GUY HOLLIS PIERCE, boni kaain te Rabwata n Tautaeka ibukia Ana Tia Kakoaua Iehova are e toki maiuna i aon te aba n te Kauabong, ni Maati 18, 2014. Bon 79 ana ririki ngke e a kakoauaaki raoi iai ana kantaninga, are ngaia naba temanna mai buakoia tarini Kristo ake a kautaki nako karawa.Ebera 2:10-12; 1 Betero 3:18.

E bungiaki Guy Pierce n te kaawa ae Auburn i California U.S.A, n Nobembwa 6, n 1934 ao e bwabetitoaki n 1955. E mare ma buuna ae tangiraki irouna ae Penny n 1977 ao a katei utu. E riki bwa te karo ae tatangira ni baike e a tia n rinanoi ngkai bon te mwaane ngaia ae iai ana utu. N 1982, e katabetabea n te mwakuri ni bwaiania ma Penny ao n 1986, e a moana ana mwakuri ae maanna 11 te ririki bwa te mataniwi n te aono ae uarereke n te United States.

A moana aia beku Guy ao Penny Pierce n te utu ni Betaera n te United States n 1997. E beku Brother Pierce n te Aobiti Ibukin te Mwakuri ao e rineaki n 1998 bwa te tia ibuobuoki n te Personnel Committee n te Rabwata n Tautaeka. E katanoataaki rikin Brother Pierce bwa kaain te Rabwata n Tautaeka n Okitobwa 2, 1999 n ana boowi ae kakaraoaki ni katoa ririki te Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. N ririki aika tibwa nako, e mwakuri ma komete ibukin te Personnel, ake a tabe ma Rongorongo, Boreetian Booki, ao Taani Babaire.

A katikaki naba nanoia aomata aika kakaokoro aroia ao kateia iroun Brother Pierce, ibukin anuana ae e momoangare ao ni kukukurei. Ma e ngae n anne, aroarona riki ake e taatangiraki iai irouia aomata bon te tangira, te nanorinano, karinean ana tua te Atua aika raraoi ma booto n reirei ao onimakinan Iehova ma nanona ni kabane. Ai aron ae e iangoia Guy Pierce bwa e kai reke riki ae e na aki oti taai, nakon ae e na aki kakoroi bukin ana berita nako Iehova. E tangiria ni kabutaa te koaua anne nakoia kaain aonnaba ni kabane.

E mwakuri korakora Brother Pierce n ana beku ibukin Iehova, e utimwaaka n te ingabong ni moana ana mwakuri ni karokoa e tairaa n angiin te tai. E mwamwananga ni katobibia te aonnaba ibukini kaungaaia tarina ni Kristian aika mwaane ma aine. E kamwawaa naba ana tai ibukia kaain te utu ni Betaera n tatabemania nako ao tabeman riki ake a kainnanoa te iraorao ma ngaia, ana taeka n reirei ao ana ibuobuoki. A bon ururinga ana akoi, ana tangira ao ana kaungaunga man te Baibaira raona n te onimaki imwin ririki aika bati.

E kakorakoraaki tarira ao raoraora ae tatangiraki aei irouni buuna ma natina aika onoman, ni kotaki naba ma tibuna ao tibutoruna. Iai naba natina n te onimaki aika mwaitkurikuri. E karaoaki te kabwarabwara ibukini kauringaan Brother Pierce irouni Brother Mark Sanderson ae kaain naba te Rabwata n Tautaeka, n te Betaera i Brooklyn n te Kaonobong ni Maati 22, 2014. Ibuakoni bwaai riki tabeua, e taekina ana kantaninga Brother Pierce ae te nako karawa ao e wareki ana taeka Iesu aikai: “A mwaiti taabo ni maeka n ana auti Tamau. . . . Ao ngkana I nako ni katauraoa te tabo ibukimi, ao N na manga roko ni butimwaeingkami, bwa ike I mena iai ao kam na mena naba iai. Ao kam ataa te kawai are N na nako iai.”Ioane 14:2-4.

Ni koauana, ti na rangi n ururingi aroaroni Brother Pierce. Ma e ngae n anne, ti kimwarerei bwa e “ataa te kawai” nakon ana ‘tabo ni maeka’ n aki totoki.