataio 13:47-50 . . .

10. Bukin tera ngke e taekina Iesu te kaikonaki ibukin te karaun?

10 Bukin tera ngke e taekina te kaikonaki aei Iesu? E aki tei kaokoroaia iika ibukin te kabanea ni motikitaeka n tain te rawawata ae korakora. Ma e katuruturuaki iai te bwai ae na riki ni kabaneani bongin te waaki ae buakaka ae ngkai. E kaotia Iesu bwa iai mai buakoia aomata ake a a tia n anaaki nanoia n te koaua, ake a na aki tei ibukin Iehova. A bati aika a a tia n iraorao ma ngaira n ara bobotaki. Ao ake tabeman riki, a a tia ni kukurei n reiakina te Baibara ma ngaira, ma a aki kukurei n anga ngaiia ibukin te koaua. (1 Uea 18:21) Ma a aikoa manga bobotaki tabeman riki ma te ekaretia ni Kristian. A a tia tabeman rooro n rikirake ni kaikawaaki irouia aia karo aika Kristian ao a bon tuai naba ni karikirakea tangiran ana kaetieti Iehova. E katuruturua Iesu bwa a riai aomata nako ni karaoi oin aia motinnano, n aki ongeia bwa tera ae riki nakoia. A iangoaki irouna te koraki ake a karaoa anne bwa bwaai aika “tatangiraki” mai buakoia “botanaomata ni kabaneia.”Akai 2:7, BG.

. . . iangoa aroni maiuakinana ni boong aikai

11, 12. (a) Ti na kangaa ni kakabwaiaaki man te kaikonaki ibukin te karaun? (b) Tera reireiara n aei ibukin Iehova ma Iesu?

11 Ti na kangaa ni kakabwaiaaki man te kaikonaki ibukin te karaun? Ngkana ti ota raoi n te reirei man te kaikonaki aei, ti na buokaki iai n rarawa ni karawawataaki ke ni bwara nanora n te aro ae riao, ngkana e aki nimta te koaua te aomata ae ti reirei ma ngaia n te Baibara ke temanna mai buakoia natira. E kona n riki aei n aki ongea kabanean ara kakorakora iai. Tiaki nanona bwa butimwaean te reirei n te Baibara ke te kaikawaaki i nanon te koaua, e na rikirake iai ana iraorao ae nene te aomata anne ma Iehova n akea ana kakorakora. N tokina, a na  kaokoroaki mai buakoia ana aomata te Atua te koraki aika a rawa n aantaeka nakon ana tautaeka Iehova.

Iai tabeman mai buakoia ake a anaaki nanoia n te koaua aika a na tei n nene ibukin Iehova (Nori barakirabe 9-12)

12 E nanonaki n aei bwa a aikoa kona ni kariaiakaki n okira te ekaretia naake a a tia ni kitana te koaua? Ke ngkana iai temanna ae kabwaka ni katabua maiuna nakon Iehova, e na atongaki n aki toki teuanne bwa e “aki tau”? Tiaki ngaia anne. A bon teimatoa naba n anganaki aia tai aeka n aomata akanne imwaini moanakin te rawawata ae korakora. Titeboo ma e weweteia Iehova ni kangai: “Kam na oki nako Iu, ao N na oki nako imi.” (Maraki 3:7, BG) E kamatataaki te iango aei n te kaikonaki riki teuana are e taekinna Iesu ibukin  te nati ae bakatae.Wareka Ruka 15:11-32.

TE NATI AE BAKATAE

13. Tera nanon te kaikonaki ibukin te nati ae bakatae?

13 Tera nanon ana kaikonaki Iesu ibukin te nati ae bakatae? E tei te karo ae nanoanga aei ibukin Tamara ae tatangira are i karawa ae Iehova. E tei te nati are e bubutii tibwana ao imwina e nako ni bakataei, ibukia naake a a tia n tiotionako man te ekaretia. Ibukina bwa a kitana te ekaretia, titeboo iai ma a mwananga nakon “te aba ae raroanako,” ae ana aonnaba Tatan ae ianena mairoun Iehova. (I-Ebeto 4:18; I-Korote 1:21) Ma iai tabeman ake a a manga oki wanawanaia rimwi riki, ao a kakorakoraia n okira ana botaki Iehova. E ingainga Tamara ae kakabwarai buure ni butimwaeia te koraki aika nanorinano ao a rairi nanoia aikai.Itaia 44:22; 1 Betero 2:25.

