TE KANGAANGA: Te babirati ao te kunniman boni bwaai ni koroboki aika kakabonganaaki irouia taani korea te Baibara ao taani kaewewe. * (2 Timoteo 4:13) N te aro raa ae bwaai ni koroboki akanne a karekea te kangaanga nakon te Baibara?

E kona n raeuaaki te babirati, e kai taenako karana, ao e kai rotaki. A taekinna taan rabakau i aoni bwain Aikubita aika Richard Parkinson ao Stephen Quirke ni kangai: “E kona ni mka ao n riki bwa te maange ao te bubu n tano. E kona ni bwebwe ao ni mka n te mwaimwai n te tabo are e kawakinaki iai, ao e kona ni kanaki irouia maan aika tenatena ke maan aika uarereke ao riki kinnongo aika mainaina, ngkana e taunaki.” Imwini kuneakini babirati tabeua ao a waekoa ni buakaka ngkana a boo ma te oota ae korakora ke te aoi.

E teimaan riki te kunniman nakon te babirati, ma e kai rotaki naba ngkana e aki kawakinaki raoi ke ngkana e rotaki n te kabuebue ae korakora, te aoi, ke te oota. * E tatangiraki naba te kunniman irouia maan aika uarereke. Ngaia are e kaotaki rongorongon rimoa n te boki ae te Everyday Writing in the Graeco-Roman East, ae kangai: “E burenibwai bwa a na kawakinaki rongorongo nikawai.” Ngkana arona bwa e a tia ni mka te Baibara ao e na boni mka naba te rongorongo are iai.

ARON TE BAIBARA NI KAWAKINAKI: A kabaeaki ueea nako n te tua n Iutaia, bwa a na “korea n te boki teuana katotongan te Tua” ake booki ake nimaua aika moani bokin te Baibara. (Te Tua-Kaua 17:18) Ao a karaoi koroboki nikawai aika rangi ni bati taan rabakau aika taani kaewewe, n te moan tienture C.E., ao a kona ni kuneaki Koroboki aika Tabu n taian tinakoka i aon Iteraera ao n taabo naba aika raroa i aoni Maketonia! (Ruka 4:16, 17; Mwakuri 17:11) A kangaa ni kawakinaki ni karokoa ngkai, koroboki nikawai tabeua aika rangi ni maan?

A ataaki taiani koroboki nikawai aikai bwa taian Nira ni Boki Man Taari ae Mate, ake a kawakinaki i nanoni kaatibu n tienture aika bati, n taian nangananga n taabo aika mwauteretere

E taku te tia rabakau i aon te Nu Tetemanti ae Philip W. Comfort: “A ataaki I-Iutaia n aroia ae a kakawakin nira ni boki n taiani kaatibu bwa a aonga n teimaan.” E kakoauaaki bwa a teimatoa Kristian ni karaoa te katei anne. Ngaia are a kuneaki i nanon taiani kaatibu koroboki nikawai tabeua ake e koreaki iai te Baibara, ao i nanon naba ruu aika uarereke aika roo, nangananga, ao aono aika mwauteretere.

MWINA: Nga ma nga mwakoroni koroboki nikawai ake e koreaki iai te Baibara, aika kawakinaki ni karokoa ngkai ae tabeua mai iai a riaon 2,000 te ririki maania. Akea riki te koroboki rimoa ae e rangi ni bati iai taiani koroboki nikawai, ake a koreaki mangkoangkoa.

^ bar. 3 Te babirati bon te bwai ni koroboki ae karaoaki man te aroka ae riiriki n te neinei, ae arana naba te babirati. E karaoaki te kunniman mani kunin te man.

^ bar. 5 N te katoto, e koreaki n te beeba ae karaoaki man te kunniman katoton te reta ae tiainaaki ibukin ana inaomata te U.S. E kee i aan 250 te ririki imwina ao e a moanna n tanemauna korobokiana n te aro are e a kangaanga warekana.