E kaokoro te Baibara mani bokin nako te Aro. Akea te boki riki teuana ae e a tia ni kona ni bitii aia koaua aomata aika rangi ni bati i nanon te tai ae rangi ni maan. Akea naba te boki teuana ae e a tia ni karaoaki raoi te ukeuke i aona ao ae bati kabuakakaana.

N te katoto, a nanououa taan rabakau tabeman bwa a kona n onimakinaki Baibara ni boong aikai aika katotoni koroboki nikawai, ke a aki. E taku temanna te tia rabakau i aon te Aro: “Ti aki koaua raoi bwa ti kaoka kanoan te koroboki nikawai n te aro ae eti ke ti aki. Bon taiani katoto aika rangi ni bati kairuaia ae angia a koreaki n tienture ake imwina riki, are e oti bwa iai nga ma nga kaokoroia ni kabotauaki ma te koroboki nikawai.”

A nanououa tabemwaang n etin raoi te Baibara ni kaineti ma reireiaia n aia Aro. N te katoto, e reireinaki Faizal irouia kaain ana utu aika tiaki Kristian bwa te Baibara bon te boki ae tabu ma e a tia ni bitaki. E taku: “Ibukin anne, I aki kakoauaia aomata ngkana a kani maroroakina taekan te Baibara nakoiu, bwa bon akea irouia te Baibara nikawai bwa e a tia ni bitaki!”

Iai te kangaanga ngkana e bitaki ke e aki kanoan te Baibara? Iangoi titiraki aikai: Ko kona n onimakin ana berita aika karaunano te Baibara ibukin taai aika a na roko, ngkana ko aki ataia bwa berita akanne boni kanoan te koroboki nikawai ke tiaki? (I-Rom 15:4) Ko na kani kamanena ana boto n reirei te Baibara ni karaoi iai babaire aika kakawaki ni kaineti ma am mwakuri ni kareketianti, am utu, ke am taromauri, ngkana ngaia bwa Baibara ni boong aikai bon taiani katoto aika bure kaeweaia irouia aomata?

E ngae ngke ai akea bokin nako te Baibara nikawai, ma ti kona n okiri katotona ake rimoa n ikotaki ma koroboki nikawai aika nga ma nga ake e koreaki iai te Baibara. A kangaa koroboki nikawai akanne ni kawakinaki man te mka, te kakaaitara, ao kataani bitakini kanoaia? E kangaa kawakinaia ni buokiko bwa ko na kakoauaa ae e bon eti te Baibara ane iroum? Iangoi kaekaan titiraki akanne n te rongorongo ae imwina ae taekani kawakinaia.