Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  Na. 2 2017

 ATUN TE MAEKATIN | KO NA BUTIMWAEA ANA BWAINTANGIRA AE RIANAKO TE ATUA?

Ana Bwaintangira ae Rianako te Atua—E Aera Ngkai E Rangi ni Kakawaki?

Ana Bwaintangira ae Rianako te Atua—E Aera Ngkai E Rangi ni Kakawaki?

Tera ae e karika te bwaintangira bwa e na rangi ni kakawaki iroum? E taraa n ae iai bwaai aika aua aika irekereke iai: (1) antai ae anganiko te bwaintangira, (2) bukin anganakim, (3) te bwai ae kabuaaki ibukin reken te bwaintangira anne, ao (4) e kainnanoaki raoi te bwaintangira anne ke e aki. Iaiangoan raoi baikai, e kona ni buokira bwa ti na kakorakoraa riki ara kakaitau ibukin te kaboomwi are ana bwaintangira ae rianako te Atua.

ANTAI AE ANGA?

A rangi ni kakawaki bwaintangira tabeua ibukina bwa ti anganaki iroun te aomata ae iai nakoana ae bubura ke ae ti rangi ni karinea. E ngae ngke a aki bobuaka bwaintangira ake tabeua riki, ma a kakawaki ibukina bwa a reke mairoun temanna kaain te utu ae rangi n tangiraki ke raoraom ae ko onimakinna. Aio naba aron ana bwaintangira Russell are e angan Jordan, are e taekinaki ni moan te kaongora aei. E kangaa ni kaineti aei ma te bwaintangira ibukin te kaboomwi?

Te moan, e taekinaki n te Baibara bwa e kanakomaia Natina ae te rikitemanna te Atua nako buakoia kaain te aonnaba bwa ti aonga ni karekea te maiu rinanona.” (1 Ioane 4:9) E oti man anne bwa e boni kakawaki te bwaintangira aei. Akea riki ae e rianako ana kairiri nakon te Atua. E korea taekan te Atua ni kangai te tia areru ae te Ebera: “Bon tii ngkoe [ae Iehova aram ae] Teuare Moan te Rietata n te aonnaba ni kabutaa.” (Taian Areru 83:18) Ti aki kona ni karekea te bwaintangira mairoun temanna ae rietata riki.

Te kauoua, te Atua bon “Tamara.” (Itaia 63:16) N te aro raa? E bon anganira te maiu. Irarikin anne, e kakaonimaki n tabeakinira n aron te karo ae tatangira ae tabeakinia natina. E titiraki te Atua nakoia ana aomata tabeman rimoa n aron Eberaim ni kangai: “Tiaki bon natiu te mwaane ae rangi ni kakawaki irou Eberaim ao te nati ae tangiraki? . . . E a ueke au namakin ibukina, ao N na bon nanoangaia.” (Ieremia 31:20) Anne naba ana namakin te Atua ibukia taan taromauria ni boong aikai. Tiaki tii ara tia Karikiriki ngaia ae moan te mwaaka, ma bon Tamara naba ae kakaonimaki ni koaua ao Raoraora. Tiaki anne bukina ae a bane n rangi ni kakawaki iai bwaintangira ake mairouna?

 BUKIN TERA NGKAI KO ANGANAKI?

A rangi ni kakawaki bwaintangira tabeua ibukina bwa e anga te aomata tiaki ibukina bwa e kabaeaki bwa e na karaoa anne, ma e nako raoi man te tangira ni koaua. Te tia anga ae aki bangaomata, e aki kariaa bwa e na kabooaki mwin ana akoi.

E anga Natina te Atua ibukira kioina ngkai e tangirira. E kangai te Baibara: “E kaotaki ana tangira te Atua ibukira, n aei: ngkai e kanakomaia Natina ae te rikitemanna te Atua.” Bwa e aera ngkai e karaoa aei? “Bwa ti aonga ni karekea te maiu rinanona.” (1 Ioane 4:9) E kabaeaki te Atua bwa e na karaoa anne? E bon aki! “Te kaboomwi, are e kabwakaaki boona irouni Kristo Iesu” boni kaotan “ana akoi ae rianako” te Atua.I-Rom 3:24.

E aera ngkai ana bwaintangira te Atua bon te mwakuri ae kaota te “akoi ae rianako”? E kabwarabwaraa ni kangai te Baibara: “E kaota oin ana tangira te Atua nakoira, bwa e ngae ngke taani bure ngaira ma e mate Kristo ibukira.” (I-Rom 5:8) E kairaki te Atua n ana tangira ae aki bangaomata bwa e na karaoa te mwakuri ibukia aika a mamaara, a aki konamaki, ao a bubure. Ti aki mwakuria aroni karekean te tangira anne ao ti bon aki kona ni kabooa mwin ana mwakuri. Akea ma rimoa ae e a tia n rangi ni koro aroni kaotan ana tangira bwa tii ana bwaintangira te Atua aei.

