Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 E BITII MAIUIA AOMATA TE BAIBARA

Anganai Tii Teuana te Ririki ae N na Rau Iai ao ni Kukurei

Anganai Tii Teuana te Ririki ae N na Rau Iai ao ni Kukurei
  • E BUNGIAKI N: 1971

  • ABANA: BURANTI

  • ARONA RIMOA: TE TIA IOWAWA, TE TIA WENE NI BURE, TE TIA KAMANENAI DRUGS

AROU RIMOA:

I maeka ma au karo ao mwaaneu ae karimoau n te kaawa ae Tellancourt, i meangmainikuni Buranti. Bon te I-Buranti tamau ao tinau bon te I-Itare. Ngke ai wanua au ririki ao ti a mwaing nakon te kaawa ae uarereke i Rom i aon Itare ae a maiu ni kainnano kaaina. E a moanna ni kangaanga aron te maiu ikai. A bon ununun naba au karo ibukini kangaangan te karekemwane.

Ngke ai 15 au ririki, e a kaungaai tinau bwa N na kitana te auti ao ni karekeia raoraou. Ngaia are I a kitana mwengau i nanon te tai ae maan riki. Ma I waekoa naba ni karekea au iraorao ae buakaka. N te bong teuana ao e kawarai te mwaane temanna ae taraa n akoi. E anganai taian drugs, I bon anai ibukina bwa I tangiria n taraa n ikawai. I a waekoa n riki bwa te tia kamanenai drugs ao te tia wene ni bure. E boni karaoaki naba te mwakuri n tangako nakoiu n taai aika bati. E aikoa kakawaki te maiu irou n te aro are I aki tabe iai ngkana tao N na maiu ke N na mate. I a namakina te maroaa. Ngke 16 au ririki, I a bakabureai n nima te matoatoa ao ni kiba nako nanon te nei. N tokina I a tong i nanon tenibong.

I a moanna ni kakaitau ibukini maiu ma I a manga riki bwa te tia iowawa ao te tia kewe. I kona ni karaoi mwakuri ni wene ni bure ma aomata, ke I kakoroia n te drug n aia auti ao imwina I kimoai aia bwai aika kakawaki. I kammwakuraki n te kurubu n tiritiri teuana bwa N na kaboonakoi taian drugs i aon Itare. N angiin te tai I bon reke irouia bureitiman. Ai bon akea uaani maiu ao e a buretorou. Ma I bon ataia ae iai bukini maiu. I tataro nakon te Atua ni butiia bwa e na anganai tii teuana te ririki ae N na rau iai ao ni kukurei.

E A BITA MAIU TE BAIBARA:

Ngke 24 au ririki ao I baireia bwa N na mwaing nako Engiran. E a bon ruanikai maiu n au mwakuri ae kaboonakoan taian drugs. Imwaini mwaingiu, I boni kawara tinau ao I kubanako n nora te mwaane ae Annunziato Lugarà ni maroroakina kanoan te Baibara nakoina. * I ataa taekana rimoa ae te tia iowawa, ngaia are I a maakua ao I a titirakinna bukin rokona. E karakini bitaki aika kakawaki ake e a tia ni karaoi bwa e aonga n riki bwa Ana Tia Kakoaua Iehova, ao e tuangai bwa N na berita nakoina  ae N na maroro ma taani Kakoaua ngkana I roko i Engiran. I boni kariaia anne. Ma ngke I a roko ikanne, I a manga waekoa naba n okira maiu are rimoa.

N te bong teuana, I a kaitiboo ma te tia Kakoaua are e angangania aomata maekatin aika te Taua n Tantani ao te Awake! ni kawain London ae a bati aomata iai. I a uringa au berita nakon Annunziato, ao I a butiia te tia Kakoaua anne bwa I kan reirei n te Baibara.

I rangi ni mimi n te baere I reiakinna man te Baibara. N te katoto, e ringa nanou te kibu ae 1 Ioane 1:9, ae taekina ae kangai ibukin te Atua: “Ngkana ti kaotii ara bure, ao e na kabwarai ao e na kaitiakira.” E korakora anaakin nanou n te kibu anne ibukina bwa I namakinna ae e rangi ni baareka aroaroni maiu. I waekoa naba ngkekei n iririi bobotaki n aia Tabo n Taromauri Ana Tia Kakoaua Iehova. A boni kamaurai ma te akoi taani Kakoaua. I a kani kaaina aia ekaretia ae kaanga bon te utu teuana man noran aroia n itangitangiri ae te bwai are I a kamani kani karekea.

E ngae ngke e aki rangi ni kangaanga irou katokani kamanenaan taian drugs ao kitanan aroaroni maiu ae kammaira, ma I namakinna bwa e kangaanga riki katamaroaan aroarou. I a ataia ae I riai ni karineia ao n nanoangaia aomata. Ni koauana, ae I bon teimatoa naba ni buakani aroarou tabeua aika buakaka. Ma man ana ibuobuoki Iehova, I a tia n rikirake iai. I boni bwabetitoaki n 1997 bwa Ana Tia Kakoaua Iehova onoua te namwakaina imwini moanakin au reirei n te Baibara.

KAKABWAIAAU:

Imwini bwabetitoau, I a mare ma te ataeinnaine ae Barbara are e a tibwa riki naba bwa Ana tia Kakoaua Iehova. Ngke e nora korakorani bitakini maiu raoraou rimoa temanna, e a moana naba ana reirei n te Baibara. Imwin tabeua te tai, e a riki bwa te tia Kakoaua ao mwaanena naba. Ao e moana naba ana reirei n te Baibara tarin tibuu te unnaine are ai wanibwi tabun ana ririki ao e bwabetitoaki imwaini matena.

I a beku ngkai bwa te unimwaane n te ekaretia n au aono, ao I a kaai n riki ma buu bwa taan uarongorongo aika ti kabwanina ara tai, ike ti a reireinia iai aomata n te Baibara, aika a kamanena te taetae n Itare i London. N tabetai, e bon rawawata nanou ibukini maiu are rimoa ma e korakora boutokaau irouni Barbara. Ao ngkai e a reke irou te maiu n utu ae mano raoi are I a kamani mataaiakinna, ao e a reke naba Tamau ae tatangira are I a kaman kani karekea. I boni butiia te Atua bwa e na anganai tii teuana te ririki ae N na rau iai ao ni kukurei, ma e a tia n anganai ae rangi ni bati riki!

Ao ngkai e a reke irou te maiu n utu ae mano raoi are I a kamani mataaiakinna, ao e a reke naba Tamau ae tatangira are I a kaman kani karekea

^ bar. 10 Nora te kaongora ae “E Bitii Maiuia Aomata te Baibara—Ai Bon Iriau Nako Naba au Katii,” are karakinaki iroun Annunziato Lugarà n Te Taua n Tantani ae bwain Turai 1, 2014, iteraniba 8-9.