Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  Na. 2 2017

 ATUN TE MAEKATIN | KO NA BUTIMWAEA ANA BWAINTANGIRA AE RIANAKO TE ATUA?

Tera Arom ni Kaineti ma Ana Bwaintangira ae Rianako te Atua?

Tera Arom ni Kaineti ma Ana Bwaintangira ae Rianako te Atua?

“E kairoroira ana tangira te Kristo . . . E mate ibukia ni kabane, bwa a aonga n aki manga maiu akana maiu i bon ibukia, ma a na maiu ibukin teuare mate ibukia.”2 I-Korinto 5:14, 15.

TI RIAI ni kairaki n te bwaintangira ae rianako bwa ti na kaotiota ara kakaitau. E kamataataa te reirei i aon anne Iesu imwini kamarurungaia mwaane ake tengaun ake a ituaki n te aoraki ae kakaiaki ae akea katokana n te tai arei. E “oki n neboa te Atua ni bwanaana ae korakora” temanna mai buakoia mwaane aika tengaun aikai. E taku Iesu: “Tiaki a bane ni kaitiakaki ni katengaun? A nga ngkanne naake ruaman?” (Ruka 17:12-17) Tera te reirei ikai? Ai kakai mwaningara ngaira taekan aia mwakuri n akoi tabemwaang ake a karaoi ibukira!

E kaokoro te kaboomwi ma bwaintangira nako. Bon te bwaintangira ae rianako riki nakoni bwaintangira ni kabane. Tera ngkanne ae ko riai ni karaoia ni kaineti ma te bwai ae e a tia ni karaoia te Atua ibukim?

  • Karekea ataakin te tia Anga. Tiaki nanona bwa e nang bon reke naba nakoia aomata ni kabane te maiu are aki toki man te kaboomwi. Ma e taku Iesu n ana tataro nakon te Atua: “Ibukini karekean te maiu are aki toki, a riai n ataiko ae tii ngkoe te Atua ae koaua, ao n ataa naba teuare ko kanakomaia ae Iesu Kristo.” (Ioane 17:3) Ngkana iai ae e tuangko bwa iai te mwaane ae kamaiuko ngke ko uarereke,  tiaki ko na kan ataa riki taekan teuanne ao bukini kamaiuam irouna? Iehova ae te Atua are kamaiuko n te bwaintangira ae te kaboomwi ae karekea te maiu, e aki tangiria bwa ko na tii ataa taekana ma e na rangi ni kaan naba am reitaki ma ngaia. E kaumakira te Baibara ni kangai: “Kaania te Atua, ao ane e na kaaningkami.”Iakobo 4:8.

  • Kaotiota onimakinan te kaboomwi. “Ane e onimakina te Nati ao e a reke irouna te maiu are aki toki.” (Ioane 3:36) Tera ae e nanonaki n ae ko na kaotiota te onimaki? E nanonaki iai te mwakuri. E kainnanoaki te mwakuri ibukini kaotiotan onimakinan te kaboomwi. (Iakobo 2:17) Ae tera te mwakuri anne? E na reke te bwaintangira iroum tii ngkana ko uaiakina karekeana ao ni butimwaeia. Ngaia are ko bon riai n uaiakina karekean te kaboomwi ao ni butimwaeia. Ni kangaa? Reiakinna bwa tera arom ni kamanena maium ae e tangiria te Atua, ao maiuakinna. * Tataro nakon te Atua ibukini kabwaraan am bure ao ibukini karekean te mataniwinnano ae itiaki. Kawara te Atua n te tataro ma kakoauaan raoi ae te kaboomwi e na boni karekea nakoia akana onimakinna ni kabane, te rau, te mweraoi, ao te toronibwai nakon taai aika a na roko!Ebera 11:1.

  • Kaea Kauringaani maten Iesu. Bon Iesu ae moana karaoan te bwai ae kakaraoaki ni katoa ririki aei, bwa ti na kauringaki iai te karea ni kaboomwi are katauraoaki. E taku Iesu ni kaineti ma karaoan te botaki anne: “Kakaraoa aei bwa kanuringau.” (Ruka 22:19) A na karaoa kauringaani maten Iesu Ana Tia Kakoaua Iehova n te Kauabong n Eberi 11, 2017, imwini bungin taai. E na waakinaki i nanon tao teuana te aoa, ao e na karaoaki iai te kabwarabwara ae e na kamataataa kakawakini maten Iesu, ao aron reken iai kakabwaia ni boong aikai ao nakon taai aika a na roko. N te ririki ae nako ao iai 20 tabun te mirion aomata ni katobibia te aonnaba ake a kaea te Kauring. Ti kukurei ni kaoko bwa ko na raonira ni kaota ara kakaitau ibukin ana bwaintangira ae rianako te Atua.

^ bar. 7 Te anga ae te kabanea n raoiroi ibukin ataakin te Atua ao kaaniana, boni man reiakinan ana Taeka ae te Baibara. Reiakina karaoan anne mani butiian temanna Ana Tia Kakoaua Iehova ke mani kawaran ara atureti n te Intanete ae www.jw.org.