Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani  |  Na. 1 2018

3 E Ibuobuoki ni Kaaitarai Kangaanga

3 E Ibuobuoki ni Kaaitarai Kangaanga

Iai kangaanga ake a aikoa kona n tukaki rikia ngkai ke ni katokaki. N te katoto, ngkana e mate ae ko tangiria ke ko kaaitara ma te aoraki ae wenemaan, ao bon akea riki am anga iai, ma ko na bon tii kakaaei aanga ake ko na kekeiaki iai ma rawawatam. E kona n ibuobuoki te Baibara ni baika kakaiaki aikai?

TE AORAKI AE WENEMAAN

E kangai Rose: “Iai aorakin au utu ae reke irou ae e kakaiaki te maraki iai ao e okioki. E a kekerikaaki iai marurungiu.” Te bwai ae rangi n tabeaianga iai neiei, bwa n tabetai e a aikoa kona ni kaatuua ana iango i aon ana reirei n te Baibara ao ni baike a irekereke ma ana taromauri. Ma e rangi ni buokaki n ana taeka Iesu ae koreaki ni Mataio 19:26 ae kangai: “E konai bwaai ni kabane te Atua.” E reke reireian Rose bwa e bati nako te anga n reirei. Ibukina bwa e rangi ni kangaanga n tabetai te wareware ibukini marakina, e a ongongora ni warekan te Baibara ao booki aika aanaki n te Baibara, aika raweaki. * E taku: “Ngke arona bwa akea baikai ao I a aki ataia bwa ai tera arou ni kateimatoa reitakiu ma te Atua.”

Ngkana e nanokawaki Rose bwa e a aki kona ni karaoi baike e kakaraoi ngkoa, ao e kabebeteaki n taeka aika koreaki n 2 I-Korinto 8:12, ae kangai: “E butimwaeaki riki te angabwai ngkana e tauraoi te aomata ni kan anga. E aki kantaningaaki bwa e na anga are akea irouna, ma e na anga are iai irouna.” E kakauringaki Rose n taeka aikai ae e kukurei te Atua ni baike e karaoi, ibukina bwa e kabanea ana konaa iai ribuakoni mamaarana.

 TE RAWAWATA AE RANGI NI KORAKORA

E ururing ni kangai Delphine are taekinaki mai mwaina: “Imwini maten natiu te aine are 18 ana ririki, ao I a rangi n rawawata, ao I a aki kakoauaa ae N na teimatoa ni maiu. A a rangi ni bitaki bwaai.” Ma e rangi ni korakora kabebetean nanona n taeka ake n Taian Areru 94:19, ike e kangai iai te tia areru nakon te Atua: “Ngkana a taonainako iango n raraoma, ao ko kabebeteai ma ni karaua nanou.” E taku neiei: “I tataro nakon Iehova bwa e na buokai ni karekei baika N na kabebeteaki iai.”

E kakatabetabea neiei ni karaoa te mwakuri n anganano ae kakawaki. Imwina riki ao e a kabotaua neiei ma aia kureiaon ataei, are e ngae ngkana e uruaki ma e boni manena naba ibukini karanakin te bwai teuana. N aron anne, e ngae ngke e rangi n uruaki nanon neiei, ma e boni kona naba ni buokiia tabemwaang. E ururing ni kangai: “I a noria bwa kabonganaan ana boto n reirei te Baibara, ao aanga n iaiango aika oti n te kibu ni kabebeteia aomata, bon ana anga naba Iehova ni kabebeteai ao ni karaua nanou.” E korei araia naake n te Baibara neiei ake a boo ma te rawawata ae rangi ni korakora ni maiuia. Ao e noria bwa “a bane n tatataro.” E noria naba bwa “ko aki kona ni buokaki ngkana ko aki wawareka te Baibara.”

E reke riki reireian Delphine man ana ukeuke n reirei n te Baibara bwa e na kaatuua iangoan taai aika a na roko, ao tiaki taai aika nako. E karaua nanon neiei te kantaninga ae taekinaki ni Mwakuri 24:15 ae kangai: “A na boni mangauti akana raoiroi ma akana aki raoiroi.” Tera aroni kakoauaan Iehova iroun neiei ni kaineti ma kautan natina? E kaeka Delphine ni kangai: “N na nora natiu n taai aika a na roko. E a tia ni baireaki ara tai ni manga kaitiboo, kaanga aron ae e a mwakoro i aon ana karenta Iehova. I bon norira raoi ngaira ni kauoman n ara onnaroka n aron naba are I noria raoi ao n tangiria man te bong are e bungiaki iai.”

^ bar. 4 A bati aeka n rawerawe aikai aika mena n ara atureti n te Intanete ae jw.org.

E kona ni buokiko te Baibara ni karaua nanom n taai naba aika rangi ni karuanikai