TERA TE BWAI AE KABUAAKI?

A rangi ni kakawaki bwaintangira tabeua ibukina bwa a kaota aroni korakoran te bwai ae e kabuaa te tia anga. Ngkana e kukurei te aomata ni kabuaa mairouna te bwai ae bon rangi ni kakawaki irouna ao n anganira, e na bon rangi ni kakawaki ngkanne te bwaintangira anne iroura ibukina bwa e kariaia te aomata anne bwa e na bua mairouna.

E “anga Natina ae te rikitemanna” te Atua. (Ioane 3:16) E aki riai n anga te aomata ae rangi n tangiraki irouna. I nanon te tai ae rangi ni maan ngke e karikii bwaai ni kabane te Atua, ao e mwamwakuri Iesu i rarikina ao n riki bwa “ana bwai ni kukurei.” (Taeka N Rabakau 8:30) Iesu bon ‘Natin te Atua ae tangiraki’ ao “katotongan te Atua ae aki nonoraki.” (I-Korote 1:13-15) Ti bon aki kona n iangoa aroni kaanin aia reitaki te Atua ao Iesu.

Ma “e aki rawa te Atua n anga oin Natina.” (I-Rom 8:32) E anga Iehova ae boni mamaten raoi nanona. Akea te bwaintangira ae korakora riki rotakina iai nakon aei.

E BONI KAINNANOAKI RAOI

A rangi ni kakawaki bwaintangira tabeua ibukina bwa a boni kainnanoaki raoi, ao bon te bwai naba ae rangi n tangiraki n te tai ae waekoa. N te katoto, ai kakaitaura ngkoe iroun te aomata temanna ngkana e anga nanona bwa e na kabooa am bwainnaoraki ibukini kamarurungaakim ae te bwai ae ko aki kona ni kabooa! Tiaki e na bon rangi n rianako te bwaintangira anne?

“N aron ae a bane ni mate aomata i nanon Atam, ao ai arona naba bwa a na bane ni kamaiuaki i nanon te Kristo.” (1 I-Korinto 15:22) Ngkai kanoan Atam ngaira, ti a bane ni “mate” ma n aki kona ni birinako mani kammarakin te aoraki ao te mate, ao ti aki kona naba n raoiakinira i bon iroura ma te Atua ao n aki bubure i matana. Ao ngkai aomata aika ti mangori ngaira, ti bon aki kona ni ‘kamaiuira’ ke tabeman riki. E taekinna te Baibara ni kangai: “Akea i buakoia ae e kona ni manga kabooa tarina, ke n angan te Atua te kaboomwi ibukin tarina . . . E a riaon aia konaa n taai nako.” (Taian Areru 49:7, 8) Ti rangi ni kainnanoa te ibuobuoki ibukina bwa ti aki kona ni kabwakaa boon te kaboomwi. Bon akea te bwai ae e na reke iroura ngkana ti tiku n arora.

E kukurei Iehova ni kabwakaa boon “te bwainnaoraki” ae ti kainnanoia, bwa ti aonga ni “bane ni kamaiuaki” rinanon Iesu. E na kangaa ni kona n reke aei n te kaboomwi? “E kaitiakira raraan Natina ae Iesu man te bure ni kabane.” Eng, onimakinani katutuan raraan  Iesu e kauka te mataroa nakoni kabwaraan te bure ao te maiu are aki toki. (1 Ioane 1:7; 5:13) Ao tera ae e na karaoia te kaboomwi ibukia ara koraki aika tangiraki ake a a tia ni mate? “Ngkai e mate te aba iroun te mwaane ae tii temanna, ao a na mangauti naba maate iroun te mwaane ae tii temanna [ae Iesu].”1 I-Korinto 15:21.

Akea te bwaintangira ae e a tia n roko mairoun temanna ae rietata riki ke ae e anga temanna man te tangira ae korakora riki nakon te tangira are reke iai ana angakarea Iesu. Akea temanna ae e a tia n anga te bwai ae rangi ni bobuaka ibukira nakon are e karaoia Iehova ae te Atua ibukira. Ao akea te bwaintangira ae rangi ni kainnanoaki riki, nakon te karea ae tii teuana are e kainaomataira man te bure ao te mate. Eng, bon akea te bwaintangira ae rianako riki nakon te karea ni kaboomwi.

 

Ibukin rongorongon riki ana kantaninga te Atua ibukini kautakia maate, nora mwakoro 7 n te boki ae Tera Ana Reirei ni Koaua te Baibara? ae boreetiaki irouia Ana Tia Kakoaua Iehova ae kona n reke n www.jw.org.