14. Bukin tera bwa e taekina te kaikonaki ibukin te nati ae bakatae Iesu?

14 Bukin tera ngke e taekina te kaikonaki aei Iesu? E kaikonakaki aron Iehova n te aro ae rangi n anainano iroun Iesu bwa E tangiriia aika tiotionako bwa a na okiria. E tuai man toki iaiangoan okin te nati aei iroun te karo are n te kaikonaki. Ngke e moan nora natina bwa e a oki, e ngae ngke “e a ria,” e a waekoa ni karaoi bwaai tabeua ao e butimwaeia n rabwatia. A rangi ni kaungaaki te koraki ake a a tia ni kitana te koaua bwa a na waekoa n okira Iehova! Tao a a rangi ni mamaara ni bwaai n taamnei, ao e kona n taraa ni kamaamaa ao ni kangaanga okia. Ma e rangi n uaana aia kakorakora bwa a na kukurei kaaini karawa n okia.—Ruka 15:7.

15, 16. (a) Baikara reireiara man ana kaikonaki Iesu ibukin te nati ae bakatae? Taekini katoto tabeua. (b) Tera reireiara n aei ibukin Iehova ma Iesu?

15 Ti na kangaa ni kakabwaiaaki man te kaikonaki ibukin te nati ae bakatae? Ti riai ni kakairi n ana katoto Iehova. Ti na aki rangi ni  kani ‘raoiroi n te aro ae aki riai,’ n te aro are ti a rawa ni butimwaeia ma te tangira taani bure aika a rairi nanoia ngkana a oki. Mani karaoan aei, ti a boni ‘mate’ iai ni bwaai n taamnei. (Te Minita 7:16, BG) E kona n reke reireiara riki teuana man aei. E riai n iangoaki are e kitana te ekaretia bwa “te tiibu ae bua,” ma bon te aomata ae kona n oki. (Taian Areru 119:176) Ngkana ti kaitiboo ma te aomata ae e a tia n tiotionako man te ekaretia, ti na kukurei n anga ara ibuobuoki ae manena ao n tatangira bwa e aonga ni manga oki? Ti na waekoa ni kaongoia unimwaane n te ekaretia bwa a aonga ni kona n anga te ibuobuoki ae riai? Ti na boni karaoa anne ngkana ti bwaina te wanawana ni maiuakin reireiara man ana kaikonaki Iesu ibukin te nati ae bakatae.

16 Iangoa aroia tabeman naati aika bakatae ni boong aikai, ni kaota aia kakaitau ibukin ana nanoanga Iehova ao tangiraia ma boutokaaia n te ekaretia. E taekina ae kangai te tari te mwaane are e kabaneaki man te ekaretia n te maan ae 25 te ririki: “E teimatoa n ririkirake kimwareireiu man te tai are I oki iai, ngkai I a tia ni karekei ‘taai ni kakamaiu’ mairoun Iehova. (Mwakuri 3:19) A rangi ni kaotiota te tangira ao te boutoka aomata ni kabane! E a bon reke ngkai au utu n taamnei ae rangi n tamaroa.” E taekina okina te tari te aine ae te roro n rikirake, are e tiotionako mairoun Iehova i nanon nimaua te ririki ni kangai: “I aki kona ni kabwarabwaraa nakoimi aron au namakin, ngke I nora te tangira are e taekinna Iesu n te aro ae rangi ni mataata ae kaineti nakoiu. E rangi ni manena kaainakin ana botaki Iehova!”

17, 18. (a) Baikara reirei aika manena ake ti reiakini mani kaikonaki aika tenua ake ti a tia n rinanoi? (b) Tera ae ti riai ni motinnanoia?

17 Baikara reirei aika manena ake ti reiakini mani kaikonaki aika tenua aikai? Te moan, ti riai ni kakoauaa bwa e aki mena i nanoni baira rikiraken te onimaki. Bon anne ana bwai Iehova. Te kauoua, n etina ti aki kona ni kantaningaia te koraki ni kabane ake a bobotaki ma ngaira ao ake ti reirei ma ngaiia bwa a na tei ibukin te koaua. Ni kabaneana, e ngae ngke tao a kitana te koaua ao Iehova aomata tabeman, ma ti bia teimatoa ni kantaningaia bwa a na bon oki. Ao ngkana a oki, ti bia butimwaeiia n te aro are e a kaotiotaki iai ana tangira Iehova.

18 Ti bia bane n teimatoa n ukoukora te atatai, te ataibwai ao te wanawana. Ngkai ti tabe ni wareki ana kaikonaki Iesu, titiraki bwa tera nanoia, bukin tera bwa a koreaki n te Baibara, ti na kangaa ni maiuakin reirei aikai ao tera reireiara ibukin Iehova ma Iesu. Ni karaoan anne, ti a kaotia ngkanne ae ti a ota n nanon ana taeka Iesu.